Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 12/2015 (VI.16.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról

Hatályos: 2021. 10. 29

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 12/2015 (VI.16.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról

2021.10.29.

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (1) és (5) bekezdéseiben foglaltakra a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy helyi szabályok megállapításával biztosítsa a közterületek rendeltetésszerű használatát, a közterületeken folytatható munkálatok és tevékenységek végzését, valamint a városképi, műemlékvédelmi, kereskedelmi, idegenforgalmi, kulturális, közegészségügyi, köztisztasági és közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével a közterületek rendeltetéstől eltérő használatát, továbbá meghatározza az ezekkel kapcsolatos eljárásokat, jogokat és kötelezettségeket.

2. A rendelet hatálya

2. § (1)1 A rendelet hatálya kiterjed Jánossomorja város közigazgatási területén lévő valamennyi közterületre.

(2) Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a város területén tartózkodnak és tevékenykednek.

3. Értelmező rendelkezések

3. § (1) A rendelet alkalmazása szempontjából:

a)2 Közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét.

b)3

c)4

d) Közfeladat: olyan tevékenység, munkálat vagy környezeti állapotba történő beavatkozás, ami a település, vagy annak egy részén a lakosság ellátásának, zavartalan életvitelének feltételeit biztosítja.

4. A közterületek rendeltetése

4. §5

5. § (1)6 A közterületet rendeltetésének megfelelően – állaguk sérelme, a forgalom veszélyeztetése nélkül, az általános magatartási szabályok betartásával – mindenki szabadon használhatja.

(2) A közterületeket úgy kell használni, hogy az másokat a közterület igénybevételében – a közfeladat ellátásában végzett munkák kivételével – nem zavarhat.

(3) Közfeladat végzése során a közterület-használat zavarása a szükséges mértéket nem lépheti túl.

(4) A közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának minősül, ha a használat a közterület, vagy annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét akadályozza.

(5) A közterület rendeltetéstől eltérő használata az e rendeletben meghatározottak szerint, közterület-használati engedéllyel és a használati díj megfizetésének igazolásával történhet.

A közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályai

5. Engedélyhez kötött közterület-használat

6. §7 Közterület-használati engedélyt kell beszerezni

a) a közterületbe 30 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, információs tábla, elhelyezésére,

b) árusító fülke, pavilon, stand, építmény vagy berendezés elhelyezésére,

c) vendéglátó előkert céljára,

d) alkalmi árusításra,

e) reklámtáblák, hirdető berendezések elhelyezésére,

f) építőanyagok, építéshez szükséges szerkezetek, szerszám, eszköz és gép, törmelék, vagy hulladékgyűjtő konténer közterületen történő elhelyezése esetén, ha az meghaladja a 7 napot,

g) tüzelő, vagy egyéb tárgyak, eszközök közterületen történő tárolása esetén, ha az meghaladja a 14 napot,

h) cirkuszi és mutatványos, valamint egyéb szórakoztató tevékenységhez szükséges közterület igénybevételéhez.

7. § Nem adható közterület-használati engedély:

a) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére, illetve ha a kérelmező jogszabály által tiltott tevékenységet kíván folytatni,

b) a városképi követelményeket nem kielégítő építmények, berendezések létesítésére,

c) gépjárművek (kivéve személygépjárművek) valamint ezek vontatmányainak elhelyezésére,

d) ha a kérelmezőnek közterület-használati díjtartozása áll fenn, annak teljes körű megfizetéséig,

e) ha a kérelmező által megjelölt időpontban és helyen önkormányzati szervezésű, kezdeményezésű rendezvény céljára szükséges a közterület,

f) ha a kérelmező a tevékenység folytatására való jogosultsággal nem rendelkezik,

g) ha a kérelmezőnek Jánossomorja Város Önkormányzatával szemben bármilyen lejárt köztartozása van.

