Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2023. 09. 15

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

2023.09.15.

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed minden 14. életévét betöltő természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (továbbiakban: aki), aki Jánossomorja Város közigazgatási határain belül az e rendeletbe ütköző cselekmények valamelyikét követi el.

(2) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés szabályai a közösség érdekében meghatározott azon szabályok összessége, amelyek a békés együttélést, a lakosság nyugalmát biztosítják.

(3) E rendeletben a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás az a cselekmény, mulasztás, vagy jogellenes állapot fenntartása, amely a rendeletben meghatározott közösségi együttélés szabályaiba ütközik.

(4) Nem állapítható meg – törvényben meghatározott kivétellel - a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás megvalósulása, ha a tevékenységgel, mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával szabálysértés vagy bűncselekmény valósul meg, vagy a tevékenység, mulasztás vagy jogellenes állapot fenntartása esetére más jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását írja elő.

2. A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások

A közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályaira vonatkozó rendelkezések megszegése

2. § Aki a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 13/2014. (VIII.28.) Ör. sz. rendeletben foglaltakat az alábbiakkal megsérti:

a) ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) az ingatlant (épületet, beépítetlen telket) a megfelelő módon házszámtáblával, vagy a helyrajzi számot ábrázoló táblával nem látja el,

b) annak folyamatos karbantartásáról nem gondoskodik természetes személy esetén

200 000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében
2 000 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

A települési folyékony hulladék kezelésére vonatkozó szabályok megsértése

3. §1

Temetkezési szabályok megsértése

4. § Aki a temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2013. (IX.26.) Ör. sz. rendelet 4. § (2)-(3), (4), (7), (9) (10) bekezdéseiben meghatározott szabályokat megsérti természetes személy esetén 200 000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében 2 000 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

A település címerének jogosulatlan használata

5. §2 Aki Jánossomorja város jelképeiről és azok használatáról szóló 10/2016. (X.28.) önkormányzati rendeletében meghatározott városi címert jogosulatlanul, engedélytől eltérően vagy közösséget sértő módon használja fel, természetes személy esetén 200 000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében 2 000 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos szabályok megsértése

6. §3

Közterület rendeltetéstől eltérő használata

7. § (1) A közterületek használatáról szóló 12/2015. (V. 27.) rendeletben foglaltak szerint, aki a közterületet engedély nélkül, vagy attól eltérő módon, illetve az engedélyben foglaltak be nem tartásával használó természetes személy esetén 200.000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében 2.000.000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Közterületen szeszes ital fogyasztása - szilveszterkor, közterületeken megrendezett vásárok és egyéb rendezvények alkalmával, illetve vendéglátó teraszok kivételével - tilos. A szeszesital fogyasztás megszegő jogkövetkezményeit a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdése tartalmazza.

(3) Aki

a) 22.00 és 06.00 óra között 3,5 tonna összsúlyt meghaladó járművet, pótkocsit, félpótkocsit, vontatót, nyerges vontatót, lassú járművet és mezőgazdasági vontatót, illetve ezek munkaeszközét közterületen tárolja,

b) üzemképtelen járművet a közterületen engedély nélkül tárol, természetes személy esetén 200 000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében 2 000 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

A fák és cserjék ültetési, telepítési távolságának szabályairól

8. § Aki a fák és cserjék ültetési, telepítési távolságának szabályairól szóló 8/2014. (V. 28.) rendelet 3. § (1)-(3) bekezdését, a 4.-5. §-t, a 6. § (1) bekezdését és a 7. § (2) bekezdését megsérti természetes személy esetén 200 000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében 2 000 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Állattartással kapcsolatos szabályok

9. §4 (1) Aki úgy tart állatot, hogy az állat veszélyezteti és rongálja a szomszédos ingatlanon elhelyezett építményeket, kerítést, kaput természetes személy esetén 200 000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében 2 000 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Aki nem gondoskodik

a) a trágya- és trágyalégyűjtőbe a csapadékvíz befolyását, valamint onnan a trágyalé kifolyásának megakadályozásáról, valamint a trágya- és trágyalégyűjtő szükség szerinti (május-október terjedő időszakban legalább hetente történő) kiürítéséről,

b) a keletkező trágya, trágyalé vagy hígtrágya ártalommentes gyűjtéséről, tárolásáról és felhasználásáról,

c) almos trágya ingatlanon történő fedett tárolásáról, természetes személy esetén 200 000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében 2 000 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos magatartások

