Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2020. 06. 01

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

2020.06.01.

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62.§ (2) bekezdésében és a 92.§ (1)-(2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében és a 8.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1)1 Az önkormányzati rendelet hatálya a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás által fenntartott Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Intézménye (a továbbiakban: Szociális és Gyermekjóléti Intézmény), keretei között biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat igénybe vevőkre terjed ki.

(2)2 A rendelet 2-12. §-ában foglalt rendelkezések hatálya Békésszentandrás Nagyközség, Csabacsűd Nagyközség, Kardos Község, Kondoros Város, Örménykút Község és Szarvas Város közigazgatási területére terjed ki.

2. A személyes gondoskodás formái

2. § (1)3 A Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által biztosított személyes gondoskodás formái:

a) Alapszolgáltatások:

aa) tanyagondnoki szolgáltatás,

ab) étkeztetés

ac) házi segítségnyújtás,

ad) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

ae) támogató szolgáltatás

af) nappali ellátás (fogyatékos személyek nappali ellátása, Idősek klubja)

ag) családsegítés

b) Szakosított ellátás

ba)4

bb) ápolást, gondozást nyújtó intézmény (idősek otthona)

c)5 Gyermekjóléti alapellátás:

ca) gyermekjóléti szolgáltatás

(3)6 Szarvas Város, Kardos Község, és Kondoros Város közigazgatási területén kialakított tanyagondnoki körzetek felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. Az ellátások igénybevételének módja

3. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételét megalapozó kérelmet (a továbbiakban: kérelem) írásban vagy szóban a településeken szolgáltatást nyújtó telephelyek egységvezetőinél, vagy az intézmények székhelyén kell benyújtani.

(2)7 A Szociális és Gyermekjóléti Intézmény székhelye: Szarvas Kossuth Lajos utca 19.
A szociális és Gyermekjóléti Intézmény telephelyei:

a)8

b)9

c) Csabacsűd, Szabadság utca 50.

d) Kardos, Gyomai utca 22.

e) Kardos, Gyomai utca 24.

f) Kardos Gyomai utca 27.

g) Kondoros Hősök utca 18.

h) Kondoros, Endrődi út 8.

i) Kondoros, Kossuth tér 1.

j)10

k) Örménykút, Tessedik S. utca 21/B

l) Szarvas Tanya II. 86/1.

m) Szarvas Tanya III. 411.

n)11

o) Szarvas, Tanya III. 135/1.

p) Szarvas, Vasút utca 46-48.

q) Szarvas, Bethlen Gábor utca 27-29.

r) Szarvas,. Dózsa György utca 29.

s) Békésszentandrás, Fő utca 20.

(3)12 A kérelem előterjesztése mellé a kért ellátási típusnak megfelelően mellékelni kell a külön jogszabályban előírt, kitöltött formanyomtatványokat, csatolni kell továbbá az ellátást igénylő jövedelmi és vagyoni helyzetéről nyilatkozatot és az ezt alátámasztó dokumentumokat, kivéve,ha az ellátást igénybe vevő nyilatkozatban vállalja az intézményi térítési díj megfizetését.

(4)13 Amennyiben az intézményvezető írásban elutasítja az ellátási igény iránti kérelmet, úgy intézkedése ellen a jogosult a kézhezvételt követő nyolc napon belül kifogással élhet a fenntartónál. A fenntartó az intézményi ellátásról határozattal dönt.

(5)14 A kérelem előterjesztését követően az intézményvezető, vagy az általa írásban megbízott személy

a) szakosított ellátás esetén előgondozást végez,

b) házi segítségnyújtás és idősek ápoló-gondozó otthoni ellátása esetén gondozási szükséglet vizsgálatot végez, amelynek során megállapítja az igénylő gondozási szükségletét.

(6) A szociális ellátás igénybevételének megkezdése előtt - a családsegítés, valamint a tanyagondnoki szolgáltatás kivételével - az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője írásban az ellátási forma szerinti megállapodást köt az intézménnyel. A megállapodás megkötésére az intézményvezető jogosult.

4. Külön eljárás keretében biztosítható ellátás esetei

4. § (1)15 A Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által külön eljárás keretében biztosítható ellátás esetei:

a) ha az igénybevevő önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna,

b) háziorvos, kezelő orvos szakvéleménye szerint soron kívüli szolgáltatás biztosítása szükséges,

c) szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, ami a gyorsított ellátást igényli,

d) kapcsolata a vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és ez a helyzet az igénylő életét, testi épségét veszélyezteti.

5. Az ellátás megszüntetésének esetei és módja

5. § (1) A jogosult, illetve törvényes képviselője az ellátás megszüntetését kezdeményezheti az intézményvezetőnél. Az ellátás a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg.

(2)16

(3) Az ellátás megszüntetésről az intézményvezető írásban értesíti az igénybevevőt, megjelölve a megszüntetés ellen tehető panasz lehetőséget. Ha az igénybevevő nem ért egyet az ellátás megszüntetésével az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ebben az esetben biztosítani kell az ellátást mindaddig, amíg a fenntartó, vagy a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz.