6.8 Engedélyhez nem kötött közterület-használat

8. §9 Nem kell közterület-használati engedélyt beszerezni

a) közterületnek Jánossomorja Város Önkormányzata és intézményei által történő igénybevételéhez; önkormányzat, állam által szervezett kulturális, sport, vagy szórakoztató rendezvény, ünnepség tartásához; kivételes esetekben a polgármester egyedi döntés alapján a közterület-használati engedély beszerzése alól mentesíthet egyes rendezvényeket és az annak keretében folyó alkalmi árusítást;

b) a sajtó munkatársainak tájékoztatási feladatuk ellátásához szükséges mértékben,

c) úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

d) szervezett lomtalanítási akcióban a közterületre kihelyezett tárgyak tárolásához, a lomtalanítás időtartamára, valamint az azt megelőző napra;

e) építőanyagok, építéshez szükséges szerkezetek, szerszám, eszköz és gép, törmelék, vagy hulladékgyűjtő konténer közterületen történő elhelyezése esetén, ha az nem haladja meg a 7 napot,

f) tüzelő, vagy egyéb tárgyak, eszközök közterületen történő tárolása esetén, ha az nem haladja meg a 14 napot

g) gyülekezési jogról, valamint a választási eljárásról szóló törvény alapján megtartott rendezvényekre,

h) egyházi ünnepekkel kapcsolatos közterület-használatra.

Engedélyezési eljárás

7. A közterület-használatára vonatkozó eljárás általános szabályai

9. § (1)10 A közterület-használati engedélyek kiadása önkormányzati hatósági ügy, az eljárásra e rendelet, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a közterület-használati engedély kiadására vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(3) A közterület-használati engedély nem pótolja vagy helyettesíti a tevékenység végzéséhez szükséges, jogszabályban előírt egyéb hatósági engedélyeket, amelyek beszerzése a kérelmező feladata.

8. A közterület-használati kérelem tartalma és mellékletei

10. § (1)11 A közterület-használati eljárás, a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatalhoz írásban benyújtott kérelemre indul, amelyet az 1. melléklet, illetve rendezvények esetében az 2. melléklet szerinti formanyomtatványon annak kell benyújtani, aki a közterületet használni kívánja, a tervezett használat megkezdése előtt legalább 10 munkanappal.

(2) A kérelem benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, állandó lakóhelyének címét, jogi személyek esetében a cég, szervezet megnevezését, székhelyét, adószámát, cégjegyzék számát, bankszámla számát, elérhetőségét

b) a közterület-használat helyét, nagyságát, célját és időtartamát (tervezett kezdésének és befejezésének időpontját), a napi használat időtartamának meghatározását,

c) a keletkező hulladék gyűjtésének és elhelyezésének módját, (amennyiben releváns)

d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat megnevezését és számát,

e) közterület-bontás esetén az érintett burkolat mennyiségét és minőségének megjelölését, az érintett zöldterület nagyságát,(amennyiben releváns)

(4)12 A kérelemhez mellékelni kell:

a) azonosításra alkalmas rajzot a közterület-használat helyének, nagyságának megjelölésével

b) közterület-használat megszűnését követő takarításra vonatkozó kötelezettség teljesítésével kapcsolatos nyilatkozat,

c) fenyőfa árusítás esetén a fenyőfa származását bizonyító okiratot,

d) mutatványos tevékenység esetén a berendezésre vonatkozó érvényes biztonságtechnikai jegyzőkönyvet, tanúsítványt,

e) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító, valamint a tevékenységhez

szükséges egyéb okirat másolatát.

9. A kérelem elbírálása

11. § (1) A közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálása során figyelembe kell venni az építésügyi szabályokat, Jánossomorja Város településrendezési tervét, a városképi, műemlékvédelmi, kulturális, turisztikai, környezetvédelmi szempontokat és egyéb releváns hatósági előírásokat.

(2) Amennyiben egy adott közterület használatára adott napra több kérelem is benyújtásra kerül, a beérkezés sorrendje a meghatározó a kérelmek elbírálása során.

10. Az engedély tartalma, közlése, hatálya

12. § (1) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell:

a) az engedélyes nevét, lakhelyének címét, jogi személyek esetében a cég, szervezet megnevezését, székhelyének, telephelyének nevét, adószámát, bankszámla számát,

b) a közterület-használat célját és időtartamát,

c) a közterület-használat pontos helyszínének, módjának, a terület nagyságának meghatározását,

d) a használat feltételeinek pontos meghatározását,

e) az engedélyezési eljárásban közreműködők előírásait,

f) közterület-használati díj mértékét és fizetési módját,

g) a közterület folyamatos tisztántartásának, a közterületi létesítmény karbantartásának és a közterület-használat folytán előállt rongálásnak a használó saját költségén történő helyreállítási kötelezettségét,

h) az engedélyben előírtaktól eltérő közterület-használat következményeire való figyelmeztetést,

i) a közterület-használat közérdekből történő megszüntetésének lehetőségéről szóló tájékoztatást, figyelmeztetést,

j) az engedély érvényességének megszűnése esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettséget,

k) egyéb, az adott közterület –használathoz kapcsolódó előírásokat.

