Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete

A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Hatályos: 2023. 12. 02

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete

A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

2023.12.02.

Feketeerdő Község Önkormányzata a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében és a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatósága véleményének kikérésével a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.1

1. § (1) A kötelező közszolgáltatással ellátott terület Feketeerdő község közigazgatási területe.

(2) A közszolgáltatás kiterjed

a)2 A rendelet személyi hatálya kiterjed a közműcsatornával el nem látott, vagy közműcsatornával ellátott, de közcsatornára rá nem kötött ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használójára (továbbiakban: ingatlantulajdonos), továbbá a közszolgáltatóra és a kibocsátóra,

b)3 A rendelet személyi hatálya nem terjed ki arra a kibocsátóra, aki külön jogszabályok szerint engedélyezett és működtetett egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt vagy egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz.

2. § (1) A közszolgáltatás teljesítésére jogosult és kötelezett közszolgáltató az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári út 4., továbbiakban:közszolgáltató).

(2) A közszolgáltatási szerződésben rögzítésre kerülnek a magasabb szintű jogszabályokban előírt egyes tartalmi elemek.

(3) Az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a közszolgáltató által üzemeltetett Mosonmagyaróvár 0226/2 hrsz-ú (Mosonmagyaróvár, Gabonarakpart) területen működő szennyvíztisztító telep területén kialakított, ezen hulladék fogadására alkalmas, ártalommentes elhelyezését lehetővé tevő műszaki létesítményekkel ellátott, hatósági engedéllyel rendelkező telepen helyezi el. Üzemeltetését a közszolgáltatással megbízott közszolgáltató végzi.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

3. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására és ártalommentes elhelyezésére – ezen rendeletben szabályozott módon – az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni.

(2) A nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére és szállítására a közszolgáltatás megrendelésével az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között szerződéses jogviszony jön létre.

(3) A megrendelés történhet írásban (levélben postai úton, elektronikus levélben), személyesen a közszolgáltató ügyfélfogadásán vagy telefonon a közszolgáltató által megadott telefonszámon.

4. § A közszolgáltatást ellátó a nem közművel összegyűjtött szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha az ismeretlen összetételű szennyvíz veszélytelenségének vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak tekintendő, mert feltételezhető, hogy a mosonmagyaróvári szennyvíztisztító telep folyékony hulladékgyűjtő műtárgyra vonatkozó jogszabályok alapján nem engedhető meg.

5. § A közszolgáltatást ellátó a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a mosonmagyaróvári szennyvíztisztító telep folyékony hulladékgyűjtő műtárgyra a vonatkozó jogszabályok alapján nem engedhető meg.

6. § (1) A közszolgáltató köteles:

a) a közszolgáltatást a bejelentéstől számított 48 órán belül – az igénylő ingatlantulajdonossal egyeztetett időpontban – elvégezni,

b) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezetet fenntartani,

c) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszert vezetni a beérkezett közszolgáltatási igényekről a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal,

d) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezéssel rendelkezni valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakembert alkalmazni,

e) eleget tenni a mindenkor vonatkozó magasabb szintű jogszabályokban előírtak teljesítésének a közszolgáltatás ellátása során, különös tekintettel a környezetszennyezés megelőzésére,

f) amennyiben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és szállítása során szennyeződés keletkezik, a közszolgáltatónak a szennyezett területet haladéktalanul meg kell tisztítania és fertőtlenítenie.

(2) A közszolgáltató köteles nyilvántartást vezetni a csatornahálózatra nem kötött, műszaki problémás ingatlanokról. A nyilvántartás tartalmazza az ingatlan címét, a vízfogyasztó nevét, elérhetőségét, a fogyasztott víz éves mennyiségét, valamint az ártalmatlanításra elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségét.

(3) A nyilvántartott adatokról tárgyévet követő év február 28-ig köteles adatot szolgáltatni Feketeerdő község Jegyzője részére.

7. § (1) A közszolgáltató jogosult:

a) az ingatlantulajdonos természetes személy vonatkozásában a névre, születési névre, anyja nevére, lakcímre, születési időre és helyre, telefonszámra és elektronikus levelezési címre vonatkozó, valamint

b) az ingatlantulajdonos nem természetes személy vonatkozásában a névre, székhelyre, adószámra, telefonszámra, elektronikus levelezési címre, a képviselő nevére és címére vonatkozó

adatokat kezelni.

