Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2014. (VIII.27.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

Hatályos: 2023. 05. 17

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2014. (VIII.27.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

2023.05.17.

Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 3. pontjában és 51.§ (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1)2

(2)3

2. §4

II. Fejezet

A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

3. § (1)5

(2) A közterület elnevezése előtagként a közterület nevéből, és utótagként a közterület jellegére utaló meghatározásból (út, utca, tér, köz, sor stb.) áll.

(3)6 A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti vagy történelmi értékekre, sajátosságokra, valamint, hogy az elnevezés közérthető legyen.

(4)7

(5) Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani.

(6) Ha egy közterület településrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes közterületként megszűnik és – az elkülönüléstől számított egy éven belül – új nevet kell adni a közterületnek.

(7) A közterület nevének megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

4. § (1) A közterületek elnevezésére, illetve annak megváltoztatására irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján hivatalból indulhat.

(2)8 A közterületek elnevezésével kapcsolatos előkészítő feladatokat a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(3)9

(4) A közterület elnevezéséről szóló képviselő-testületi döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

5. § (1) A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata.

(2) A közterületi névtáblákat jól látható, az eligazodást, tájékoztatást segítő helyen, a helyszíni adottságok figyelembevételével kell elhelyezni.

(3) A régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő egy évig átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi mellett kell elhelyezni.

III. Fejezet

A HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

6. § (1) A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat házszámmal kell ellátni. Adott közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.

(2) Külterületi ingatlant – közterületi elnevezés hiányában – helyrajzi számmal kell jelölni.

(3) A közterület házszám-megállapítását úgy kell elvégezni, hogy a számok a község központjától kifelé haladva 1-től kezdődően növekedjenek és az utca bal oldalán a páros, jobb oldalán a páratlan számok legyenek. Amennyiben ez a megoldás nem alkalmazható, az érintett közterület számozását a magasabb rendű közút irányából kell megkezdeni.

(4) A csak egy oldalon beépíthető közterület házszám-megállapítása 1-től kezdődően folyamatosan is történhet.

(5) Terek esetén a házszám-megállapítás 1-től kezdődően folyamatosan, az óramutató járásával megegyezően alakítandó ki.

(6) Saroktelek esetében csak annak az oldalnak kell házszámot megállapítani, amelyen a gyalogos közlekedésre alkalmas kapubejárat van.

(7) Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott számozás adott közterületen nem lehetséges, vagy a már kialakult helyzet indokolja, a házszámozás más, egyedileg meghatározott módon is történhet.

7. § (1) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kisegítő jelzésként alátöréssel a magyar ABC ékezet nélküli betűi vagy arab számok is alkalmazhatóak.

(2) Telekfelosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlanok esetén a kisebb számú ingatlan marad az eredeti számon, a további ingatlanok számozását pedig alátöréssel a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűinek alkalmazásával kell elvégezni.

(3) Telekegyesítés után az ingatlanok házszámát össze kell vonni. A házszámot úgy kell feltüntetni, hogy az egyesítés előtti legalacsonyabb és legmagasabb számot kötőjellel kell összekötni.

(4) Ha az ingatlanon újabb lakások létesülnek, akkor a többlakásos épület házszámának megállapítását úgy kell elvégezni, hogy meglévő házszámot meghagyva alátöréssel, a magyar ABC ékezet nélküli kisbetűivel kell az új lakásokat ellátni.

8. § (1) E rendelet 6-7. §-ainak rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglevő közterületek házszámozását nem érintik.

(2) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozzák.

9. § (1)10

(2) A házszám-megállapításra irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján hivatalból indulhat.

(3) Több ingatlant érintő házszám-megállapítás közterületenként egy határozatban történik.

(4) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell az ingatlannal közvetlenül határos ingatlan tulajdonosaival, továbbá az ingatlan- vagy lakcímnyilvántartó hatóságokkal.

(5)11

10. §12 Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan házszámát, vagy – amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható – helyrajzi számát tartalmazó táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kihelyezni..

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. § (1) Ez a rendelet 2014. szeptember 1. napján lép hatályba.

(2) Azon ingatlan tulajdonosa, melynek házszámozása hiányzik, az e rendeletben foglalt kötelezettségének a rendelet hatályba lépését követő 90 napon belül köteles eleget tenni.

1

A bevezető a Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdését a Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (2) bekezdését a Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. §-t a Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 3. § (1) bekezdését a Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 3. § (3) bekezdése a Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 3. § (4) bekezdését a Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 4. § (2) bekezdése a Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

9

A 4. § (3) bekezdését a Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 9. § (1) bekezdését a Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 9. § (5) bekezdését a Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 10. § a Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.