Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról szóló 37/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 07. 01 - 2015. 07. 01

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

16/2015. (V. 29.)  önkormányzati rendelete

a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról szóló 37/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításárólKeszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában rögzített, valamint a hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdés felhatalmazása alapján a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról szóló 37/2013. (X. 31.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.1. § A Rendelet 1.§ (6) bekezdés a.) pontja az alábbiak szerint módosul:

„1.§

(6) A település közigazgatási területén:

  1. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft (a továbbiakban: Szolgáltató), a hulladék előkezelője, hasznosítója a KETÉH Kft., a hulladékudvar üzemeltetője a HUSZ Kft., a hulladék ártalmatlanítója a ZALAISPA Zrt.

…”


2. § A Rendelet 5.§ (9) bekezdés a.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.§

(9) A Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő között megkötendő közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:

  1. a felek megnevezése és azonosító adatai (amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő nem tulajdonosa az ingatlannak, úgy az ingatlantulajdonos megnevezése és azonosító adatai is):

…”


3.§ A Rendelet 6.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6.§

(3) Az üdülőingatlanok illetőleg időlegesen használt ingatlanok (a továbbiakban együtt: időlegesen használt ingatlan) esetében a használati szezon időtartama hat hónap, április 1.-szeptember 30. Az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai a használati szezon idejére kötelesek díjfizetésre. Az időlegesen használt ingatlanok legalább 80 literes edényzet használatára és ezután történő díjfizetésre kötelezettek. Lakatlan, használaton kívüli ingatlan esetében a közszolgáltatás igénybevétele és a díjfizetés alól mentesség (a továbbiakban: szüneteltetés) adható az ingatlanhasználó előzetes írásbeli kérelme alapján, legkorábban a kérelem beérkezését követő hónap első napjától. Szüneteltetés esetén a szolgáltató jogosult a szüneteltetéssel érintett ingatlan használaton kívüliségét közszolgáltatási (víz- és csatornaszolgáltatásra és áramfogyasztásra) vonatkozó számlák bekérésével ellenőrizni.
4.§ A Rendelet 9.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9.§ (1) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya:

  1. 60, 80 és 110 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg,

…”


5.§ A Rendelet 9.§-a az alábbi új (4) bekezdéssel egészül ki:

9.§

(4) 60 literes gyűjtőedényt kizárólag a lakóingatlant életvitelszerűen egyedül használó természetes személy választhat, amennyiben ennek tényét a lakcímnyilvántartás alapján kiadott igazolással bizonyítja. A jogosultság igazolásának határideje első alkalommal 2015. augusztus 31. Az igazolás benyújtását elmulasztó ingatlantulajdonosok szerződése 80 literes gyűjtőedény elszállítására módosul.” 


6. § A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

 

7.§ Záró rendelkezések

  1. Jelen rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba.
  2. Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

                                   Ruzsics Ferenc                                             Dr. Horváth Teréz

                                    polgármester                                                                      jegyző1. sz. melléklet


A települési szilárd hulladék gyűjtésére igénybe vehető gyűjtőedények, illetve gyűjtőeszközök felsorolásaA maradék hulladék gyűjtését az alábbi szabványos edényekben kell végezni.


Edényméret

(liter)

60

80

110

120

240

1100A biológiailag lebontható szilárd hulladék gyűjtését az alábbi szabványos edényekben kell végezni


Edényméret

(liter)

60

80

110

120

240

1100Gazdálkodó szervezeteknél az elkülönítetten gyűjtött települési szilárd hulladék gyűjtését az alábbi szabványos edényekben kell végezni.


Edényméret

(liter)

80

110

120

240

1100

5 m3A hulladék gyűjtése, szállítása csak szabványos, hulladékszállításra alkalmas célgépekkel végezhető.Mellékletek