(4) Az ellátás megszüntetésekor a felek elszámolnak az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségről; továbbá az intézménnyel, illetve a jogosulttal szembeni követelésről, kárigényről, azok esetleges előterjesztési és rendezési módjáról; valamint a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről.

6. A szociális szolgáltatásokhoz kapcsolódó térítési díjak

6. §17 Étkeztetést annak a szociálisan rászorult személynek kell biztosítani, aki

a) 65. életévét betöltötte,

b) önmaga vagy eltartottja ellátására csak segítséggel képes, és ezt háziorvosa vagy kezelőorvosa igazolja,

c) szenvedélybeteg, fogyatékos vagy pszichiátriai beteg és ezt szakorvos vagy szakvélemény igazolja

d) lakcímét igazoló hatósági igazolványa alapján településszintű lakcímmel rendelkezik

e) tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevel, vagy

f) saját háztartásban legalább három kiskorú, vagy nappali tagozaton tanulmányokat folytató gyermeket nevel és az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét

7. §18

8. §19

9. § (1)20

(2)21 Amennyiben a támogató szolgálat szállítását egyszerre több személy veszi igénybe a szállítási, kilométerdíj összegét arányosan osztani kell az igénybe vevők számával. Az intézmény által szervezett rendezvényekre az ellátási területről az intézményi ellátottak szállítása térítésmentesen történik.

10. §22

11. §23

12. § (1) Azoknál a különböző szociális ellátást igénybe vevő személyeknél, akiknél a szociális rászorultság nem állapítható meg, a szociálisan nem rászorult igénylőkre e rendelet 3. mellékletében meghatározott térítési díjat kell megfizetni.

(2)24 A szolgáltatások esetében a fizetendő térítési díjat utólag, az intézmény által az igénybe vevő vagy a térítési díj megfizetését vállaló személy részére kiállított számla ellenében, az ellátás igénybe vételét követő hónap 25. napjáig kell megfizetni.

7. A gyermekétkeztetésekhez kapcsolódó térítési díjak

13. §25

8. A térítési díj csökkentésének, elengedésének módja

14. § (1)26 Az ellátások személyi térítési díjának csökkentése vagy elengedése iránti kérelmeket a fenntartóhoz kell benyújtani, aki a kérelmeket megküldi a a kérelmező lakóhelye szerinti képviselő - testület részére és annak döntése függvényében hozza meg határozatát.

(2) Támogató szolgáltatás esetében az ellátott személyi térítési díja legfeljebb 50%-al csökkenthető, ha az ellátott háztartásában élők egy főre jutó rendszeres jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át és lakhatási, valamint egészségével kapcsolatos kiadásai az egy főre eső jövedelem összegének a felét meghaladja és kiadásait dokumentumokkal alátámasztja.

(2a)27 Nem kell támogató szolgálat esetében a személyi szállítás intézményi térítési díját megfizetnie annak az ellátást igénybe vevőnek, aki halmozottan fogyatékos, és ezt a megfelelő dokumentumokkal a szolgáltatás igénybevételekor igazolja.

(3)28 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében annak a szociálisan rászorult személynek nem kell térítési díjat fizetnie, aki fogyatékossági támogatásban részesül.

9. A szociálpolitikai kerekasztal összetételére vonatkozó szabályok

15. § Szarvas Város Önkormányzata tagja a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulását alkotó önkormányzatok által létrehozott szociálpolitikai kerekasztalnak, melynek tagjai az érintett önkormányzatokon felül:

1. Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete

2. Nyugdíjasok Szociális Kulturális Egyesülete - Békésszentandrás

3. Nagycsaládosok Egyesülete - Békésszentandrás

4. Nagycsaládosok Egyesülete - Csabacsűd

5. Csabacsűdi Nyugdíjas Klub

6. Nagycsaládosok Gyomaendrődi Egyesülete

7. Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete

8. Szarvasi Nyugdíjas Érdekvédelmi Közhasznú Szervezet

9. Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesülete

10. Nagycsaládosok Kondorosi Egyesülete,

11. Mozgáskorlátozottak Kondorosi Szervezete

12. A Szociális és gyermekjóléti Intézmény által delegált személy.

13.29

14. Gyomaendrőd - Csárdaszállás - Hunya Intézményfenntartó Társulás

15. Magyarországi Evangélikus Egyház

16. Békés Megye Önkormányzata

17. Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

18. Békés Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve

19. Szarvasi Rendőrkapitányság által delegált személy

20. Békés Megye Területén illetékes ellátottjogi, illetve gyermekjogi képviselő

21. Emberöltő Alapítvány - Szarvas

22. Közösség Misszió - Békéscsaba

23. Rózsakert Alapítvány - Kondoros.

10. Záró rendelkezések

16. § (1) E rendelet 2011. június 1-én lép hatályba.

(1) Hatályát veszti A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint a térítési díjakról szóló 11/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet.

4. melléklet33

5. melléklet34

1

Módosította: 11/2015.(V.22.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2015. május 23.