(2) Az engedély megadása, megtagadása, vagy visszavonása ügyében hozott határozatot közölni kell

a) a kérelmezővel

b) díjfizetés esetén az Adó-és Pénzügyi Osztállyal.

(3) A közterület-használati engedély határozott időre adható. Legrövidebb időtartama 1 nap, leghosszabb 1 év.

(4)13 Az engedély az engedélyezett időtartam lejárta előtt legkésőbb 5 nappal benyújtott kérelemre meghosszabbítható.

(5)14 A jogi személy engedélyes esetén az engedély csak az engedélyest jogosítja fel a közterület használatra. Az engedély másra nem ruházható.

(6)15 Az engedélyes a határozatot, a díj befizetését igazoló dokumentumot, valamint a tevékenység folytatásához szükséges engedélyeket köteles a helyszínen tartani és azokat ellenőrzés esetén kérésre felmutatni.

11. Közterület-használat megszűnése, visszavonása

13. § (1) A közterület használat megszűnik:

a) az engedélyben meghatározott idő elteltével,

b) az engedélyes megszüntetésre vonatkozó kérelme alapján,

c) az engedély visszavonásával,

d) magánszemély elhalálozásával, az engedélyes szervezet megszűnésével.

(2) Az engedély visszavonható:

a) engedélytől eltérő közterület-használat esetén,

b) közérdekből bármikor,

c) ha az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fent,

d) díjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén,

e) az engedély átruházása, jogosulatlan használat esetén.

(3) A közterület jogszerűtlen, engedély nélküli használata esetén a használó az erre jogosítottak felszólítására köteles a használatot megszüntetni, és a közterületet eredeti állapotának megfelelően a saját költségén, minden kártalanítási igény nélkül helyreállítani valamint a jogosulatlan közterület-használat idejére az e rendelet által megállapított közterület használati díjat megfizetni. Amennyiben e kötelezettségének megadott határidőig nem tesz eleget, az Önkormányzat a kötelezett költségére és veszélyére helyreállítja az eredeti állapotot.

(4)16 A közterületet engedély nélkül, vagy attól eltérő módon, illetve az engedélyben foglaltak be nem tartásával használó személyekkel szemben Jánossomorja Város Önkormányzatának a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

12. Közterület-használati díj

14. § (1)17 A közterület használatáért e rendelet 3. mellékletében meghatározott, a közterület-használati engedélyben is rögzített közterület-használati díjat kell fizetni.

(2) A közterület-használati engedélyt akkor is kell kérni, ha a tevékenységre az rendelet 15. §-ban meghatározott díjfizetés alóli mentesség vonatkozik.

(3) A díjfizetési kötelezettség megállapítása során:

a) minden megkezdett nap és töredék terület (m2-ben) egésznek számít,

b) reklámtábla esetén, a reklámmal borított felület nagyságát kell figyelembe venni.

(4) A közterület-használati díjat a –a fizetésre megállapított határidőn belül- az ott írt ütemezés szerint -, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell megfizetni.

(5) A közterület-használati díjat postai utalványon vagy átutalással vagy házipénztárba történő befizetéssel kell teljesíteni.

13. Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól

15. §18 Nem kell közterület-használati díjat fizetni:

a) az önkormányzati saját beruházások kivitelezését végző természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságoknak az általuk benyújtott kérelemben kért használati határidő lejártáig,

b) a közműveknek, postai és távközlési tevékenységekkel kapcsolatos létesítmények és berendezések elhelyezéséhez, valamint a köztisztasági szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményei elhelyezéséhez és a hibaelhárítási munkák végzéséhez,

c) a közforgalmú közúti közlekedési feladatot ellátó szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló létesítmények elhelyezéséhez,

d) közterületnek magánszemélyek, pártok, helyi civil szervezet által szervezett nem nyereségérdekelt kulturális, sport, vagy szórakoztató rendezvény, ünnepség tartásához.

