Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2017. (X. 20.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról

Hatályos: 2022. 09. 01

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2017. (X. 20.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról

2022.09.01.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Szarvas Város Önkormányzata által fenntartott Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ, és Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje intézmények keretei között biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat igénybe vevőkre terjed ki.

2. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formái:

a) gyermekjóléti szolgáltatás

aa) család- és gyermekjóléti szolgálat,

ab) család- és gyermekjóléti központ,

b) Biztos Kezdet Gyerekház,

c) gyermekek napközbeni ellátása

ca) bölcsődei ellátás.

(2) Szarvas Város Önkormányzata az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott gyermekjóléti alapellátásokat a Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ (5540 Szarvas, Kossuth u. 56-58.) keretében biztosítja.

(3) Szarvas Város Önkormányzata az (1) bekezdés ca) pontjában meghatározott gyermekjóléti alapellátást Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje Aprók Kertje Bölcsőde (5540 Szarvas, Kossuth u. 19.) keretében biztosítja.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott gyermekjóléti alapellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője indítványára történik az ellátást nyújtó intézmény székhelyén.

(2) A bölcsődei ellátásra irányuló kérelmet a 2. § (3) bekezdésében meghatározott intézmény vezetőjénél lehet előterjeszteni, aki dönt az ellátás biztosításáról.

(3) Az intézményvezető köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani, ha az ellátást igénylő személy állapota vagy személyes körülményei az ellátás halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé.

4. §1 Az igénybevett személyes gondoskodás után fizetendő intézményi térítési díj összegét az 1. melléklet tartalmazza.

4/A. §2 Szarvas Város Önkormányzata a Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságon keresztül biztosítja a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 2. melléklet tartalmazza.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Módosította: 27/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2018. január 1-től

2

Beiktatta: 27/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos: 2018. január 1-től

3

Az 1. melléklet a Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022.(VII.30.) önkormányzati rendelete 1.§ (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg

4

Beiktatta: 27/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos: 2018. január 1-től Módosította: 22/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2020. január 1-től Az 2. melléklet a Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022.(VII.30.) önkormányzati rendelete 1.§ (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg