Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014.(V.20.) önkormányzati rendelete

A temető használatának szabályairól

Hatályos: 2022. 10. 01

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014.(V.20.) önkormányzati rendelete

A temető használatának szabályairól

2022.10.01.

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés (a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 16. §-a, 40. § (3) bekezdésében 41. § (3) bekezdésében és 42. §-ában kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a Szőlősgyörök Község Önkormányzat tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartásban a szőlősgyöröki 195 hrsz. alatt felvett köztemetőre (továbbiakban: temető) terjed ki.

2. § (1) Szőlősgyörök Község Önkormányzata (továbbiakban: fenntartó) az 1. §-ban megjelölt, az önkormányzat tulajdonában álló temető üzemeltetéséről és fenntartásáról gondoskodik. A kegyeleti közszolgáltatással, fenntartással kapcsolatos ügyintézést az Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: hivatal) 8692 Szőlősgyörök, Szabadság u. 18. szám alatti helyiségében látja el.

(2) A temető tulajdonosának feladatait külön törvény annak végrehajtási rendelete, és e rendelet tartalmazza.

A temető rendje

3. § (1) A temetőbe a fenntartó által meghatározott és kifüggesztett nyitvatartási idő tartama alatt bárki beléphet.

(2) A temetőbe járművel behajtani, és azzal közlekedni csak a fenntartó engedélyével szabad. A mozgáskorlátozottakat a parkolási engedélyük feljogosítja a temető területére behajtásra.

(3) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.

(4) Temetési szertartás ideje alatt anyagszállítás és zajjal járó munka a temetőben nem végezhető.

(5) A temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni és megrongálni tilos.

(6) A sírhelyre és azok közé fát ültetni tilos. Egyéb helyekre a fenntartó által kijelölt részekre (pl. út mellett) lehet fát ültetni.

4. § (1) A sírhelyek gondozása során keletkezett hulladék a sírhelyek között nem tárolható. A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyen lehet lerakni.

(2) A sírok, és a sírboltok kerítéssel nem határolhatók körül. Padok és ülőalkalmatosságok a sírhelyek közé úgy építhetők, hogy azok a temető rendeltetésszerű használatát ne akadályozzák.

(3) Az urnafülkéken (kolumbárium) és a síremlékeken közízlést sértő feliratok nem helyezhetők el.

(4) Építőanyagnak a temető területére beszállításához, építési, vagy bontási munkák elvégzéséhez az üzemeltető engedélye szükséges.

Temetkezési szabályok

5. § (1) A temetőt sírhelytáblákra (parcellákra), a számozott sírhelytáblákat pedig sorokra, a sorokat számozott sírhelyekre kell felosztani.

(2) A temető elkülönített részén a hamvak elszórására kialakítandó szóró parcella, a sírboltok létesítésére külön sor szolgál.

(3) Az urnák elhelyezhetők a ravatalozó falán, illetőleg a temetőben erre a célra kialakított helyen, vagy sírhelyben.

(4) Betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt sírhelytáblákba a koporsós temetés csak sírboltokba, vagy sírhelybe rátemetéssel engedélyezhető.

6. § (1) A sírhelyek méretei:

a) felnőtt egyes sírhely: 2 m hosszú, 2,1 m mély, 0,9 m széles,

b) felnőtt kettes sírhely: 2 m hosszú, 2,1 m mély, 2 m széles. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni a sírhelyet, hogy a felső koporsó aljzata a talajszinttől legalább 1,6 m-es mélységbe kerüljön.

c) gyermeksírhely: 0,75 m széles, 1,3 m hosszú, 2,1 m mély,

d) urna földbetemetésnél szegéllyel együtt 1 m hosszú, 1 m széles, 1m mély;

e) sírboltok: 2 koporsós: 3 m széles, 2,1 m mély, 2 m hosszú,

4 koporsós: 4 m széles, 2,1 m mély, 2 m hosszú,
6 koporsós: 5 m széles, 2,1 m mély, 2m hosszú.
(2) Az (1) bekezdés d) pontjában megjelöltet kivéve, koporsós rátemetésre van lehetőség. Ez esetben a felső koporsó aljzatának a talajszinttől 1,6 m mélységbe kell kerülnie.
(3) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.
(4) Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is elhelyezhető. Felnőtt sírhely megváltási díjának befizetése mellett a felnőtt sírhelybe 10 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lenni.
(5) Az egyes sírhelytáblákban lévő sírhelyek sírdombokkal, vagy a nélkül alakíthatók ki, a kialakításnak a sírhelytáblán belül egységesnek kell lennie.

