Istenmezeje község képviselő testülete 8/2014.(XI.4.) önkormányzati rendelete

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2014.(XI.04.) önkormányzati rendelete Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2014. 11. 04 - 2015. 02. 27

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete

8/2014.(XI.04.) önkormányzati rendelete


Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Szervezeti és Működési Szabályzatáról


Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. fejezet


Általános rendelkezések


1.§

(1) A községi önkormányzat hivatalos megnevezése:


     Istenmezeje Község Önkormányzata


(2) Az önkormányzat székhelye:


     Istenmezeje Nefelejcs utca 18.


2.§


Az önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét, külön önkormányzati rendelet szabályozza.


3.§


(1) A képviselő-testület és a polgármester által használt   bélyegzők lenyomatát az 1.számú melléklet tartalmazza.


(2) A képviselő-testület átruházza a Szociális és Kulturális Bizottság döntési hatáskörébe a következő ügyeket:

a.) a 4/2000.(V.01.) Ök. rendelet 14. §. szerinti szociális étkeztetésre jogosultság megállapítása,

b.) a 4/2000.(V.01.) Ök. rendelet 9.§ szerinti önkormányzati segély megállapítása, kivéve a 9.§.(6) bekezdés szerinti segélyt,

c.) a 4/2000.(V.01.) Ök. rendelet  8.§ szerinti ápolási díj megállapítása,

d.)            a 4/2000.(V.01.) Ök. rendelet a 12.§ szerinti közgyógyellátási jogosultság megállapítása.


(3) Az önkormányzati társulások tagságával öszzefüggő hatáskör átruházásokat az 5. számú melléklet atrtalmazza.II. fejezet


A képviselő-testület szervezete és működése


A képviselő-testület

4.§


(1) Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete tag jainak száma: 7 fő.


(2) A képviselők névsorát az 1. számú függelék tartalmazza.


5.§


(1)A képviselő-testület alakuló, rendes, rendkívüli ülést tart.


(2)A képviselő-testület július1. és augusztus 10 között munkaterv szerinti ülést nem tart.(3)Az ülés helyszíne általában Istenmezeje Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme, de évente legalább 1 kihelyezett ülést kell tartani Szederkénypuszta településrészen.


(4)A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 6 ülést tart.A munkaterv

6.§


(1) A képviselő-testület féléves munkaterv alapján ülésezik.


(2) A munkaterv tervezetét - a polgármester iránymutatásai alapján  a jegyző állítja össze és a polgármester terjeszti elő a képviselő-testület ülésére.

 A polgármester az előkészítés során javaslatot kér:

a.települési képviselőktől,

b.bizottsági elnököktől,

c.az önkormányzati intézmények vezetőitől,

d.a közszolgáltatást nyújtó szervektől,

e.a helyi társadalmi szervezetektől,

f.helyi nemzetiségi önkormányzattól.


(3) A polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni a munkatervbe fel nem vett  javaslatokról.


(4) A munkatervnek tartalmaznia kell:

a.a testületi ülés időpontját,

b.a napirend megnevezését és azok előadóit,

c.az írásos előterjesztések leadásának határidejét,

d.a napirendhez meghívandók nevét.


(5) A munkatervben meg kell jelölni azon napirendeket, amelyek előkészítésénél közmeghallgatást kell tartani, vagy bizottsági állásfoglalással kell előterjeszteni.


(6) A munkatervet a tárgyfélévet megelőző utolsó testületi ülésen kell beterjeszteni.


(7) A munkatervet meg kell küldeni:

a)a települési képviselőknek,

b)a nem testületi tag bizottsági tagoknak,

c)a munkatervben érintett előadóknak,

d)a helyi nemzetiségi önkormányzatnak.


Előterjesztések

7.§


(1) Testületi ülésekre a döntést igénylő előterjesztést írásban kell elkészíteni.


(2) Egyszerű ügyekben - a polgármester javaslata alapján – a képviselő-testület az írásos formától eltekinthet, de a határozati javaslatot ebben az esetben is írásban kell előterjeszteni.