10. § Aki

a) a településen zajjal járó építési, bontási tevékenységet hétköznap 21.00 és 6.00 óra között, vasárnap és ünnepnapon végez, kivéve a közművek meghibásodásának javításából adódó munkálatok;

b) az ingatlanon zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet hétköznap 21.00 és 6.00 óra között, vasárnap és ünnepnapon végez,

c)5 a település vendéglátó egységeinek kerthelyiségeiben, teraszain hangosító berendezést munkanapon 22.00 és 7.00 óra között, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napon 22.00 és 9.00 óra között jegyzői engedély nélkül üzemeltet természetes személy esetén 200 000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében 2 000 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

d)6

e)7

Az avar és kerti hulladék szabadtéri égetés szabályainak megsértése8

10/A. § Aki az avar és kerti hulladék szabadtéri égetésének szabályairól szóló 16/2022. (IX.15.) önkormányzati rendelet 1. §-ában foglaltakat megsérti természetes személy esetén 200 000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében 2 000 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Az ingatlan tisztántartásával kapcsolatos szabályok megsértése9

10/B. § Az ingatlan tulajdonosa vagy használója, aki nem gondoskodik a tulajdonában vagy használatában álló beépítetlen területnek vagy az ingatlanhoz tartozó udvarnak tisztán tartásáról, kaszalásáról, gyommentesítéséről, az ingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő, a közlekedést nem zavaró nyeséséről, az a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el és természetes személy esetén 200 000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében 2 000 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

3. A közigazgatási bírság, a helyszíni bírság

11. § (1) Aki a rendeletben meghatározott a közösségi együttélés magatartási szabályai bármelyikét megszegi vagy megsérti, azzal szemben a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvényben (továbbiakban: Törvény) foglaltak teljesülése esetén ötvenezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén ötszázezer forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki.

(2) A közigazgatási bírság, valamint a helyszíni bírság összegének megállapításakor figyelemmel kell lenni a Törvény 10. § (1) bekezdésében foglaltakra.

(3) A közigazgatási bírság kiszabásánál súlyosbító körülményként kell értékelni, ha a magatartást tanúsító személyt korábban hasonló cselekmény vagy mulasztás miatt a rendelet szerinti jogkövetkezmények bármelyikével sújtották.

(4) Amennyiben a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás folyamatos mulasztás formájában valósul meg, a közigazgatási bírság ugyanazon magatartás miatt több alkalommal is kiszabható.

4. Eljárási szabályok

12. § (1) A rendeletben meghatározott közigazgatási bírság valamint helyszíni bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör gyakorlását Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőre ruházza át.

(2)10 Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárások során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás miatti eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul.

(4) A közigazgatási hatósági eljárás

a) valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől,

b) mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától,

c) jogellenes állapot fenntartásába megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől indítható meg a Törvény 5. § (1) bekezdésében foglalt határidőre figyelemmel.

(5) A közigazgatási bírságot a határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül kell megfizetni.

(6) A helyszíni bírságot a helyszíni bírság kiszabásáról szóló döntés közlését követő 30 napon belül kell megfizetni.

(7) A közigazgatási bírságot valamint a helyszíni bírságot átutalási postautalványon vagy banki átutalással Jánossomorja Város Önkormányzatának pénzforgalmi számlájára kell befizetni.

4. Záró rendelkezések

13. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1

A 3. §-t a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az 5. § a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 6. §-t a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 9. § a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 10. § c) pontja a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 10. § d) pontját a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 5. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 10. § e) pontját a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 5. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az „Az avar és kerti hulladék szabadtéri égetés szabályainak megsértése” alcímet (10/A. §-t) a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

9

Az „Az ingatlan tisztántartásával kapcsolatos szabályok megsértése” alcímet (10/B. §-t) a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

10

A 12. § (2) bekezdése a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.