Cák község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(VIII.13.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

Hatályos: 2023. 07. 13

Cák község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(VIII.13.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

2023.07.13.

Cák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében és 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) E rendelet területi hatálya Cák község közigazgatási területén lévő közterületekre, ingatlanokra, építményekre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben megnevezett ingatlanok, építmények tulajdonosaira terjed ki.

2. § (1) A rendelet célja, hogy a közterületek elnevezésének és a házszám megállapításnak az egységes rendjét biztosítsa, és ennek során érvényesítse a helyi sajátosságokat, illetve az igazgatási, földrajzi, történelmi, közlekedési, tájékozódási és nyelvhelyességi szempontokat.

(2) Cák község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.

3. § E rendelet alkalmazásában:

a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület.

b) Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés j) pontjában meghatározott név.

c) Házszám: olyan számmal, vagy számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.

II. Fejezet

A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4. § (1) Cák község belterületén és a külterületi lakott helyeken a közterületeket el kell nevezni. A külterületi egyéb közterületeket elnevezéssel lehet ellátni.

(2) A közterület elnevezése előtagként a közterület nevéből, és utótagként a közterület jellegére utaló meghatározásból (út, utca, tér, köz, sor stb.) áll.

(3) A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti vagy történelmi értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, továbbá arra, hogy az elnevezés közérthető legyen.

(4) Közterületet elnevezni személyről, tárgyról, állatról, növényről, földrajzi névről, néphagyományban kialakult elnevezésről lehet.

(5) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. Erre legkorábban a kiemelkedő tevékenységet végző, köztiszteletben álló személy halálát követő 10 év elteltével kerülhet sor.

(6) A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.

5. § (1) Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani.

(2) Ha egy közterület településrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes közterületként megszűnik és – az elkülönüléstől számított egy éven belül – új nevet kell adni a közterületnek.

(3) A közterület nevének megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(4) Közterület elnevezését 15 éven belül nem lehet megváltoztatni.

6. § (1) A közterületek elnevezésére, illetve annak megváltoztatására irányuló eljárás indulhat írásbeli kezdeményezésre vagy hivatalból.

(2) Az eljárás hivatalból indul az 5. § (1) és (2) bekezdése szerinti esetekben.

(3) Közterület elnevezését vagy annak megváltoztatását kezdeményezheti:

a) a képviselő-testület tagja

b) helyi civil szervezet vezető szerve

c) az érintett ingatlantulajdonosok több mint 10%-a

(4) Az elnevezésre vonatkozó írásbeli kezdeményezést a benyújtást követő 15 napra közszemlére kell tenni. A benyújtott észrevételeket az előterjesztéshez csatolni kell.

(5) A közterületek elnevezésével kapcsolatos előkészítő feladatokat a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(6) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hatáskörébe tartozik.

(7) A közterület elnevezéséről szóló képviselő-testületi döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni. A határozatot külön közölni kell a kezdeményezőkkel, a népesség-nyilvántartás illetékes szervével, a területileg illetékes földhivatallal.

7. § (1) Az e rendelet szerint megállapított közterület elnevezést tartalmazó közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata.

(2) A közterületi névtáblákat jól látható, az eligazodást, tájékoztatást segítő helyen, a helyszíni adottságok figyelembevételével kell elhelyezni.

(3) A régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő egy évig átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi mellett kell elhelyezni.

7/A. §1 (1) A közforgalom elől el nem zárt magánút elnevezésére, valamint az elnevezés megváltoztatására a tulajdonos kezdeményezésére kerülhet sor. A kezdeményezést a jegyzőhöz kell benyújtani.

(2) A tulajdonosnak a kezdeményezéshez csatolni kell a magánút elnevezésére vonatkozó javaslatát.

(3) A magánút elnevezéséről – a tulajdonos javaslatának a figyelembevételével – a Képviselő-testület dönt.

(4) A magánút nevét elsősorban a tulajdonos által javasolt elnevezés szerint kell megállapítani.

(5) A tulajdonos elnevezésre vonatkozó javaslatát el kell fogadni, ha a javasolt elnevezés nem sérti a közízlést, nem kelt megbotránkozást, nem félrevezető, továbbá megfelel a magyar nyelv helyesírási szabályainak, valamint a közterület-elnevezés e rendelettel megállapított szabályainak.

(6) A magánutak elnevezésének nyilvántartására, a magánutak nevének jelölésére, valamint magánutak elnevezésének és az elnevezés változásának közzétételére a közterületekre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

III. Fejezet

A HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

8. § (1) A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat házszámmal kell ellátni. Ugyanazon a közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.