(3) Az írásos előterjesztésnek tartalmaznia kell:

a.a témával kapcsolatos korábbi testületi döntést és annak végrehajtását,

b.a döntéshez szükséges információkat, a döntés várható gazdasági társadalmi hatását, az előkészítés során elhangzott kisebbségi véleményeket,

c.a javasolt célokat, a megvalósítás módszereit, eszközeit, valamint a határozati javaslatot, felelős és határidő megjelölésével.


(4) A munkatervben nem szereplő kérdés napirendre tűzését - figyelemmel az (1) és (2) bekezdésre - testületi ülést megelőző 5. napig terjeszthet elő a polgármesterhez a képviselő-testület bizottsága, bármely képviselő és a jegyző.


Az ülés összehívása, vezetése, a tanácskozás rendje

8.§


(1) A képviselő-testület elnöke a polgármester, aki összehívja és vezeti a képviselő-testület ülését.


(2) A polgármestert tartós akadályoztatása esetén az alpolgármester helyettesíti.


(3) A polgármester és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetén a  Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökét illeti az ülés összehívásának és vezetésének joga.


(4) A meghívót  az írásos előterjesztésekkel együtt az ülés előtt legalább 4. nap 18.00 óráig kell kézbesíteni a képviselőknek. Kézbesítésnek minősül a papír alapú kézbesítés, vagy az elektronikus levélben továbbított testületi anyag.


(5) A képviselő-testület ülését írásbeli meghívóval kell összehívni, melynek tartalma:

 1. az ülés helye és időpontja,
 2. a javasolt napirendi pontok,
 3. a napirend előterjesztőjének neve és beosztása.(6) A képviselő-testület ülésének helyéről, kezdési időpont járól, napirendjéről a jegyző hirdetményben tájékoztatja a lakosságot.


(7) Az ülésekre tanácskozási joggal meg kell hívni a jegyzőt, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökét az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy napirendi tárgyalásáta.


(8) A ülést össze kell hívni 15 napon belül 2 képviselőnek,  a képviselő-testület  bizottságának, továbbá a kormányhivatal vezetőjének  indítványára.


9.§


(1)A képviselő-testület ülése nyilvános.


(2)A képviselő-testület zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) pont szerinti ügyek, továbbá - az érintett kérésére - a Mötv. 46.§ (2) bekezdés b) pont szerinti ügyek tárgyalásakor.


(3)A képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pont szerinti ügyek tárgyalásakor.


(4)Zárt ülésen a képviselő-testület tagja, jegyző,  a meghívott közös önkormányzati hivatali ügyintéző, az érintett és a szakértő vesz részt. A nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy napirendi tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen.


(5)Zárt ülés megtartását a polgármester, bármely képviselő és a jegyző indítványozhatja.


(6)Zárt ülés jegyzőkönyvébe csak a polgármester, a képviselők, a jegyző, a törvényességi ellenőrzést végző hivatal vezetője, illetve ügyintézője, valamint - a rá vonatkozó részbe  a tárgyban közvetlenül érintett vagy hivatalos megbízottja tekinthetnek be.


(7)A zárt ülésen hozott döntés közérdekű és közérdekből nyilvános adattartalma, mindenki által megismerhető.


(8)Istenmezeje község önszerveződő közösségei közül a következő közösségek képviselőit illeti meg tanácskozási jog tevékenységi körében a képviselő-testület és bizottságai ülésein:


1.Istenmezeje Fejlődéséért Közalapítvány

2.Istenmezeje Sportegyesület

3.Önkéntes Tűzoltó Egyesület Istenmezeje

4.Istenmezeje Polgárőr Egyesület

5.Terra Mater Környezetvédő Közhasznú Egyesület

6.Istenmezeje Kulturális Egyesület

7.Számítástechnikai Alapítvány


10.§


(1) A polgármester az ülés megkezdése előtt ellenőrzi a határozatképességet. Az ülés időtartama  alatt a határozatképességnek folyamatosan fenn kell állnia. Határozatképtelenség esetén az ülést elnapolja, a nem tárgyalt napirendeket istartalmazó napirenddel, 15 napon belül új ülést hív össze.


