Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014 (XI.24.) önkormányzati rendelet

Kisgyalán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2022. 03. 01

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014 (XI.24.) önkormányzati rendelet

Kisgyalán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

2022.03.01.

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva „a helyi önkormányzatokról” szóló 2011. CLXXXIX 13§ (1) bekezdés 2. pontjában, valamint a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 35§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati képviselők tiszteletíjáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Kisgyalán Községi Önkormányzat képviselőire

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a polgármesterre és az alpolgármesterre, akiknek illetményéről határozatban dönt a testület.

2. § Az önkormányzati képviselőt (a továbbiakban: képviselő) megbízatása megszűnéséig tiszteletdíj illeti meg.

3. §1 A Képviselő-testület a képviselők részére havi bruttó 53 130 Ft/hó összegű tiszteletdíjat állapít meg.

4. § (1) A képviselő tiszteletdíjáról írásban lemondhat.

(2) A tiszteletdíjról történő lemondást tartalmazó írásbeli nyilatkozatot évente a polgármesterhez kell benyújtani legkésőbb az önkormányzat költségvetésének elfogadásáig.

(3) Ha a képviselő az e rendelet alapján megállapított tiszteletdíjáról írásbeli nyilatkozatában lemond, annak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) mely időszakra járó tiszteletdíjról kíván lemondani,

b) az a) pontban meghatározott időszakra járó tiszteletdíj összege mely célra kerüljön felhasználásra.

(4) Ha a tiszteletdíjról való lemondás időpontjában a felhasználás célja az írásbeli nyilatkozatban nem kerül meghatározásra, abban az esetben a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy felhasználásról későbbi időpontban nyilatkozik a képviselő.

5. § (1) A Képviselő-testület és a bizottság üléseiről igazoltan csak legkésőbb az ülést megelőző munkanap 12 óráig szóban vagy írásban a polgármesternek – bizottság esetén a bizottságelnökének – történő bejelentés alapján lehet távol maradni. Igazolt távollétnek számít, ha a tiszteletdíjra jogosult több napon át igazolt betegsége, munkahelyi elfoglaltsága vagy hivatalos kiküldetése kapcsán marad távol.

(2) A képviselő az ülés megkezdésekor köteles a polgármesternek, bizottsági ülés esetén a bizottság elnökének bejelenteni, ha az ülés közben ideiglenesen vagy véglegesen eltávozik. Igazolatlan távollétnek számít, ha a képviselő testületi ülés közben indoklás vagy a polgármesternek történő előzetes bejelentés nélkül véglegesen távozik az ülésről.

(3) Ha a képviselő igazolatlanul vagy előzetes bejelentés nélkül nem vesz részt a Képviselő-testületi vagy bizottsági ülése(ke)n, akkor az alábbiakban meghatározott módon és mértékben a havi tiszteletdíja csökkentésre kerül:

a) Képviselő-testületi ülésről való igazolatlan vagy előzetes bejelentés nélkül történő hiányzás esetén a képviselő következő havi tiszteletdíját 20%-al kell csökkenteni.

b) Bizottsági ülésről való igazolatlan vagy előzetes bejelentés nélkül történő hiányzás esetén a képviselő következő havi tiszteletdíját 10%-al kell csökkenteni.

c) Ha a képviselő az adott hónapban a Képviselő-testületi és a bizottsági ülésről is igazolatlanul vagy előzetes bejelentés nélkül hiányzik, az a) és b) pont alkalmazása helyett a következő kéthavi tiszteletdíját kell 25%-al csökkenteni.

d) Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható.

(4) Ha a képviselő hat hónapon belül a testületi vagy a bizottsági ülések feléről igazolatlanul, vagy előzetes bejelentés nélkül hiányzik a következő hat hónapra tiszteletdíja megvonásra kerül.

(5) A (4) bekezdésben foglaltak ellenőrzése az üléseken készült jelenléti ívek, illetve az ülésekről készült jegyzőkönyvek alapján történik, melyben fel kell tüntetni a képviselő érkezésének és távozásának pontos idejét.

6. § (1) E rendelet 2014. november 24-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kisgyalán Község Önkormányzatának az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről és a természetbeni juttatásokról szóló 4/2007. (II.14.) számú rendelete.

1

A 3. § a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.