Nagytevel község képviselő testületének 11/2014 (X.19.) önkormányzati rendelete

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról

Hatályos: 2015. 03. 01

Nagytevel község képviselő testületének 11/2014 (X.19.) önkormányzati rendelete

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról

2015.03.01.

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 45 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. §. (4) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. § . (1) A rendelet hatálya a Nagytevel Község közigazgatási területén a közterületen meglévő közműhálózatra nem csatlakozott, a folyékony hulladékszállításba bevont ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy használóira (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) terjed ki.

(2) A közszolgáltatás az ingatlanokon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz előírásoknak megfelelő közműpótló műtárgyakból történő begyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására és elhelyezésére terjed ki.

2. A közszolgáltató és működési területének határai

1. § . (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését, valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását Nagytevel község közigazgatási területén - közszolgáltatási szerződés alapján - a „Talajerőgazdálkodási” Termelő és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: közszolgáltató) jogosult végezni.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átadási helye a Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. kezelésében lévő szennyvíztisztító telep (Pápa, Szabó D. u. 78.)

3. A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, időtartama

3. § . (1) A közszolgáltató feladata a környezetvédelmi előírások megtartása mellett a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtése, az átadási helyre történő szállítása és ártalmatlanításra történő átadása.

(2) A közszolgáltatás tekintetében az önkormányzat feladata:

a) a közszolgáltatás körébe tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése.

b) a közszolgáltatás ellátására a közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés megkötése.

(3) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 72 órán belül a közszolgáltatást elvégezni.

(4) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha arról érzékszervi megállapítás alapján feltételezhető, hogy nem tekinthető nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek.

(5) A közszolgáltató a (4) bekezdésben foglalt feltételezés alapján, annak igazolására laboratóriumi vizsgálat készíttetésére köteles. A laboratóriumi vizsgálat költségeit a közszolgáltató akkor háríthatja át az ingatlantulajdonosra, ha a vizsgálat eredménye igazolja, hogy a vizsgált anyag nem felel meg a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kritériumainak. A közszolgáltató a vizsgálat eredménye alapján értesíti az illetékes hatóságot és a közszolgáltatást megtagadhatja.

4. § . (1) A közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz eredetét igazolni és az erre szolgáló iratokat 5 évig megőrizni.

(2) A közszolgáltatás ingatlantulajdonosokat is érintő feltételeiben tervezett változásokról a közszolgáltató az ingatlantulajdonosokat a változtatás előtt legalább 15 nappal a honlapján és a helyi önkormányzat útján köteles értesíteni.

(3) A begyűjtésre használt eszközökön a közszolgáltató cégjelzését, nevét és címét az alapszíntől eltérő színű, jól olvasható felirattal fel kell tüntetni.

4. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

5. § . (1) Az ingatlantulajdonos köteles

a) az ingatlanán keletkezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről zárt, vízzáró kivitelű közműpótló műtárgyban - az ingatlana területén belül - gondoskodni.

b) a közszolgáltatást igénybe venni, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a közszolgáltatónak átadni és c) a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni.

(2) A közműpótló műtárgyba csak kommunális vagy összetételében kommunális jellegű szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló műtárgyba mérgező, tűz és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, mely veszélyeztetheti a begyűjtést,az ürítést végző vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és műtárgyainak állagát.

(3) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség alól, amennyiben az ingatlanon nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel, vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal történik.

5. A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

6. § . (1) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó közszolgáltatási szerződést köt az ingatlantulajdonossal.

(2) A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell

a) időbeli hatályát,

b) a teljesítés helyét és feltételeit

c) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének módját,

d) a felek jogait és kötelezettségeit

e) módosításának, felmondásának feltételeit

f) a közszolgáltatás díját

g) a közszolgáltatási díj megállapításának, számlázásának és megfizetésének módját

(3) Az (1) bekezdésben foglalt közszolgáltatási szerződést a közszolgáltató az ingatlantulajdonos által első alkalommal igénybe vett közszolgáltatás időpontjában köteles megkötni az ingatlantulajdonossal.

(4) A közszolgáltató a megkötött közszolgáltatási szerződéssel érintett ingatlanokról évente írásban tájékoztatja az önkormányzatot.

7. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével, ártalmatlanításával kapcsolatosan alkalmazható díjak legmagasabb mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A közszolgáltatás 5 vagy 10 m3-es gépjárművel történik.

(3) A közszolgáltatási díj 8 métert meg nem haladó csőfektetési távolságon belül, legfeljebb 1 óra műveleti idő alatt elvégzett szolgáltatás igénybe vételéért fizetendő díj.

(4) A közszolgáltatás ellátására a közszolgáltató által rendszeresített gépjárműhöz csatlakoztatható csővezeték maximális hossza 24 méter. A 8 métert meghaladó csőfektetés esetén a további csőfektetésért a közszolgáltató az. 1. mellékletben meghatározott díjra jogosult.

(5) Amennyiben a szolgáltatás biztosítása a megrendelő, vagy szolgáltatást igénylő hibájából meghiúsul, a közszolgáltató kiszállási díjra jogosult.

(6) A közszolgáltatás díját a közszolgáltatás teljesítésekor kiállított számla ellenében, a számlán szereplő fizetési határidőn belül kell kiegyenlíteni.

7. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

8. § (1) A közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott módon jogosult – a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség teljesítésének és a díjhátralék behajtásának ellenőrizhetősége érdekében – a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek közszolgáltatással összefüggő személyes adatainak (természetes személyazonosító adatok, lakcím) nyilvántartására és kezelésére.

(2) A közszolgáltatási díjhátralékra vonatkozó követelés elévülését követően a díjhátralékot, illetve az annak kiegyenlítésére kötelezett személyes adatait a nyilvántartásból törölni kell.

8. Az időlegesen használt és a nem használt üdülő ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok

9. § . Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség alól, amennyiben az ingatlan beépítetlen. Mentesül továbbá a nem használt, lakatlan ingatlana esetében, ahol szennyvíz nem keletkezik és ennek tényét írásban bejelenti a közszolgáltató felé.

9. Értelmező rendelkezések

10. § . (1) E rendelet alkalmazásában:

a) ingatlan: lakó, vagy lakás céljára használt épület – több lakásos épület lakásonként – és a hozzá tartozó telek, a gazdálkodó szervezetek nem lakás céljáró szolgáló azon helyiségei és az általuk használt területek, ahol tevékenységüket folytatják.

b) Közszolgáltatási díj: a közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díj.

10. Záró rendelkezés

11. § . Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos díjak (áfa nélkül)


A


B


C

1


Megnevezés


Díj

2

Közszolgáltatási díj

5 m3 -es gépjárművel történő szállítás esetén alapdíj

9.392,-Ft/forduló

3

Ürítési, kezelési díj

5.175,-Ft/forduló

4

Szolgáltatási díj összesen 5 m3

14.567,- Ft/forduló

5

10 m3 -es gépjárművel történő szállítás esetén alapdíj

17.274,- Ft/forduló

6

Ürítési, kezelési díj


10.350,- Ft/forduló

7

Szolgáltatási díj összesen 10 m3


27.624,- Ft/forduló