Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.26.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

Hatályos: 2023. 02. 01

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.26.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

2023.02.01.

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) és a 151. § ( 2 a) bekezdésekben kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. §1 A rendelet hatálya kiterjed Kéthely közigazgatási területén a gyermekek napközbeni ellátását biztosító költségvetési szervekbe (bölcsőde, óvoda, általános iskola) járó gyermekekre.

2. § (1)2 Kéthely Község Önkormányzata vásárolt élelmezés útján biztosítja a településen a bölcsődei, óvodai, iskolai gyermekélelmezést.

(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül az étkeztetésért az önkormányzat intézményi térítési díjat állapít meg, melynek alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

(3) Az óvodában egész napos ellátást igénybe vevők esetén az étkezés igénybevétele kötelező.

(4) Az iskolában az étkezés a napközi otthonos rendszerben tanuló igény bevevők számára kötelező.

(5) Nem vonatkozik a (3) és a ( 4) bekezdésben foglaltak arra a gyermekre, akinek betegsége miatt, olyan speciális étrendre van szüksége, amely részére az étkezés keretén belül nem biztosítható.

(6)3 Az étkezés igénybevételére irányuló kérelmet az egész napos ellátást igénybe nem vevő óvodások és iskolai tanulók esetében be kell nyújtani.

(7) Az étkezés igénybevétele átmenetileg lemondható az igény bevevő

a) betegsége

b) szabadsága

c) a családtagjaival közös programban részvétele miatt.

(8)4 Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap délelőtt 10 órájáig kell írásban vagy telefonon lemondani. Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a bejelentést követő naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. A lemondásnak tartalmaznia kell

a) a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint

b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést.

(9)5 Az egész napos ellátást igénybe nem vevő óvodások és iskolai tanulók étkezése az igénybe vevő vagy törvényes képviselőjének a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat ellátó pénzügyi ügyintézőhöz intézett írásbeli nyilatkozatával szűnik meg.

(10)6 Az igénybevétel megszűnésének hatálya a nyilatkozat benyújtását követő hónap első napja.

3. § (1) Intézményi térítési díj napi összegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézményi térítési díjakból a Gyvt 151. § ( 5) bekezdésében megjelölt normatív ( kötelező) kedvezményeket biztosítani kell. A normatív (kötelező) kedvezményeken túl- a gyermek egyéni rászorultsága alapján – az önkormányzat további kedvezményt nem állapít meg.

(3)7 Az élelmezési ráfordítások év közben bekövetkezett növekedése miatt Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete évente egy alkalommal, április 1. napjáig a térítési díjakat felülvizsgálja, s a tárgyévet követő évre vonatkozóan új térítési díjtételeket állapít meg.

(4)8 Ha a fizetésre kötelezett a szokásos módon és határidőre a térítési díjat nem rendezi, úgy a jegyző köteles a kötelezettet írásban felszólítani a térítési díj hátralék befizetésére, valamint a mulasztás következményeire.

(5)9 Ha az (4) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre a jegyző intézkedik annak behajtása iránt.

(6) Meg kell szüntetni az étkezést, ha az igénybe vevő tanulói jogviszonya, óvodai, bölcsődei ellátása az intézményben megszűnt,

(7)10 Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra vetítve utólag kell megfizetni minden tárgyhónap követő hó 10-től 30. napjáig, kivéve - az iskolai szünetekre tekintettel - a júniusi és decemberi térítési díj megfizetése, melyet előre vetítve a tárgyhónapban kell megfizetni.

4. § 1. Ez a rendelet március 1. napján lép hatályba.

2. Az e rendeletben nem szabályozott egyéb kérdésekben,, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,, szóló többször módosított 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény illetve e törvények végrehajtásár

1

Az 1. § a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (6) bekezdése a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (8) bekezdése a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (9) bekezdése a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (10) bekezdése a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (3) bekezdése a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § (4) bekezdése a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (5) bekezdése a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. § (7) bekezdése a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 1. melléklet a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 13.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.