7. § (1) Az egyes temetési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, az eltemetésre kötelezettnek temetési hely megváltási díjat kell fizetnie. A díj mértékét a 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által a fenntartó felé fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díját, és a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díját a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzőknek rendelkezniük kell a tevékenység végzésére jogosító okirattal, melyet a munkavégzés során annak helyszínén kell tartani.

Díszsírhely

8. § (1) A temetőben külön képviselő-testületi döntés alapján díszsírhely adományozható az abban meghatározott feltételekkel.

(2) A díszsírhely adományozásáról az elhalt legközelebbi hozzátartozóját írásban értesíteni kell.

(3) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan. További hozzátartozó – az elhunyt özvegye kivételével – díj ellenében temethető el a díszsírhelyen.

Urna sírhely1

8/A. § (1) Urna sírhely kizárólag az Önkormányzat által elkészíttetett síremlékkel együtt váltható meg.

(2) A síremlékre csak az Önkormányzat által meghatározott betűtípussal lehet feliratot készíttetni.

(3) A síremlékre – a síremlékhez tartozó 1 db vázán kívül – további vázát, virágot vagy koszorút elhelyezni csak átmenetileg lehet.

(4) A síremlék környezetébe növényt ültetni szigorúan tilos.

Síremlékek, sírboltok (kripták)

9. § (1) Sírboltot (kriptát) a temető fenntartójának hozzájárulásával, a külön jogszabályban meghatározott esetben és módon lehet építeni. Annak helyét a fenntartó jelöli ki.

(2) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a sírbolt tulajdonosának a sírboltkönyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadók.

(3) A sírboltba csak annyi elhunyt személy temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen kívül kétkoporsós sírboltba további hat -, négykoporsós sírboltba további tizenkettő -, a hatkoporsós sírboltba pedig további négy urna helyezhető el. Amennyiben a sírbolt tulajdonosa a temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben, vagy a végrendeletben nem rendelkezett, úgy a sírboltba az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők. A sírbolt tulajdonosának kérelmére a sírboltban elhelyezett koporsókban lévő porládákon túli csontmaradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás után urnában, illetőleg gyermekkoporsóban a sírboltba vissza kell helyezni. Ebben az esetben a maradványok csak urnahelynek számítanak.

10. § (1) A síremléket szilárd talajra kell építeni, s nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet.

(2) A síremlék körül létesített járda magassága a talajszinttől maximum 6 cm.

(3) A síremlék magassága a járdaszinttől 150 cm lehet.

11. § (1) A síremléknek meg kell felelnie a temető általános arculatának. Közízlést sértő formájú, tartalmú és egyébként oda nem illő feliratokkal ellátott síremléket felállítani nem szabad.

(2) A temetői létesítmények (síremlék, sírbolt, stb.) tervezetét, vázrajz mellékletével, az építtetőnek be kell nyújtani a fenntartó felé, a tervezett kivitelezés előtt 15 nappal. Amennyiben a tervezet nem felel meg e rendelet szabályainak, a fenntartó 8 napon belül köteles az építtetőt tájékoztatni. A temetői létesítmény elkészülte után a fenntartónak be kell mutatni.

(3) Kiürítés során a temetőben felállított síremlék lebontása és áthelyezése előtt a munkálatokat a fenntartónak be kell jelenteni.

Vegyes rendelkezések

12. § Aki rendeletben foglaltakat vétkesen megszegi, a külön jogszabályban foglaltak alapján pénzbírsággal sújtható.

13. § Ez a rendelet 2014. június 1.-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a temetőkről és a temetkezésekről szóló Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (V.10.) számú rendelete.

1. melléklet2

Temetkezési hely megváltási díjak

1. 25 évre

a) Felnőtt sírhely I-es 5.000.- Ft

b) Felnőtt sírhely II-es 10.000.- Ft

c) Urna fülke 160.000.- Ft (Urna fülke újraváltási díja 50.000.- Ft)

d) Urna sírhely 320.000.- Ft (Urna sírhely újraváltási díja 50.000.- Ft)

2. 60 évre

Sírbolt (kripta):
a) 2 koporsós 30.000.- Ft
b) 4 koporsós 45.000.- Ft
c) 6 koporsós 60.000.- Ft

2. melléklet

Temető üzemeltetési, fenntartási, és szolgáltatási díjak

1. A temetkezési szolgáltatók kivételével, a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás mértéke: 1.000. Ft / alkalom

2. A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj mértéke: 10.000 Ft/ alkalom

A fenti díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák.

1

Az „Urna sírhely” alcímet (8/A. §) a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

2

Az 1. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § - 1. mellékletével megállapított szöveg.