Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 6/2014.(VIII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 13- 2023. 07. 14

Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 6/2014.(VIII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.07.13.

Cák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében és 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 6/2014.(VIII.13.) önkormányzati rendelet II. Fejezete a következő 7/A. §-sal egészül ki:

„7/A. § (1) A közforgalom elől el nem zárt magánút elnevezésére, valamint az elnevezés megváltoztatására a tulajdonos kezdeményezésére kerülhet sor. A kezdeményezést a jegyzőhöz kell benyújtani.

(2) A tulajdonosnak a kezdeményezéshez csatolni kell a magánút elnevezésére vonatkozó javaslatát.

(3) A magánút elnevezéséről – a tulajdonos javaslatának a figyelembevételével – a Képviselő-testület dönt.

(4) A magánút nevét elsősorban a tulajdonos által javasolt elnevezés szerint kell megállapítani.

(5) A tulajdonos elnevezésre vonatkozó javaslatát el kell fogadni, ha a javasolt elnevezés nem sérti a közízlést, nem kelt megbotránkozást, nem félrevezető, továbbá megfelel a magyar nyelv helyesírási szabályainak, valamint a közterület-elnevezés e rendelettel megállapított szabályainak.

(6) A magánutak elnevezésének nyilvántartására, a magánutak nevének jelölésére, valamint magánutak elnevezésének és az elnevezés változásának közzétételére a közterületekre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.”

2. § A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 6/2014.(VIII.13.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik – a helyben szokásos módon.”

3. § Ez a rendelet 2023. július 13-án lép hatályba.