(2) Külterületi ingatlant – közterületi elnevezés hiányában – helyrajzi számmal kell jelölni.

(3) A közterület házszám-megállapítását úgy kell elvégezni, hogy a számok a község központjától kifelé haladva 1-től kezdődően növekedjenek és az utca bal oldalán a páros, jobb oldalán a páratlan számok legyenek. Amennyiben ez a megoldás nem alkalmazható, az érintett közterület számozását a magasabb rendű közút irányából kell megkezdeni.

(4) A csak egyoldalon beépíthető közterület házszám-megállapítása 1-től kezdődően folyamatosan is történhet.

(5) Terek esetén a házszám-megállapítás 1-től kezdődően folyamatosan, az óramutató járásával megegyezően alakítandó ki.

(6) Saroktelek esetében csak annak az oldalnak kell házszámot megállapítani, amelyen a gyalogos közlekedésre alkalmas kapubejárat van.

(7) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott számozás adott közterületen nem lehetséges, vagy a már kialakult helyzet indokolja, a házszámozás más, egyedileg meghatározott módon is történhet.

9. § (1) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kisegítő jelzésként alátöréssel a magyar ABC ékezet nélküli betűi vagy arab számok is alkalmazhatóak.

(2) Telekfelosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlanok esetén a kisebb számú ingatlan marad az eredeti számon, a további ingatlanok számozását pedig alátöréssel a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűinek alkalmazásával kell elvégezni.

(3) Telekegyesítés után az ingatlanok házszámát össze kell vonni. A házszámot úgy kell feltüntetni, hogy az egyesítés előtti legalacsonyabb és legmagasabb számot kötőjellel kell összekötni.

(4) Ha az ingatlanon újabb lakások létesülnek, akkor a többlakásos épület házszámának megállapítását úgy kell elvégezni, hogy meglévő házszámot meghagyva alátöréssel, a magyar ABC ékezet nélküli kisbetűivel kell az új lakásokat ellátni.

10. § (1) E rendelet 6-7. §-ainak rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglevő közterületek házszámozását nem érintik.

(2) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozzák.

11. § (1) Az ingatlan házszámát a polgármester határozattal állapítja meg.

(2) A házszám-megállapításra irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján vagy hivatalból indulhat.

(3) Házszám megállapítási kérelmet a tulajdonjog igazolására alkalmas melléklettel, záradékolt vázrajz, vagy értelemszerűen hiteles térképmásolattal együtt kell benyújtani.

(4) Házszámmal nem rendelkező újonnan létesült épület, kialakult ingatlan esetén a házszám megállapítását az ingatlan bármelyik tulajdonosa a jogerős használatba vételi engedély, jogerős megosztást, összevonást engedélyező határozat alapján kérheti.

(5) Házszám-megállapításra irányuló eljárás hivatalból indul a következő esetekben:

a) új közterület létrejötte ( utcanyitás, meglévő közterület szakaszolásának megváltoztatása, terület hatósági vagy önkormányzati döntésen alapuló újraosztása), vagy

b) a kialakult házszámozási rendben fennálló hiba vagy hiány esetén.

(6) A határozatnak a törvényben előírtakon túl tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, bejelentett lakcímét (kérelemre indult eljárás esetén),

b) a házszám elrendelő azonosító adatait (hivatalból indult eljárás esetén),

c) a házszám megállapítás okát,

d) a házszám változásával érintett ingatlanok helyrajzi számát,

e) a házszám változásával érintett ingatlanok változás előtti és változás utáni pontos címét (település, közterület elnevezése, házszám, alábontás).

(7) A határozatot a törvényben előírtakon túl közölni kell a kérelmezővel a területileg illetékes földhivatallal, a népesség-nyilvántartás illetékes szervével, valamint a házszámozással érintett ingatlanok tulajdonosaival.

(8) Több ingatlant érintő házszám-megállapítás közterületenként, az összes érintett ingatlanra vonatkozóan egy határozatban történik.

(9) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell az ingatlannal közvetlenül határos ingatlan tulajdonosaival, továbbá az ingatlan- vagy lakcímnyilvántartó hatóságokkal.

(10) A házszám-megállapítására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

12. § Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan házszámát, vagy – amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható – helyrajzi számát tartalmazó táblát (továbbiakban együtt: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kihelyezni.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. § (1) Ez a rendelet –a (2) bekezdésben foglaltak kivételével -a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 12. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

(3)2 A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik – a helyben szokásos módon.

1

A 7/A. §-t a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

2

A 13. § (3) bekezdése a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.