Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 13.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 3/2014. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 01- 2023. 02. 01

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 13.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 3/2014. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.02.01.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. §-ában, 132. § (4) d) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1)- (4) bekezdéseiben, 162. § (5) bekezdésében, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következők rendeli el:

1. § A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 3/2014. (II.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A rendelet hatálya kiterjed Kéthely közigazgatási területén a gyermekek napközbeni ellátását biztosító költségvetési szervekbe (bölcsőde, óvoda, általános iskola) járó gyermekekre. ”

2. § (1) A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 3/2014. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kéthely Község Önkormányzata vásárolt élelmezés útján biztosítja a településen a bölcsődei, óvodai, iskolai gyermekélelmezést. ”

(2) A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 3/2014. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az étkezés igénybevételére irányuló kérelmet az egész napos ellátást igénybe nem vevő óvodások és iskolai tanulók esetében be kell nyújtani.”

(3) A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 3/2014. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (8)–(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(8) Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap délelőtt 10 órájáig kell írásban vagy telefonon lemondani. Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a bejelentést követő naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. A lemondásnak tartalmaznia kell

a) a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint

b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést.

(9) Az egész napos ellátást igénybe nem vevő óvodások és iskolai tanulók étkezése az igénybe vevő vagy törvényes képviselőjének a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat ellátó pénzügyi ügyintézőhöz intézett írásbeli nyilatkozatával szűnik meg.

(10) Az igénybevétel megszűnésének hatálya a nyilatkozat benyújtását követő hónap első napja.”

3. § (1) A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 3/2014. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az élelmezési ráfordítások év közben bekövetkezett növekedése miatt Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete évente egy alkalommal, április 1. napjáig a térítési díjakat felülvizsgálja, s a tárgyévet követő évre vonatkozóan új térítési díjtételeket állapít meg.

(4) Ha a fizetésre kötelezett a szokásos módon és határidőre a térítési díjat nem rendezi, úgy a jegyző köteles a kötelezettet írásban felszólítani a térítési díj hátralék befizetésére, valamint a mulasztás következményeire.

(5) Ha az (4) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre a jegyző intézkedik annak behajtása iránt.”

(2) A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 3/2014. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra vetítve utólag kell megfizetni minden tárgyhónap követő hó 10-től 30. napjáig, kivéve - az iskolai szünetekre tekintettel - a júniusi és decemberi térítési díj megfizetése, melyet előre vetítve a tárgyhónapban kell megfizetni.”

4. § A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 3/2014. (II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2023. február 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (I. 13.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet