Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete Deszk Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről

Hatályos: 2015. 02. 25
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testület

1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Deszk Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjérőlDeszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Deszk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:


I. fejezet


A rendelet hatálya1. § A rendelet hatálya a Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságára, az általa és a társulások által fenntartott költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.2. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai


2. § A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak figyelembe vételével 2015. évre a 2. számú mellékletében határozza meg kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait.


3. A költségvetés címrendje3. § A képviselő-testület az államháztartási törvényben foglaltak – valamint a pénzügyminiszter tájékoztatójának – figyelembe vételével a költségvetési címrendjét 2015. évre az 1. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.


4. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési hiány és finanszírozásának módja


4.§ (1) Deszk Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének

bevételi főösszegét     10.004.265 ezer forintban,

kiadási főösszegét      10.004.265 ezer forintban állapítja meg.

Kötelező önkormányzati feladatra       10.002.765 ezer forint,

önként vállalt feladatra                           1.500 ezer forintot állapít meg.

(2)               képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 8.173.153 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét 7.729.155 ezer Ft-ban állapítja meg.


(3) A képviselő-testület a felhalmozások bevételi főösszegét 1.831 112 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét 2.775.110 ezer Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási bevételek összegéből a forráshiány összegét 443.998ezer Ft-ban forintban állapítja meg, melyet rövid lejáratú hitel felvételével biztosít.

(4)Az önkormányzati szintű költségvetés működési és felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(5) Deszk Község Önkormányzata a 3. számú mellékletben összesített bevételi-kiadási kiemelt előirányzatainak részletezését, az önkormányzat működési támogatásait a 15-18. számú melléklet, a a felhalmozási kiadásokat a 19. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak (likviditás) teljesüléséről szóló ütemtervet a 20. számú melléklet tartalmazza.

(7)               A önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatainak várható adatait a 21. számú melléklet tartalmazza.

(8)               A többéves kihatással járó hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatását éves bontásban a 22. számú melléklet tartalmazza.

(9)               Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 23. számú melléklet tartalmazza.


II. fejezet


Deszk Község Önkormányzatára, költségvetési szerveire, gazdasági társaságára vonatkozó rendelkezések
5.§ (1) Az önkormányzat intézményi szintű költségvetését a 5. számú melléklet tartalmazza, melynek főösszege 2.381.991 ezer forint. A működési bevételek főösszege 2.355.353 ezer forintban a kiadások főösszegét 2.316.512 ezer forintban, a felhalmozási bevételeket 26.638 ezer forintban és kiadások főösszegét 65.479 ezer forintban határozza meg. A felhalmozási forráshiány 38.841 ezer forintos összegét, fejlesztési tartalék összege nélkül rövid lejáratú éven belül visszatérítendő hitelből fedezi.

(2)                     A Polgármesteri Hivatal intézményi szintű költségvetésének főösszegét a 6. számú melléklet tartalmazza, melynek főösszege 51.290 ezer forint, mely összeg egyben a működési bevételek és kiadások főösszege is.

(3) A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár intézményi szintű költségvetésnek főösszegét az 7. számú melléklet tartalmazza, melynek főösszege 25.033 ezer forint. A működési bevételek és kiadások főösszege 26.530 ezer forint,

(4)Az önkormányzat finanszírozását (működési támogatás) igénylő intézmények költségvetését, mint az SZKTT Szociális szolgáltató Központ a 9. számú melléklet, az SZKTT Közoktatási Intézmény 8. számú melléklet, Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft pénzügyi tervét a 10. számú melléklet tartalmazza.

6.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésében 0 Ft összegű forráshiány hagy jóvá. Az év közben felmerülő likviditási problémák megoldására – a bevételek befolyásának időszakos jellegére tekintettel – költségvetési éven belül lejáró futamidejű likvidhitel felvételét jóváhagyja.


1. A költségvetés végrehajtása7.§  (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet keretein belül az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, illetve tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2)A költségvetési szervek felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére, azok a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.

(3)A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötöttséggel.

