Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 11/2014. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 11- 2022. 11. 12

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 11/2014. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.11.

Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (5) bekezdésében és 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 11/2014. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közterületek elnevezésével kapcsolatos előkészítő feladatokat a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.”

2. § A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 11/2014. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan házszámát, vagy – amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható – helyrajzi számát tartalmazó táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kihelyezni..”

3. § Hatályát veszti a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 11/2014. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.