(2) Az ülés megnyitását követően  a polgármester előterjeszti a napirendi tervezetet.


(3) A polgármester az ülést megelőző 5 napon belül beterjesztett napirendi javaslatok,indítványok napirendre tűzésére, vagy ennek megtagadására, javaslatot tesz a képviselő-testületnek.


(4) A képviselő-testület  a polgármester előterjesztése alapján dönt:

 1. a napirendről, sürgősségi indítványról,
 2. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az előző ülést követő fontosabb eseményekről, intézkedésekről adott tájékoztató elfogadásáról.


(5)  A polgármester az elfogadott napirendnek megfelelően napirendi pontonként:

 1. megnyitja, vezeti, lezárja a vitát,
 2. meghatározza  a hozzászólás sorrendjét, megadja, megtagadja a szót a jelenlévők bármelyike tekintetében,
 3. bármely képviselő javaslatára tárgyalási szünetet rendel el, meghatározza a szünet időtartamát,
 4. hosszúra nyúlt vita lezárása érdekében indítványozza /képviselő javaslata alapján is/a hozzászólások időtartamának kolátozását, vagy a vita lezárását /a javaslatról a képviselő-testület vita nélkül dönt/.


(6) A napirend előadójához a képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek, amelyre a vita előtt és vita közben választ kell adni.


(7) A vita lezárása előtt a napirend előadója válaszolhat a hozzászólásokra.


(8) A döntés előtt a jegyzőnek szót kell adni, ha a javaslat törvényességét illetően észrevételt kíván tenni.


(9) A polgármester a határozati javaslatokat egyenként bocsájtja szavazásra akként, hogy először a vitában elhangzott módosító javaslatokról és ezt követően az írásban előterjesztett határozati javaslatokról döntsön a képviselő-testület.


(10) A tanácskozás rendjének fenntartása a polgármester feladata, aki:

 1. figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától; a figyelmeztetés eredménytelensége esetén megvonja a szót  / akitől megvonták a szót, ugyanazon ügyben nem szólalhat fel újra/,
 2. rendre utasítja azt aki rendbontó, méltatlan magatartást tanúsít,
 3. a terem elhagyására kötelezheti azt, aki /képviselők kivételével/ figyelmeztetés ellenére ismételt rend bontó vagy méltatlan magatartást tanúsít,
 4. a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény felmerülésekor az ülést meghatározott időre félbeszakítja, vagy berekeszti.


(11) A nyilvános ülésen résztvevő állampolgárok a számukra kijelölt helyet foglalhatják el.


Döntéshozatal


11. §


(1) A képviselő-testület akkor döntésképes, ha az ülésen a képviselők több mint fele jelen van. Az üres képviselői helyeket a döntéshozatal szempontjából betöltöttnek kell tekinteni.


(2) A javaslat elfogadásához ( a (3) bekezdésben foglaltak kivételével) a jelen lévő képviselők több mint felének igen szavazata szükséges.


(3) A Mötv. 50.§-a szerinti minősített többséget igénylő ügyekben, a javaslat elfogadásához a megválasztott képviselők több mint felének igen szavazata szükséges.


(4) Személyes érintettség esetén a döntéshozatalból a képviselő kizárható. A személyes érintettséget a képviselő köteles bejelenteni. A kizárás szabályaira a Mötv. 49. §-a az irányadó. Döntéshozatal szempontjából a kizárt képviselőt jelenlévőnek kell tekinteni.


(5) Személyes érintettsége bejelentését elmulasztó képviselő tiszteletdíját legfeljebb 4 hónap időtartamra, 50%-al csökkentheti a képviselő-testület. A szankció alkalmazását a polgármester és bármely képviselő kezdeményezheti. A kezdeményezést meg kell tárgyalni, a döntés egyszerű többséget igényel.