(4)A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatások emelkedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetőek.

(5)A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül bevételi többletét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. A bevételi többlet másik 50 %-át a költségvetési szervek kötelesek átutalni az irányító szerv fizetési számlájára.

(6)A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár személyi juttatási előirányzatai a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pályázatok keretében foglalkoztatottakra vonatkozóan a mindenkor hatályban lévő munkatörvénykönyv alapján nyújtanak fedezetet. Személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére állapítható meg kiadás, tartós kötelezettség azonban nem vállalható.

(7)Költségvetési szervek jutalmat nem tervezhetnek, személyi juttatások megtakarításából arra előirányzat képezhető. Személyi juttatások előirányzata, kizárólag a munkaadókat terhelő járulék egyidejű módosításával történhet.

(8)Költségvetési szervek kiemelt előirányzatok között saját hatáskörű átcsoportosítást nem végezhetnek, csak és kizárólag kiemelt előirányzaton belül.

(9)A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, illetve rövid lejáratú értékpapír vásárlására.

(10)A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának módosítására és a kiadási előirányzatok átcsoportosítására. Az előirányzat-módosítás, átcsoportosítás átvezetését első negyedév kivételével, negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetés rendeletét módosítja.

A költségvetésben előirányzatként nem szereplő, azonban pénzügyi kihatással járó képviselői előterjesztés csak a forrás megjelölésével terjeszthető a képviselő-testület elé.

(11)Költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(12)Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron, következő ülésen tájékoztatást ad.

(13)Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendelettel egyidőben hagyja jóvá.

8.§ (1)A 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit. Kft. (a továbbiakban: Nonprofit Kft.) és az önkormányzat közhasznú feladatok ellátására külön szerződést köt a közhasznú megállapodás keretein belül. Az önkormányzat a Nonprofit Kft. számára a közhasznú feladatok ellátásának fedezeteként jelen rendelet 10. számú mellékletben meghatározott összegű működési támogatást nyújt. A támogatás folyósítására az év folyamán havi részletekben, feladatellátással arányosan kerül sor.

(2)A Kft. ügyvezetője és a könyvvizsgáló az önkormányzati támogatás felhasználásáról, a közhasznú feladatok végrehajtásáról írásban köteles számot adni a képviselő-testület előtt, első alkalommal a féléves beszámoló után 08. 20., éves beszámoló 04. 20. napjáig. A felügyelő-bizottság a közhasznú társaság működése és gazdálkodásának ellenőrzése során tapasztaltakról számol be félévente a Képviselő-testület előtt.

(3)Amennyiben a Nonprofit Kft. vállalkozási eredményt ér el, úgy annak felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(4)A Kft. ügyvezetője, amennyiben a Nonprofit Kft.-nek az önkormányzattal kötött közhasznú szerződés összegének 10 %-át meghaladó 30 napon túli lejárt tartozása van és azt 1 hónapon belül nem képes 30 nap alá leszorítani, köteles azt írásban a Polgármester, illetve a Felügyelő Bizottság tudomására hozni.

9. §(1) Civil szervezet konkrét feladata megvalósítása érdekében írásban támogatási kérelmet nyújthat be a képviselő-testülethez. A támogatott szervezetnél a támogatás igény szerinti felhasználást a támogatási szerződésben foglaltak alapján a kérelmében meghatározott célok megvalósítását követően 30 napon belül részletes pénzügyi beszámolót nyújt be az Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja felé, melyet a Pénzügyi, Ügyrendi- és Kulturális Bizottság ellenőrizhet.

(2) Elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a kötelezettségszegést követő 1 évig nem ítélhető.

(3) Amennyiben a támogatott a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségének a támogatási cél objektív okok miatt történő meghiúsulása miatt nem tud eleget tenni, úgy vele szemben a (2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazandóak.2. Kötelezettségvállalásra, bankszámlavezetésre vonatkozó szabályok10.§ (1) Deszk Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(2) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.

(3) Deszki Polgármesteri Hivatal nevében kötelezettséget a jegyző vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. A Hivatal rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért és a beszámolási kötelezettség teljesítéséért a jegyző a felelős.

(4) A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár nevében kötelezettséget az intézmény igazgatója vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. Az intézmény rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért és a beszámolási kötelezettség teljesítéséért az intézmény igazgatója a felelős.

(5) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a gazdasági vezető vagy az általa felhatalmazott személy (Kormány rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkező) jogosult.

(6) 100 ezer forintot elérő összegű kötelezettségvállalást minden esetben előzetesen írásba kell foglalni.

(7) Az 1 millió forintot meghaladó szerződések megkötésére a polgármester és a költségvetési szerv vezetője a képviselő-testület felhatalmazása alapján jogosult.

(8) Egy kötelezettségvállalásra vonatkozóan, ellenérték megfizetése 200 ezer forint összeget meghaladóan készpénz átadásával nem teljesíthető.

(9) A gazdálkodás részletes szabályozását az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.III. fejezet


Társulásokra vonatkozó rendelkezések
11. § (1) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása költségvetését a 11. számú melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a Társulás 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 5.172.344 ezer forint, a felhalmozási bevétel 223.050 ezer forint és a kiadás főösszege 226.339 ezer forint. A költségvetési hiány összege nulla forint.

(2) A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetését a 12. számú melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 2.373.580 ezer forintban állapítja meg. A működési bevétel 779.133 ezer forint, a kiadási főösszege 390.288 ezer forint, a felhalmozási kiadások 1.983.292 ezer forint és bevételek főösszege 1.594.447 ezer forint. A költségvetési hiány összege nulla forint.

(3) A Tisza-Maros Szög Szúnyoggyérítési Önkormányzati Társulás költségvetését a 13. számú melléklet tartalmazza. A 2015. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszege, amely egyben a működési bevétel és kiadási főösszege is 27 ezer forint. A költségvetési hiány összege nulla forint.IV. fejezet


1.  A költségvetési szervek létszámkerete12. § (1) Az önkormányzat és az intézmények, társulások által foglalkoztatottak létszámát, illetve intézményenkénti részletezését a rendelet 14. számú melléklete határozza meg.

(2) A költségvetési szervek a létszámkereten belül gazdálkodhatnak.

(3) A közfoglalkoztatottak létszámát az önkormányzati létszámkeret tartalmazza, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közfoglalkoztatás szervezésére. A létszám-előirányzat éves kerete 20 fő.

(4) Az önkormányzat összesített létszámkerete közfoglalkoztatottak nélkül 587,1 fő. Az önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszáma 607,1 fő.2. Vegyes rendelkezések13. § (1) Deszk Község Önkormányzat és intézményei fizetési számláit, alszámláit a Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt. vezeti.

(2) A köztisztviselők illetményalapja a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben foglaltak alapján 2014. január 1-jétől 38.650 Ft. A köztisztviselő tárgyévre meghatározott illetménykiegészítésre jogosult, felső- és középfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 20 %-a.

(3) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának, természetbeni juttatásának mértékéről szóló 17/2014.(X.23.) önkormányzati rendelet rendelkezik.

(4) A szociális és gyermekétkeztetés intézményi térítési díját az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelete határozza meg.

(5) Deszk Község Önkormányzat a köztisztviselőit a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben és a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 54. § (2) bekezdésében meghatározottak szerinti nyújtandó ún. cafetéria-juttatásban részesíti, és az 54. § (3) bekezdésben meghatározottak szerint nyújtandó bankszámla-hozzájárulás, melynek szabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza. A cafetéria-juttatás 2015. évi kerete 200.000 Ft, a bankszámla- hozzájárulás mértéke 1.000 Ft/hó.

(6) Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében meghatározott közvetett támogatásokat Deszk Község Önkormányzata nem állapít meg.


3. Záró rendelkezések14. § (1)     Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


     


      Király László                                                       Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita

      polgármester                                                               jegyző
Rendelet kihirdetésének időpontja: 2015.02.24.
                                                                                  Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita

                                                                                                    jegyző