2

Módosította: 11/2015.(V.22.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdés Hatályos: 2015. május 23.

3

Módosította: 11/2015.(V.22.) önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos: 2015. május 23

4

Hatályon kívül helyezte: 9/2020.(V.22.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatálytalan: 2020. június 1.

5

Módosította: 11/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdés Hatályos: 2017. május 1.

6

Módosította: 11/2015.(V.22.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdés Hatályos: 2015. május 23. Módosította: 11/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdés Hatályos: 2017. május 1.

7

Módosította: 11/2015.(V.22.) önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos: 2015. május 23

8

Hatályon kívül helyezte: 9/2020.(V.22.) önkormányzati rendelet 2.§ Hatálytalan: 2020. június 1.

9

Hatályon kívül helyezte: 9/2020.(V.22.) önkormányzati rendelet 2.§ Hatálytalan: 2020. június 1.

10

Hatályát vesztette: 11/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet 11.§ pontja Hatálytalan: 2017. május 1.

11

Hatályát vesztette: 11/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet 11.§ pontja Hatálytalan: 2017. május 1.

12

Módosította: 11/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés Hatályos: 2017. május 1.

13

Módosította: 11/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdés Hatályos: 2017. május 1.

14

Módosította: 11/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdés Hatályos: 2017. május 1.

15

Módosította: 11/2015.(V.22.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdés Hatályos: 2015. május 23. Módosította: 11/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos: 2017. május 1.

16

Hatályát vesztette: 11/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet 11.§ Hatálytalan: 2017. május 1.

17

Módosította: 11/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet 4.§ Hatályos: 2017. május 1.

18

Hatályát vesztette: 11/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet 11.§ pontja Hatálytalan: 2017. május 1.

19

Hatályát vesztette: 11/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet 11.§ pontja Hatálytalan: 2017. május 1.

20

Hatályon kívül helyezte: 11/2015.(V.22.) önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekezdés Hatálytalan: 2015. május 23.

21

Módosította: 14/2012.(V.18.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2012. június 1. Módosította: 11/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet 5.§ Hatályos: 2017. május 1.

22

Hatályon kívül helyezte: 11/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet 11.§ Hatálytalan: 2017. május 1.

23

Hatályon kívül helyezte: 11/2015.(V.22.) önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekezdés Hatálytalan: 2015. május 23.

24

Módosította: 11/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet 6.§ Hatályos: 2017. május 1.

25

Hatályon kívül helyezte: 27/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdés Hatálytalan: 2018. január 1.

26

Módosította: 14/2012.(V.18.) önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos: 2012. június 1.

27

Beiktatta: 9/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2013. június 1.

28

Módosította: 14/2012.(V.18.) önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos: 2012. június 1. Módosította: 11/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet 7.§ Hatályos: 2017. május 1.

29

Hatályon kívül helyezte: 11/2015.(V.22.) önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekezdés Hatálytalan: 2015. május 23.

30

Módosította: 11/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet 8.§ Hatályos: 2017. május 1.

31

Módosította: 13/2011.(VIII.19.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése Hatályos: 2011. augusztus 22. Módosította: 14/2012.(V.18.) önkormányzati rendelet 4.§ Hatályos: 2012. június 1. Módosította: 9/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos: 2013. június 1. Módosította: 18/2013.(X.19.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2013. október 19. Módosította: 12/2014.(V.23.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2014. június 1. Módosította: 14/2014.(VI.20.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2014. július 1. Módosította: 8/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2015. június 1. Módosította: 8/2016.(III.18.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2016. április 1. Módosította: 11/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet 9.§ Hatályos: 2017. május 1. Módosította: 10/2018.(IV.20.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2018. május 1. Módosította: 8/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2019. május 1. Módosította: 9/2020.(V.22.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2020. június 1.

32

Módosította: 14/2012.(V.18.) önkormányzati rendelet 5.§ Hatályos: 2012. június 1. Módosította: 9/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos: 2013. június 1. Módosította: 12/2014.(V.23.) önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos: 2014. június 1. Módosította: 8/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos: 2015. június 1. Módosította: 8/2016.(III.18.) önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos: 2016. április 1. Módosította: 11/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet 10.§ Hatályos: 2017. május 1. Módosította: 10/2018.(IV.20.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2018. május 1. Módosította: 8/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2019. május 1. Módosította: 9/2020.(V.22.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2020. június 1.

33

Módosította: 13/2011.(VIII.19.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése Hatályos: 2011. augusztus 22. Módosította: 14/2012.(V.18.) önkormányzati rendelet 6.§ Hatályos: 2012. június 1. Módosította: 9/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet 4.§ Hatályos: 2013. június 1. Hatályon kívül helyezte: 11/2015.(V.22.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) bekezdés Hatálytalan: 2015. május 23.

34

Módosította: 13/2011.(VIII.19.) önkormányzati rendelet 1.§ (3) bekezdése Hatályos: 2011. augusztus 22. Módosította: 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos: 2013. március 1. Hatályon kívül helyezte: 27/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) bekezdés Hatálytalan: 2018. január 1.