12.§


(1) A képviselő-testület a döntéseit nyílt szavazással /kézfelemeléssel/ hozza.


(2) A képviselő-testület titkos szavazást tarthat az SZMSZ 9.§ /2/ és /3/ bekezdésében foglalt esetekben.


(3) Titkos szavazást kezdeményezhet bármely képviselő. A kezdeményezésről a képviselő-testület vita nélkül dönt.


(4) Titkos szavazás esetén:

a)a képviselő-testület 3 fős szavazatszedő bizottságot választ a polgármester javaslatára,

b)a jegyző gondoskodik a szavazólapok és a szavazás előkészítéséről,

c)a szavazás borítékba helyezett szavazólapon, külön helyiségben urna igénybevételével történik,

d)a szavazásról a szavazatszedő bizottság jegyzőkönyvet készít, mely tartalmazza, a szavazás helyét és idejét, az előterjesztést, a szavazatszedő bizottság tagjainak nevét és tisztségét /aláírását/, a szavazás eredményét.


(5) A képviselő-testület a képviselők egynegyede indítványára név szerinti szavazást tart. Nem lehet név szerinti szavazást tartani bizottság létszáma és összetétele, továbbá ügyrendi javaslat tekintetében.


(6) A képviselő-testület bármely képviselő kezdeményezésére név szerinti szavazást rendelhet el (a kezdeményezésről vita nélkül dönt) az alábbi ügyekben:

a) az önkormányzat tulajdonáról való rendelkezés,

b) hitelfelvétel, kötvénykibocsájtás,

c) helyi népszavazás kiírása.


(7) A név szerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők névsorát. A képviselők "igen","nem", "tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak.


(8) A szavazás eredményét minden esetben a polgármester állapítja meg és ismerteti a képviselő-testület döntését. Ha a szavazás eredménye felől az ülésen kétség merül fel, a polgármester képviselői javaslatra, egy alkalommal ismételt szavazást rendel el.


(9) A polgármester, ha a képviselő-testület döntését az Önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti az ügy (kivétel a Mötv. 55. § (1) bekezdés és a 70. § (1) bekezdés szerinti ügy) ismételt tárgyalását. A kezdeményezést az ülést követő 3 napon belül nyújthatja be, a képviselő-testület a benyújtás napjától számított 15 napon belül minősített többséggel dönt.


(10) Amennyiben a képviselő-testület ugyanazon ügyben kettő egymást követő ülésén nem dönt (határozatképtelenség, vagy határozathozatal hiánya miatt), és az ügy a következőkben felsoroltak közé tartozik, döntést hozhat a polgármester:

a) az önkormányzat költségvetési szerve költségvetési határozata, költségvetési határozata módosítása és zárszámadási határozata elfogadása,

b) önkormányzati üzleti vagyon hasznosítása, legfeljebb a tárgyév végéig.

A polgármester a döntésről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.


(11) A képviselő testület-hatáskörébe tartozó, két testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan önkormányzati ügyben, ha az ügy a következőkben felsoroltak közé tartozik, döntést hozhat a polgármester:

a) a képviselő-testület által jóváhagyott és benyújtott pályázat hiánypótlásához szükséges döntés,

b) vis maior helyzet bekövetkezésekor szükséges döntés.

A polgármester a döntésről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.


A képviselő-testület rendeletalkotása

13.§


(1) A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot.


(2)Az önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti:

   a.) a polgármester;

   b.) a képviselő;

   c.) a képviselő-testület bizottsága;

   d.) a jegyző,

   e.) akit (amelyet) törvény felhatalmaz.


(3) A kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani, aki a hivatal bevonásával gondoskodik a tervezet elkészítéséről.


(4) A tervezetet a rendelet tárgya szerint illetékes bizottság megvitatja és állást foglal.


(5) A lakosság szélesebb körét érintő rendeletek tervezetét /a költségvetési és zárszámadási rendeletek kivételével/ 15 napra közszemlére kell tenni a Közös Önkormányzati Hivatal hirdető tábláján, erről a lakosságot hirdetés útján tájékoztatni  kell.

Környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási és közművelődési tárgyú helyi rendeletek előkészítéséről a jegyző értesíti a 9.§. (8) bekezdése szerinti civil szervezetek vezetőit. E civil szervezetek tanulmányozhatják és véleményezhetik a rendelettervezeteket, véleményüket (elfogadását, illetőleg elutasítását) a rendeletek képviselő-testület elé történő terjesztésekor ismertetni kell.

(6) A megvitatott - szükség szerint átdolgozott - tervezetet döntésre a képviselő-testületnek kell beterjeszteni úgy, hogy a vitában elhangzott kisebbségi véleményeket is ismer tetni kell.


(7) A képviselő-testület által megalkotott rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá.


(8) A megalkotott rendelet hiteles szövegét a jegyző szerkeszti és a kihirdetésről a hirdetőtáblán való kifüggesztéssel - és erről a lakosság hirdetményben történő tájékoztatásával- gondoskodik.


(9) A helyi  közoktatás, a helyi média, a helyi hagyományápolás és kultúra, valamint a  kollektív nyelvhasználat kérdéskörében a  nemzetiségi  lakosságot e minőségében érintő

települési  önkormányzati rendeletet a képviselő-testület csak e lakosságot képviselő helyi kisebbségi önkormányzat egyetértésével alkothatja meg.

A nemzetiséghez tartozók képzésére is kiterjedő települési önkormányzati döntéshez az érintett helyi nemzetiségi önkormányzat egyetértése szükséges.


14.§


(1) A képviselő-testület hatályos rendeleteit ciklusonként fölül kell vizsgálni.

(2) A felülvizsgálatot a jegyző végzi, szükség esetén a módosításokra javaslatot tesz a képviselő-testületnek.


A képviselők jogállása

15.§


(1) A képviselők az ülésen /valamint az ülést megelőzően írásban/ a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a bizottságok elnökeihez valamint a jegyzőhöz - önkormányzati feladatkörükbe tartozó témában - kérdést intézhetnek és interpellálhatnak.


(2) Mind szóban, mind az írásban beterjesztett kérdésre az ülésen - vagy legkésőbb 15 napon belül írásban - érdemi választ köteles adni az érintett.


(3) A szóban vagy írásban beterjesztett interpellációra az ülésen, vagy - a képviselő-testület hozzájárulása esetén – 15 napon belül kell írásban érdemi választ adnia az érintettnek /a választ minden képviselőhöz el kell juttatni/.


(4) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról a képviselőtestület az interpelláló nyilatkozatát követően dönt.16.§


(1) A képviselő, a bizottság nem képviselő tagja, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles megtartani a tudomására jutott állami és szolgálati titkot, köteles figyelembe venni a magántitkot és személyi adatok védelmére vonatkozó szabályokat.


(2) A képviselő köteles:

 1. tevékenyen részt venni a képviselő-testület munkájában,
 2. felkérés alapján részt venni a testületi ülések előkészítésében, különböző vizsgálatokban,
 3. szóban vagy írásban bejelenteni ha képviselői tevékenységében akadályoztatva van,
 4. kapcsolatot tartani a lakosságal.


A képviselő-testület jegyzőkönyve

17.§


(1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.


(2) A jegyzőkönyvvezetőt a jegyző bízza meg.


(3) A jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző írja alá.


(4) A jegyzőkönyv a Mötv.52.§.(1) bekezdésben előírtakon túl tartalmazza:

    - a távol maradt képviselők nevét, a távollét okát,

    - az elhangzott bejelentéseket, interpellációkat, kérdéseket és válaszokat,

    - a képviselő kérésére véleményének rögzítését.


(5) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell az alábbi mellékleteket:

    - jelenléti ívet,

    - az írásban benyújtott hozzászólást /a képviselő kérésére/.


(6) A jegyzőkönyv elkészítéséről - megbízottja által - a jegyző gondoskodik.


