Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 23/2017.(X.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01 - 2018. 01. 01

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 23/2017.(X.20.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2018.01.01.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f)) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 23/2017. (X. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Az igénybevett személyes gondoskodás után fizetendő intézményi térítési díj összegét az 1. melléklet tartalmazza.”

2. § Az R. a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § Szarvas Város Önkormányzata a Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságon keresztül biztosítja a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 2. melléklet tartalmazza.”

3. § Az R. a 2. melléklettel egészül ki.

4. § (1) Hatályát veszti Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 10/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet) 13. §-a.

5. § Ez a rendelet 2018. január 1-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.