Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2011.(V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 01 - 2017. 05. 01

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2011.(V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2017.05.01.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által biztosított személyes gondoskodás formái:)

„c) Gyermekjóléti alapellátás:

ca) gyermekjóléti szolgáltatás.”

(2) Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Szarvas Város, Kardos Község és Kondoros Város közigazgatási területén kialakított tanyagondnoki körzetek felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.”

2. § (1) Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kérelem előterjesztése mellé a kért ellátási típusnak megfelelően mellékelni kell a jogszabályban előírt, kitöltött formanyomtatványokat, csatolni kell továbbá az ellátást igénylő jövedelmi és vagyoni helyzetéről szóló nyilatkozatot és az ezt alátámasztó dokumentumokat, kivéve, ha az ellátást igénybe vevő nyilatkozatban vállalja az intézményi térítési díj megfizetését.
(2) Az R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben az intézményvezető írásban elutasítja az ellátási igény iránti kérelmet, úgy intézkedése ellen a jogosult az elutasítás kézhezvételét követő nyolc napon belül kifogással élhet a fenntartónál. A fenntartó az intézményi ellátásról határozattal dönt.”
(3) Az R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kérelem előterjesztését követően az intézményvezető, vagy az általa írásban megbízott személy
a.) szakosított ellátás esetén előgondozást végez,
b.) házi segítségnyújtás és idősek ápoló-gondozó otthoni ellátása esetén gondozási szükséglet vizsgálatot végez, amelynek során megállapítja az igénylő gondozási szükségletét.”

3. §

Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által külön eljárás nélkül biztosítható ellátás esetei:
a.) az igénybevevő önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna,
b.) háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli szolgáltatás biztosítása szükséges,
c.) szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, ami a gyorsított ellátást igényli, vagy
d.) kapcsolata a vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott és ez helyzet az igénylő életét, testi épségét veszélyezteti.”

4. § Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Étkeztetést annak a szociálisan rászorult személynek kell biztosítani, aki

a.) 65. életévét betöltötte,
b.) önmaga vagy eltartottja ellátására csak segítséggel képes, és ezt háziorvosa vagy kezelőorvosa igazolja,
c.) szenvedélybeteg, fogyatékos vagy pszichiátriai beteg és ezt szakorvos vagy szakvélemény igazolja,
d.) lakcímet igazoló hatósági igazolványa alapján településszintű lakcímmel rendelkezik,
e.) tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevel, vagy
f.) saját háztartásában legalább három kiskorú vagy nappali tagozaton tanulmányokat folytató gyermeket nevel és az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét.”

5. § Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben a támogató szolgálat szállítását egyszerre több személy veszi igénybe, a szállítási kilométer díj összegét arányosan osztani kell az igénybevevők számával. Az intézmény által szervezett rendezvényekre az ellátási területről az intézményi ellátottak szállítása térítésmentesen történik.”

6. § Az R. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szolgáltatások esetében a fizetendő térítési díjat utólag, az intézmény által az igénybe vevő vagy a térítési díj megfizetését vállaló személy részére kiállított számla ellenében, az ellátás igénybe vételét követő hónap 25. napjáig kell megfizetni.”

7. § Az R. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében annak a szociálisan rászorult személynek nem kell térítési díjat fizetni, aki fogyatékossági támogatásban részesül.”

8. § Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

9. § Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

10. § Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

11. § Hatályát veszti az R.

c) 7. §-a,

d) 8. §-a,

e) 10. §-a.

12. § Ez a rendelet a 2017. május 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. május 2. napjával.