Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014 (XII.5.) önkormányzati rendelet

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (XII. 05.) önkormányzati rendelete Büssü Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 05.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2014. 12. 08- 2014. 12. 08

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014 (XII.5.) önkormányzati rendelet

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (XII. 05.) önkormányzati rendelete Büssü Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 05.) számú rendeletének módosításáról1

2014.12.08.

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik.

I. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. § (1) A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 4/2014. (II.05.) számú rendelet 3. §. (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:

eredeti módosított
a) tárgyévi költségvetési bevételét 43.378 E Ft 74.988 E Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 38.596 E Ft 61.406 E Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 E Ft 13.582 E Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 61.786 E Ft 93.396 E Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 57.004 E Ft 75.032 E Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 25.360 E Ft 30.851 E Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 6.673 E Ft 7.447 E Ft,
- dologi jellegű kiadások 20.208 E Ft 21.124 E Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai 4.153 E Ft 13.608 E Ft,
- speciális célú támogatások 310 E Ft 310 E Ft
támogatási kölcsön nyújtása
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 4.782 E Ft 18.364 E Ft-ban,
c) költségvetési hiányát 18.408 E Ft 18.408 E Ft-ban,
ca) működési költségvetési hiányát 13.626 E Ft 13.626 E Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát 4.782 E Ft 4.782 E Ft-ban,
d) előző év(ek) felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát 9.408 E. Ft-ban,
da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 4.626 Ft-ban,
db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 4.782 E Ft-ban,
e) Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás 9.000 E Ft 9.000 E Ft-ban,
ea) e.) pontból a működést szolgáló bevételét 9.000 E Ft-ban,
eb) e.) pontból a felhalmozást bevételét 0 E Ft-ban,
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 E Ft 0 E Ft-ban,
fa) f) pontból –a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 E Ft-ban,
fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 E Ft-ban,
állapítja meg.

2. § Az önkormányzat egyesített bevételeiről szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

3. § Az önkormányzat egyesített kiadásairól szóló 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

4. § Az önkormányzat felújítási kiadásairól szóló 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

5. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét tartalmazó 14. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

6. § Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi

eredeti módosított
a) általános tartalékát 200 E. Ft 1.592 E. Ft -tal,
b) működési céltartalékát 100 E. Ft 100 E. Ft -tal,
c) felhalmozási céltartalékát 0 E. Ft 0 E. Ft -tal,
ca) felújítási céltartalékát 0 E. Ft 0 E. Ft -tal,
cb) beruházási céltartalékát 0 E. Ft 0 E. Ft -tal
hagyja jóvá.
II. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. § (1) Ez a rendelet 2014. december 8. napján lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2014. december 9. napjával.