(7) A jegyzőkönyvet /külön a nyílt és külön a zárt ülésről/ évente folyamatosan számozással kell ellátni.


(8) A rendeleteket és határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően, folyamatos sorszámmal kell ellátni.


(9) Az önkormányzat rendeletének megnevezése tartalmazza a rendeletet alkotó képviselő-testület nevét, a rendelet számát, kihirdetésének évét, hónapját, napját, az "önkormányzati 

 rendelet" megnevezést, valamint a szabályozás tárgykörét.


(10) A határozat megjelölése tartalmazza a sorszámot, az elfogadás évét, hónapját és napját, valamint a "Képviselő-testület határozata" megnevezést.


(11) A jegyzőkönyvek évenkénti bekötéséről a jegyző gondoskodik.


(12) A jegyzőkönyvet - zárt ülés kivételével - a lakosság számára is hozzáférhetővé kell tenni a polgármesteri hivatalban, erről a lakosságot tájékoztatni kell.


(13) Az előterjesztéstől eltérő formában elfogadott rendeletet és a határozat kivonatát a képviselőknek meg kell küldeni.


Lakossági fórumok

18.§


(1) A lakosság tájékoztatására a fontosabb döntések előkészítésére, lakossági fórumot kell szervezni.


(2) A lakossági fórumok formája:

    a.) falugyűlés;

    b.) közmeghallgatás.


(3) A lakosság tájékoztatása, véleményének megismerése érdekében, a polgármester esetenként falugyűlést hívhat össze.

A falugyűlés összehívása előtt kikéri a képviselő-testület véleményét.


(4) A képviselő-testület évente egy alkalommal közmeghallgatást tart.


(5) A közmeghallgatás helyéről, időpontjáról és napirendjéről a lakosságot hirdetmény útján tájékoztatni kell.


(6) Közmeghallgatást kell tartani, minden - a (4) bekezdésben meghatározottak ellenére - napirend esetében, ha a képviselő-testület úgy dönt, vagy a képviselők fele azt indítványozza.


A képviselő-testület bizottságai

19.§


(1) Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete az  önkormányzati feladatok végrehajtása érdekében az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:


1)Ügyrendi Bizottság

2)Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

3)Szociális és Kulturális Bizottság


(2) A bizottsági tagok száma (bizottságonként) 3 fő, az elnök és egy tag képviselő.


(3) Az (1) bekezdés szerinti állandó bizottságok feladatait a 3.számú melléklet, tagjainak nevét az 1.számú függelék tartalmazza.


(4) A bizottság határozatképességére, határozathozatalára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


(5) A bizottságok ülésén a jegyző tanácskozási joggal vehet részt,  a gazdálkodási előadó gazdálkodási ügyekben, a  szociális- és gyámügyi előadó szociális ügyekben tanácskozási joggal vesz részt.


(6) A bizottság ülésén a képviselő és a nemzetiségi önkormányzat elnöke /a nemzetiséget érintő ügyekben/ tanácskozási joggal vehet részt.


(7) A bizottság a képviselő, vagy a nemzetiségi önkormányzat javaslatára, a feladatkörébe tartozó ügyet köteles a következő ülésén megtárgyalni.


(8) A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni amelyet a bizottság elnöke és egy tagja ír alá.


(9) A polgármester felfüggesztheti a bizottság döntésének vég rehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következő ülésén határoz.


(10) A döntéshozatalból kizárásra alkalmazni kell  az Mötv. 49.§. (1) bekezdés előírásait.20.§


(1) Istenmezeje Község Önkormányzata Polgármestere tisztségét főállású foglalkoztatási jogviszonyban látja el.   


(2) A polgármester tagja a képviselő-testületnek, a képviselőtestület határozatképessége, döntéshozatala, működése szempontjából képviselőnek tekintendő.


(3) A polgármester főbb feladatait a Mötv. 67.§-a tartalmazza.