Egyes közterület-használatra vonatkozó külön szabályok

14. Vendéglátó előkertekre vonatkozó rendelkezések

16. § (1) Vendéglátóegységek üzemeltetői az üzletük előtti közterületre, szezonális jelleggel a gyalogos közlekedés részére legalább 1,5 m széles sávot meghagyva, kizárólag asztalokat, székeket, ezek fölé napellenzőt, valamint a kitelepülés köré városképi követelményeknek megfelelő kerítést, vagy dísznövényeket helyezhetnek el.

(2) A vendéglátó előkertben a vendéglátáshoz szorosan kapcsolódó berendezés az illetékes szakhatóság hozzájárulásával helyezhető el.

(3) A közérdek sérelmére okozott, a köznyugalmat tartósan és rendszeresen zavaró tevékenység esetén a közterület-használat engedélyezésére kiadott határozatát az engedélyező visszavonja.

(4)19

15. Az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása

17. §20

Közterület-használatra vonatkozó egyéb rendelkezések

17. A közterületek felbontására, helyreállítására vonatkozó szabályok

19. § (1) Járdák, zöldterületek és egyéb közterületek területén, az alatti és feletti létesítmények elhelyezése, áthelyezése, megszüntetése miatt a közterületet felbontani csak a közterület tulajdonosának engedélyével, és az abban meghatározott feltételekkel lehet.

(2) Előzetes engedély nélkül közterületet felbontani csak a közüzemi szolgáltató üzemzavarának halasztást nem tűrő elhárítása érdekében lehet.

(3) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a bontást kérő nevét, címét, képviselőjét, a helyreállításért felelős nevét , elérhetőségét,

b) a bontás célját, a helyreállítás módjának leírását,

c) a bontás helyét (helyszínrajzot), a bontandó terület nagyságát,

d) a bontás időtartamát, a bontás kezdésének és a helyreállítás befejezésének időpontját.

(4) A parkosított zöldterületeket és a burkolattal ellátott közterületeket szakszerűen kell helyreállítani.

(5) Ha a teljes helyreállítási munka az engedélyben meghatározott határidőre nem készül el, a tulajdonos azt az engedélyes határidő lejárta előtt benyújtott írásbeli kérelmére, indokolt esetben meghosszabbíthatja.

18. A közterület használat ellenőrzése

20. § (1) A közterületek állapotát, rendeltetésszerű használatának ellenőrzését a város teljes területére kiterjedően az Önkormányzat által, megbízott személy végzi.

(2) Az ellenőrzések során figyelemmel kell kísérni:

a) az utak és járdaburkolatok állapotát,

b) közúti jelzőtáblák állapotát,

c) köztéri berendezési tárgyak, építmények, növényzet állapotát,

d) az engedélyezett, illetve az engedély nélküli közterület használatot,

a rendeletben és az engedélyben meghatározott kötelezettségek teljesítését,

(3)21 Az ellenőrzést végzők a közterületi ellenőrzések során feltárt hiányosságokat az ellenőrzés napját követő munkanapon kötelesek továbbítani a közterület kezelőjének.

19. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló, többször módosított 13/2001. (X.18.) számú rendelete. A rendelet hatályba lépése előtt beadott kérelmekre a 13/2011. (X.18.) számú rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

1/a. melléklet23

1

A 2. § (1) bekezdése a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdés b) pontját a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 15. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § (1) bekezdés c) pontját a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 15. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 4. §-t a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 15. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 5. § (1) bekezdése a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 6. § a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

8

A 6. alcím címe a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

9

A 8. § a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

10

A 9. § (1) bekezdése a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

11

A 10. § (1) bekezdése a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 10. § (4) bekezdése a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 12. § (4) bekezdése a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

14

A 12. § (5) bekezdése a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

15

A 12. § (6) bekezdése a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

16

A 13. § (4) bekezdése a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

17

A 14. § (1) bekezdése a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

18

A 15. § a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 12. §-ával megállapított szöveg.

19

A 16. § (4) bekezdését a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 15. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 17. §-t a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 15. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 20. § (3) bekezdése a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 13. §-ával megállapított szöveg.

22

Az 1. melléklet a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

23

Az 1/a. mellékletet a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 15. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 2. melléklet a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 3. mellékletet a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 14. § (3) bekezdése iktatta be.