Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testület 16/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 25/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 01. 01- 2016. 01. 01

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testület 16/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 25/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2016.01.01.

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, illetve a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1 § (1) bekezdése és 6. §-ában kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Hatályát veszti a Ör. 4. §-a, helyébe a következő rendelkezés lép:

“Adómentesség

4. § Mentes az építményadó fizetési kötelezettség alól az a magánszemély,

a) aki építmény tulajdonjogával rendelkezik, vagy az azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja, amennyiben az építményt kizárólag lakás céljára használja,

b) aki tanya vagy az ingatlan-nyilvántartásban zártkerti területen fekvő építmény tulajdonjogával rendelkezik, vagy az azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja.”

2. § Az Ör. 6. § (2) bekezdése a következő e) és f) pontokkal egészül ki:

„e) út, saját használatú út, magánút megnevezésű telek után 10,-Ft/m2/év,

1. csatorna megnevezésű telek után 10,-Ft/m2/év.

3. § Hatályát veszti az Ör. 7. §-a, helyébe a következő rendelkezés lép:

Adómentesség

7. § (1) Mentes az adó alól az a telek:

a) melynek tulajdonosa érvényes építési engedéllyel rendelkezik és az építkezést megkezdte, az építkezés megkezdése évének január 1. napjától számított 4 évig,

b) melynek tulajdonosa az építési tevékenységről az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII.13.) rendelet szerint bejelentéshez kötött építési tevékenységgel létrehozott épület építését megkezdte, az építkezés megkezdése évének január 1. napjától.

c) amelynek területén az építési rend szerint főépület azért nem helyezhető el, mert a Helyi Építési Szabályzatban az utcanyitás céljára van kijelölve.

(2) A (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben amennyiben az adóalany az építkezés megkezdésének évétől számított 4 évig a használatbavételi engedélyt nem szerzi meg, vagy az ingatlant a mentesség ideje alatt elidegeníti úgy az adómentesség érvényét veszti és az adót az adómentes időszak első napjától köteles visszamenőleg megfizetni.

4. § Hatályát veszti az Ör. 9. §-a, helyébe a következő rendelkezés lép:

Adómentesség

9. § Mentesül a magánszemélyek kommunális adója alól az adóalany ha a tulajdonában lévő, vagy vagyoni értékű joggal rendelkező telek után telekadót fizet.

5. § Hatályukat vesztik az Ör. 10§-11. §-ai.

6. § Hatályát veszti az Ör. 12. § (2) bekezdése, helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5000,- Ft.

7. § Hatályát veszti az Ör. 13. §-a, helyébe a következő rendelkezés lép:

Értelmező rendelkezések

13. §

1. vállalkozási tevékenység folytatására szolgáló épületek, épületrészek: mely vállalkozási tevékenység folytatására alkalmas (pl.: üzlet, műhely, raktár, iroda, étterem, konyha, tároló, gépműhely, üzemcsarnok, panzió, hűtőház…stb), továbbá azon építmény melyet tulajdonosa vállalkozási tevékenység folytatására bérbe ad, vagy használatra átenged.
2. vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó egyéb épületek, épületrészek: szociális helyiségek (WC, mosdó, fürdő, öltöző, közlekedő helyiségek), valamint a nem magánszemély tulajdonában álló lakóház udvar, lakás megnevezésű építmény.

8. § Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

Király László s.k.
polgármester

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita s.k.
jegyző

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.