(4) A polgármester ügyfélfogadásának rendje:


Hétfő:            8.00 – 12.00 óráig,

Szerda:          12.00 – 16.00 óráig,

Péntek:           8.00 – 12.00 óráig.21.§


(1) A képviselő-testület - saját tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos szavazással - egy alpolgármestert választ.


(2) Az alpolgármester társadalmi megbízatásban tölti be tisztségét.


(3) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatát.24.§


 1. Istenmezeje Község Önkormányzatánál, az önkormányzat működésével, a döntéselőkészítéssel és végrehajtással kapcsolatos feladatokat az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.


 1. A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve a jegyző tartós akadályoztatása esetén – legfeljebb 6 hónap időtartamra – a képesítési követelményeknek megfelelő személy bízható meg a jegyzői feladatok ellátásával.
III.fejezet


A helyi népszavazás

25.§


(1) A helyi népszavazást köteles kiírni a képviselő-testület 300 választójogosult választópolgár jogszabálynak megfelelő kezdeményezésére.


(2) A helyi népszavazásra vonatkozó szabályokat a  2013. évi CCXXXVIII. törvény III. fejezete tartalmazza.IV. fejezet


Az önkormányzat gazdálkodása

26.§


(1) Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


(2) A képviselő-testület az éves költségvetését önálló rendeletben állapítja meg. A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet - a bizottsági véleményekkel együtt – a polgármester február 15-ig(ha a költségvetési törvény a költségvetésiévben kerül kihirdetésre, a kihirdetést követő 45.napig) nyújtja be a képviselő-testületnek. A jegyző a rendelettervezetet a költségvetési intézmények vezetőivel írásban egyezteti. A polgármester a költségvetési  rendelettervezetet, az intézményvezetőkkel  történt egyeztetést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  elé terjeszti és véleményezteti.


(3) A jegyző által elkészített - a következő évre vonatkozó - költségvetési  koncepciót a polgármester november 30-ig (a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának  évében legkésőbb december 15-ig) benyújtja a képviselő-testületnek.

A benyújtást megelőzően a polgármester az egész koncepciót  véleményezteti a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, a véleményt a koncepcióhoz csatolja.


(4) A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről  szeptember 15-ig, míg háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testületet.


(5) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a költségvetés teljesítése jelentősen veszélybe kerül.


(6) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4 hónapon belül  terjeszti a  képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásáról rendeletet alkot.


(7) A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást - az önkormányzati feladatok ellátása  érdekében - a polgármester kezdeményezésére, a képviselő-

testület engedélyezi.


(8) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jog a képviselő-testületet illeti.


(9) A költségvetési előirányzatok felhasználása érdekében,500.000 Ft értékhatárig utólagos beszámolási kötelezettség mellett, ezen értékhatár fölött a képviselő-testület előzetes engedélyével, kötelezettségvállalási jog illeti meg a polgármestert.


(10) A képviselő-testület a gazdálkodásának belső ellenőrzését a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ezirányú feladatai meghatározásával, a polgármester és a jegyző vezetői ellenőrzésével,és önkormányzati társulás által foglalkoztatott   belső ellenőrrel biztosítja.


V. fejezet

Záró rendelkezések

27.§.


(1) E rendelet a kihirdetését követő  napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/1995.(IV.24.) önkormányzati rendelet.


 1. Az SZMSZ függeléke naprakész állapotban tartásáról a jegyző

    gondoskodik.


(4) Az SZMSZ mellékletei:

    1.sz. melléklet: A képviselő-testület és a polgármester által használt bélyegzők lenyomata

    2.sz. melléklet: Istenmezeje Község Önkormányzata szakágazati osztályozása, a kormányzati funkciók                      

    3.sz. melléklet: A képviselő testület állandó bizottságai feladatai  

    4.sz. melléklet: Önkormányzati társulásoknak átadott hatáskörök


(5)  Az SZMSZ függelékei:

    1. számú függelék: Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete  és állandó bizottságai tagjainak névsora


Istenmezeje, 2014. november  04.   Nagy László                                                                                              Nagy Péter

   jegyző                                                                                                   polgármester