Nagykinizs Önkormányzatának 9/2013.(X.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(IV.02.) önkormányzati rendelete módosítására és a 2013. szeptember. 16 napjától szóló válságköltségvetés meghatározására

Hatályos: 2013. 11. 08

Nagykinizs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 18. - 19. §-ai alapján, továbbá figyelembe véve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.), valamint az annak végrehajtására kiadott 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Áhtr.) és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146/A. §-ában foglaltakat, az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013 (IV.02.) önkormányzati rendelet módosítására és a 2013. szeptember 16. napjától szóló válságköltségvetés meghatározására az alábbi rendeletet alkotja:


 A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya kiterjed Nagykinizs Község Önkormányzatára, Képviselő-testületére.


A válságköltségvetés bevételei és kiadásai

2.§


A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. szeptember 16. napjától szóló válságköltségvetését:


a)bevételi főösszegét

- a 3.§ szerinti finanszírozási műveletekből származó bevételek nélkül      24.733 eFt-ban


 1. kiadási főösszegét

- a 4.§ szerinti hiteltörlesztési kiadások nélkül                                             24.733  eFt-ban


állapítja meg.


3.§


(1)Az Önkormányzat - 2013.09.15-i fordulónapi- válság-költségvetési vagyonmérlegét (2013.09.15-i fordulónapi) az 1.-1/5. számú melléklet tartalmazzák.

(2)Az Önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3)Az Önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatai – összhangban a Har. mellékletében felsoroltakkal - következők:

-Köztemető fenntartása

-Közterület tisztántartása,szilárd hulladék gyűjtése

-Települési vízellátás

-Közvilágítás

-Egészségügyi alapellátás

-Szociális rászorultságoktól függő ellátások

-Képviselő testület és a hivatal működése

-Szociális pénzellátásban részesülők számára közfoglalkoztatás szervezése

-Az önkormányzatnak nincs önként vállalt feladata.


4.§


(1)Az Önkormányzat mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2)Az Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3)Az Önkormányzat helyi adó és megosztott bevételeinek részletezését 4.1. számú melléklet mutatja be.


(4)Az Önkormányzat feladatfinanszírozásával összefüggő állami támogatások részletezését jogcímenként és összesen támogatási összeggel a 4.2. számú melléklet mutatja be.


(5)A 2.§ a) pontjában megállapított költségvetési bevételi főösszeg költségvetési bevételi jogcímek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.


5.§


(1)A 2.§ b) pontjában megállapított költségvetési kiadási főösszeg költségvetési kiadási jogcímek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.


(2) Az Önkormányzat a kiadások között tartalékot nem képez.


6.§


A beruházási, felújítási előirányzatok célonkénti részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza. Az  IKSZT  kialakításához  és működtetéséhez  10.187 eft saját erőre van szüksége az Önkormányzatnak, ezt az összeget  a válságköltségvetés tartalmazza.


7.§


Az önkormányzat engedélyezett éves létszám előirányzatát, valamint az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát az 8. számú melléklet rögzíti.


8.§


Az önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási tervét havi bontásban a 9. sz. melléklet tartalmazza


9.§

Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásainak részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.


A válságköltségvetés végrehajtásának szabályai


10.§


(1)Az önkormányzat válság-költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a számviteli politika kialakításáért (könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért) a KözösHivatal jegyzője felel. 1. A válságköltségvetés végrehajtása során a költségvetési bevételek beszedésekor, a költségvetési kiadások teljesítésekor törekedni kell a készpénzkímélő fizetési módok alkalmazására. Készpénzben történő kifizetésre akkor kerülhet sor, amennyiben a feladat jellege, időbeni teljesíthetősége, sürgőssége egyértelműen megköveteli ennek a fizetési módnak az alkalmazását. Készpénzben történő kifizetésekre a következők esetekben kerülhet sor:
 • készlet és anyag-, kis értékű tárgyi eszköz beszerzés
 • kiküldetési és reprezentációs kiadások
 • kis összegű szolgáltatási kiadások
 • társadalom- és szociálpolitikai juttatások
 • ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése
 • költségtérítések
 • kis összegű támogatások, kölcsönök
 • gépkocsi használathoz üzemanyag ellátás
 • közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások


Fentieket a Pénzkezelési Szabályzatokban rögzíteni kell.


11.§


A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást csak az Adósságrendezési Bizottság előzetes hozzájárulásával hajthat végre. Az átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek, és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2013. december 31-ig gyakorolható.


12.§


A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat változások miatt szükségessé váló válság-költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a válság-költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésére külön jogszabályban meghatározott határidőn belül, december 31-i hatállyal dönt.


13.§


Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően a jegyző haladéktalanul a Képviselő-testület elé terjeszti a válság-költségvetési rendelet módosítását.

14.§


A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.


15.§


A költségvetési szerv a képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat köteles betartani. Az előirányzat túllépés a költségvetési szerv vezetőjének fegyelmi felelősségre vonását vonhatja maga után.


16.§


A feladat elmaradásból származó kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

A feladat elmaradásból származó kiadási előirányzat zárolásáról a jegyző haladéktalanul gondoskodik, melyről tájékoztatja a Képviselő-testületet.


17.§


A költségvetési szerv a Képviselő-testület által jóváhagyott létszám-előirányzatot nem lépheti túl. Az előirányzat túllépés a költségevetési szerv vezetőjének fegyelmi felelősségre vonását vonhatja maga után.


Költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


18.§


(1)A jegyző köteles olyan pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert működtetni, mely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.


(2) A jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével.


19.§


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. szeptember 16-tól kell alkalmazni.Nagykinizs, 2013. október 28.
Polgáriné Dsupin Dóra                                          Jónás Béla

                                  mb. jegyző                                                 polgármester                   A rendeletet kihirdettem:


Nagykinizs, 2013. október 28.

                        Polgáriné Dsupin Dóra

                                 mb. jegyző