(2) A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, megismerhetőségéről, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(3) A közszolgáltató az (1) bekezdés szerinti személyes adatokat a közszolgáltatási jogviszony létrejöttével kezelheti.

(4) A közszolgáltató a személyes adatokat a közszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátása, azt követően pedig a közszolgáltatási jogviszonyból eredő jogok érvényesítése vagy kötelezettségek teljesítése érdekében, csak a cél megvalósításához szükséges ideig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti vagy törli.

Az önkormányzat kötelezettségei

8. § Az önkormányzat kötelezettsége:

a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatása,

b) a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása,

c) minden év december 31. napjáig felülvizsgálja, megállapítja a következő évre érvényes közszolgáltatási díjat,

d) a díjkedvezményből adódó díjkompenzáció megfizetése a közszolgáltató felé,

e) nyilvántartást vezet azon ingatlanokról, melyeknek nem közmű csatorna hálózaton keresztül történik a szennyvíz elvezetése. Ehhez az adatokat a közszolgáltató bocsátja rendelkezésére.

Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

9. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles:

a) az ingatlanán keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a külön jogszabályban meghatározott műszaki – és közegészségügyi előírások szerint, környezetkárosítás nélkül ideiglenesen tárolni, gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni, részére a közszolgáltatási díjat megfizetni;

b) a közszolgáltatást vízfogyasztásától függően szükség szerint, de évente minimum egy alkalommal igénybe venni és a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani;

c) kötelező munkák végzését tűri, e célból a közszolgáltatót az ingatlanába beengedni, gondoskodni a szennyvíztározó műtárgy fedlapjának balesetmentes nyithatóságáról és hozzáférhetőségéről.

(2) Az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás igénybevételét legalább 48 órával előbb be kell jelenteni.

(3) Az ingatlantulajdonos felel a közszolgáltatónak átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz minőségéért. Nem tartalmazhat környezetre veszélyes anyagot, technológiai eredetű szennyvizet, mérgeket, zsírokat.

10. § (1) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevétele alól, amennyiben beépített, de nem használt vagy beépítetlen ingatlanán háztartási szennyvíz nem keletkezik, vagy a vízfogyasztás csak növények öntözésére korlátozódik.

(2) Üdülőként nyilvántartott vagy időlegesen használt ingatlan esetén az ingatlantulajdonos a közszolgáltatást a 10. § (1) bekezdés b.) pontjában foglaltaktól eltérően évente legalább egyszer köteles igénybe venni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésében foglaltak tényét és a közszolgáltatást igénybevételével kapcsolatos változást be kell jelenteni a közszolgáltatónál a változás tényének napját követő 15 napon belül.

A közszolgáltatás díja

11 . §

(1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételéért kéttényezős – alapdíjból és ürítési díjából álló - közszolgáltatási díjat fizet, melyet a rendelet 1. sz. melléklete tartalmaz.
(2) Az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás teljesítését követően kell a közszolgáltatás díját megfizetni. A közszolgáltató a díj megfizetéséről számlát állít ki, melyet továbbít az ingatlantulajdonosnak.
(3) Az ingatlantulajdonosnak a számlát a kibocsátást követő 5 évig meg kell őriznie, és a közszolgáltatás igénybevételének igazolása érdekében a Jegyzőnek évente egyszer, a tárgyévet követő év március 31-ig be kell mutatni a tárgyév számláit.

12. § (1) A képviselő-testület a közszolgáltatás díját minden év december 31-ig felülvizsgálja a közszolgáltató javaslata alapján.

(2) A közszolgáltató díjkalkulációját, díjmegállapításra vonatkozó kérelmét minden év november 15-ig küldi meg a polgármesternek, aki azt a Képviselő-testület elé terjeszti.

13. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás alkalmazható díjának mértéke
egységnyi díjtételek alapján

I. Természetes személy által használt ingatlan esetén:

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének alapdíja:

230,- Ft / szippantási alkalom + ÁFA

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének ürítési díja:

4349,- Ft / m3+ ÁFA

II. Nem természetes személy által használt ingatlan esetén:

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének alapdíja:

230,- Ft / szippantási alkalom + ÁFA

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének ürítési díja:

12 000,- Ft / m3+ ÁFA4
1

A bevezető a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdés a) pontja a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdés b) pontja a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet 2. pontja a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.