Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 12/2015 (VI.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 29 - 2021. 10. 31

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 12/2015 (VI.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.29.

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (1) és (5) bekezdéseiben foglaltakra a következőket rendeli el:

1. § A közterületek használatáról szóló 12/2015 (VI.16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendelet hatálya kiterjed Jánossomorja város közigazgatási területén lévő valamennyi közterületre.”

2. § A közterületek használatáról szóló 12/2015 (VI.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet alkalmazása szempontjából:)

„a) Közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét.”

3. § A közterületek használatáról szóló 12/2015 (VI.16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közterületet rendeltetésének megfelelően – állaguk sérelme, a forgalom veszélyeztetése nélkül, az általános magatartási szabályok betartásával – mindenki szabadon használhatja.”

4. § A közterületek használatáról szóló 12/2015 (VI.16.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Közterület-használati engedélyt kell beszerezni

a) a közterületbe 30 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, információs tábla, elhelyezésére,

b) árusító fülke, pavilon, stand, építmény vagy berendezés elhelyezésére,

c) vendéglátó előkert céljára,

d) alkalmi árusításra,

e) reklámtáblák, hirdető berendezések elhelyezésére,

f) építőanyagok, építéshez szükséges szerkezetek, szerszám, eszköz és gép, törmelék, vagy hulladékgyűjtő konténer közterületen történő elhelyezése esetén, ha az meghaladja a 7 napot,

g) tüzelő, vagy egyéb tárgyak, eszközök közterületen történő tárolása esetén, ha az meghaladja a 14 napot,

h) cirkuszi és mutatványos, valamint egyéb szórakoztató tevékenységhez szükséges közterület igénybevételéhez.”

5. § A közterületek használatáról szóló 12/2015 (VI.16.) önkormányzati rendelet 6. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. Engedélyhez nem kötött közterület-használat”

6. § A közterületek használatáról szóló 12/2015 (VI.16.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Nem kell közterület-használati engedélyt beszerezni

a) közterületnek Jánossomorja Város Önkormányzata és intézményei által történő igénybevételéhez; önkormányzat, állam által szervezett kulturális, sport, vagy szórakoztató rendezvény, ünnepség tartásához; kivételes esetekben a polgármester egyedi döntés alapján a közterület-használati engedély beszerzése alól mentesíthet egyes rendezvényeket és az annak keretében folyó alkalmi árusítást;

b) a sajtó munkatársainak tájékoztatási feladatuk ellátásához szükséges mértékben,

c) úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

d) szervezett lomtalanítási akcióban a közterületre kihelyezett tárgyak tárolásához, a lomtalanítás időtartamára, valamint az azt megelőző napra;

e) építőanyagok, építéshez szükséges szerkezetek, szerszám, eszköz és gép, törmelék, vagy hulladékgyűjtő konténer közterületen történő elhelyezése esetén, ha az nem haladja meg a 7 napot,

f) tüzelő, vagy egyéb tárgyak, eszközök közterületen történő tárolása esetén, ha az nem haladja meg a 14 napot

g) gyülekezési jogról, valamint a választási eljárásról szóló törvény alapján megtartott rendezvényekre,

h) egyházi ünnepekkel kapcsolatos közterület-használatra.”

7. § A közterületek használatáról szóló 12/2015 (VI.16.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közterület-használati engedélyek kiadása önkormányzati hatósági ügy, az eljárásra e rendelet, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.”

8. § (1) A közterületek használatáról szóló 12/2015 (VI.16.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közterület-használati eljárás, a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatalhoz írásban benyújtott kérelemre indul, amelyet az 1. melléklet, illetve rendezvények esetében az 2. melléklet szerinti formanyomtatványon annak kell benyújtani, aki a közterületet használni kívánja, a tervezett használat megkezdése előtt legalább 10 munkanappal.”

(2) A közterületek használatáról szóló 12/2015 (VI.16.) önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A kérelemhez mellékelni kell:

a) azonosításra alkalmas rajzot a közterület-használat helyének, nagyságának megjelölésével

b) közterület-használat megszűnését követő takarításra vonatkozó kötelezettség teljesítésével kapcsolatos nyilatkozat,

c) fenyőfa árusítás esetén a fenyőfa származását bizonyító okiratot,

d) mutatványos tevékenység esetén a berendezésre vonatkozó érvényes biztonságtechnikai jegyzőkönyvet, tanúsítványt,

e) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító, valamint a tevékenységhez

szükséges egyéb okirat másolatát.”

9. § A közterületek használatáról szóló 12/2015 (VI.16.) önkormányzati rendelet 12. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Az engedély az engedélyezett időtartam lejárta előtt legkésőbb 5 nappal benyújtott kérelemre meghosszabbítható.

(5) A jogi személy engedélyes esetén az engedély csak az engedélyest jogosítja fel a közterület használatra. Az engedély másra nem ruházható.

(6) Az engedélyes a határozatot, a díj befizetését igazoló dokumentumot, valamint a tevékenység folytatásához szükséges engedélyeket köteles a helyszínen tartani és azokat ellenőrzés esetén kérésre felmutatni.”

10. § A közterületek használatáról szóló 12/2015 (VI.16.) önkormányzati rendelet 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A közterületet engedély nélkül, vagy attól eltérő módon, illetve az engedélyben foglaltak be nem tartásával használó személyekkel szemben Jánossomorja Város Önkormányzatának a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletében foglaltak szerint kell eljárni.”

11. § A közterületek használatáról szóló 12/2015 (VI.16.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közterület használatáért e rendelet 3. mellékletében meghatározott, a közterület-használati engedélyben is rögzített közterület-használati díjat kell fizetni.”

12. § A közterületek használatáról szóló 12/2015 (VI.16.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § Nem kell közterület-használati díjat fizetni:

a) az önkormányzati saját beruházások kivitelezését végző természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságoknak az általuk benyújtott kérelemben kért használati határidő lejártáig,

b) a közműveknek, postai és távközlési tevékenységekkel kapcsolatos létesítmények és berendezések elhelyezéséhez, valamint a köztisztasági szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményei elhelyezéséhez és a hibaelhárítási munkák végzéséhez,

c) a közforgalmú közúti közlekedési feladatot ellátó szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló létesítmények elhelyezéséhez,

d) közterületnek magánszemélyek, pártok, helyi civil szervezet által szervezett nem nyereségérdekelt kulturális, sport, vagy szórakoztató rendezvény, ünnepség tartásához.”

13. § A közterületek használatáról szóló 12/2015 (VI.16.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az ellenőrzést végzők a közterületi ellenőrzések során feltárt hiányosságokat az ellenőrzés napját követő munkanapon kötelesek továbbítani a közterület kezelőjének.”

14. § (1) A közterületek használatáról szóló 12/2015 (VI.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A közterületek használatáról szóló 12/2015 (VI.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.

(3) A közterületek használatáról szóló 12/2015 (VI.16.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

15. § Hatályát veszti a közterületek használatáról szóló 12/2015 (VI.16.) önkormányzati rendelet

a) 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja,

b) 4. §-a,

c) 16. § (4) bekezdése,

d) 17. §-a,

e) 1/a. melléklete.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet