Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2011.(V.20.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 23 - 2015. 05. 23

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2011.(V.20.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2015.05.23.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés b) pontjában, a (2) bekezdés f) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (3)bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2011.(V.20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Az önkormányzati rendelet hatálya a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás által fenntartott Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Intézménye (a továbbiakban: Szociális és Gyermekjóléti Intézmény), keretei között biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat igénybe vevőkre terjed ki."

2. § Az R. 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által biztosított személyes gondoskodás formái:

a) Alapszolgáltatások:

aa) tanyagondnoki szolgáltatás,

ab) étkeztetés

ac) házi segítségnyújtás,

ad) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

ae) támogató szolgáltatás

af) nappali ellátás (fogyatékos személyek nappali ellátása, Idősek klubja)

ag) családsegítés

b) Szakosított ellátás

ba) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény

bb) ápolást, gondozást nyújtó intézmény (idősek otthona)

c) Gyermekjóléti alapellátás:

ca) gyermekjóléti szolgálat."

3. § Az R. 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) A Szociális és Gyermekjóléti Intézmény székhelye: Szarvas Kossuth Lajos utca 19.
A szociális és Gyermekjóléti Intézmény telephelyei:

a) Csabacsűd, Alkotmány tér 1.

b) Csabacsűd Petőfi Sándor utca 51-53.

c) Csabacsűd, Szabadság utca 50.

d) Kardos, Gyomai utca 22.

e) Kardos, Gyomai utca 24.

f) Kardos Gyomai utca 27.

g) Kondoros Hősök utca 18.

h) Kondoros, Endrődi út 8.

i) Kondoros, Kossuth tér 1.

j) Örménykút Dózsa György utca 26.

k) Örménykút, Tessedik S. utca 21/B

l) Szarvas Tanya II. 86/1.

m) Szarvas Tanya III. 411.

n) Szarvas, Kossuth u. 56-58.

o) Szarvas, Tanya III. 135/1.

p) Szarvas, Vasút utca 46-48.

q) Szarvas, Bethlen Gábor utca 27-29.

r) Szarvas,. Dózsa György utca 29.

s) Békésszentandrás, Fő utca 20."

4. § (1) Az R. 1.§ (2) bekezdésében és a 2.§ (3) bekezdésében a "Kondoros Nagyközség" szövegrész helyébe a "Kondoros Város" szövegrész lép.

(2) Az R. 4.§ (1) bekezdésében hatályát veszti a "valamint a Humán Szolgáltató Központ" szövegrész.

(3) Hatályát veszti az R. 9.§ (1) bekezdése, a 11.§ -a és a 15.§ 13. pontja

(4) Hatályát veszti az R. 4. melléklete

5. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. május 24. napjával.