Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról

Hatályos: 2015. 03. 01- 2015. 03. 31

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról

2015.03.01.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 1. §-ának (2) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. §-ának (4) bekezdésében, 58/B §-ában, 92. §-ában és 134/E. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.

(2) A rendelet hatálya Fertőrákos község közigazgatási területére, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Tv.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

(3) Az e rendeletben szabályozott támogatások csak akkor biztosíthatók, ha az egyének önmagukért és családjukért kellő felelősséget vállalnak, és elvárható módon közreműködnek anyagi és szociális helyzetük jobbításáért. A szociális ellátásokat a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani.

2. § (1) Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tv. által hatáskörébe utalt alábbi ügyekben az eljárási és döntési jogosultságot a polgármesterre ruházza át:

a) települési támogatások körét az ápolási költségekhez kapcsolódó havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás kivételével,

b) egyéb támogatásokat.

(2) Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tv. által hatáskörébe utalt alábbi ügyekben az eljárási és döntési jogosultságot a Szociális Bizottságra ruházza át:

a) köztemetés költségének mérséklése vagy elengedése.

(3) A polgármester és a Szociális Bizottság elsőfokú hatáskörében meghozott határozata (végzése) ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, de a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatalhoz benyújtott illetékmentes fellebbezésnek van helye.

Az eljárás megindítása

3. § (1) Az e rendeletben szabályozott támogatás iránti kérelmeket a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.

(2) A kérelemhez csatolni, vagy a nyomtatványon szükség szerint igazolni kell a jövedelemre, munkaviszonyra, vagyoni helyzetre, tanulói jogviszonyra, egészségi állapotra, munkaképesség megváltozására, közmű kiadásokra, az együtt élő családtagok személyi adataira, családi állapotra, valamint az ellátás érdemi elbírálásához szükséges egyéb adatokra vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat.

(3) Kérelmező a kérelem benyújtásakor köteles saját maga, családja illetve a háztartás tagjainak jövedelmi viszonyairól igazolást csatolni. Ha jövedelmi viszonyai más szerv által történő igazolására nincs mód, vagy jövedelme nem mérhető, akkor erre vonatkozóan köteles büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tenni.

(4) A jövedelem számításánál irányadó időszak:

a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelme,

b) egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 1 év.

(5) A pénzbeli szociális ellátások folyósítása a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint történik azzal, hogy a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatást utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani.

(6) A támogatások megállapítása előtt a családnál a kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható.

(7) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Tv. rendelkezései az irányadóak.

II. Fejezet

Települési támogatás

4. § A települési támogatás formái:

a) rendkívüli (alkalmankénti) települési támogatás,

b) lakhatáshoz kapcsolódó havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás,

c) ápolási költségekhez kapcsolódó havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás,

d) gyógyszerköltséghez kapcsolódó havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás.

1. Rendkívüli települési támogatás

5. § (1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személy rendkívüli települési támogatásra jogosult.

(2) Rendkívüli települési támogatásban, az a személy részesíthető, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:

a) családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,

b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

(3) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból a Tv. 45. § (5) bekezdésében meghatározottak kezdeményezésére is megállapítható.

(4) A települési támogatás pénzbeli vagy természetbeni juttatásként is adható.

(5) A települési támogatás pénzbeli folyósítása esetén utólagos elszámolási kötelezettség írható elő.

(6) A rendkívüli települési támogatást úgy kell megállapítani, hogy az adott támogatás minimális összege legalább 1000.-Ft legyen, és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladhatja meg.

(7) A rendkívüli települési támogatást egy igénylő részére évente legfeljebb négy alkalommal lehet megállapítani. A rendkívüli települési támogatás évente az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladhatja meg.

(8) Különös méltánylást érdemlő esetben (különösen: elemi kár, haláleset, hosszan tartó súlyos betegség miatti kereset kiesés, magas gyógyszerköltség) a kérelmező jövedelmére tekintet nélkül méltányossági rendkívüli települési támogatásban részesíthető. A méltányosságból adott rendkívüli települési támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét nem haladhatja meg.

2. Lakhatáshoz kapcsolódó havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás

6. § (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások (villanyáram, víz-, gázfogyasztás, csatornahasználat, tüzelőanyag költsége) viseléséhez havi települési támogatás nyújtható.

(2) Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, valamint egyedülálló nyugdíjas esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, továbbá a háztartás tagjainak nincs vagyona.

(3) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás havi összege

a) 5.000,- Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem 30.000,- Ft alatt van,

b) 4.000,- Ft, ha a háztartásban, az egy főre jutó jövedelem 30.001 és 57.000,- Ft között van,

c) 3.000,- Ft, ha a háztartásban, az egy főre jutó havi jövedelem 57.001,- Ft felett van.

(4) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást egy évre kell megállapítani.

(5) A kérelmezőt a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.

(6) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(7) A (6) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(8) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot is.

3. Ápolási költségekhez kapcsolódó havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás

7. § (1) A Képviselő-testület ápolási támogatás formájában települési támogatást nyújt a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának otthoni ápolását, gondozását végző szociálisan rászorult személy részére.

(2) Ápolási támogatás állapítható meg annak a Fertőrákoson lakcímmel rendelkező hozzátartozónak, aki

1. 18. életévét betöltött tartós beteg fertőrákosi lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is Fertőrákoson élő hozzátartozójának ápolását végzi, és

2. rendszeres pénzellátásban nem részesül, vagy kereső tevékenységet folytat, de munkaideje a napi 4 órát nem haladja meg, és

3. az ápoló családjában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülálló esetében annak 300 %-át.

(3) Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha

a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, vagy

b) szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója.

8. § (1) Az ápolási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

1. a családban élő személyek jövedelemigazolását,

2. házi orvosi igazolást arról, hogy a 18. életévét betöltött tartósan beteg 3 hónapot meghaladó gondozásra, ápolásra szorul.

(2) Az ápolási támogatás mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a.

(3) Ha a Képviselő-testület az ápolási kötelezettség elmulasztását valószínűsíti, az ápolási tevékenység ellenőrzése végett a Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás bevonásával környezettanulmányt készíthet.

(4) Az ápolást végző személy, ápolási kötelezettségének abban az esetben nem tesz eleget, ha az ápolt személy

a) közvetlen lakókörnyezete elhanyagolt,

b) nincs megfelelő hőmérséklet biztosítva,

c) nincs megfelelően élelmiszerrel ellátva,

d) állapotában beállt változásról kezelőorvosát, az ápolást végző személy nem tájékoztatja,

e) a szükséges ápolási feltételeket, az ápolást végző személy nem biztosítja, gyógyszereiről és a szükséges ápolási eszközökről nem gondoskodik,

f) felügyeletét a szükséges mértékben nem látja el, illetve akadályoztatása esetén arról nem gondoskodik.

(5) A (3) bekezdésben szabályozott ellenőrzést követően a Képviselő-testület az ápolási támogatásra való jogosultság megszüntetéséről határozatban dönt, ha

a) az ellenőrzés során azt tapasztalja, hogy az ápolást végző személy a (4) bekezdés a)-f) pont valamelyikének nem tesz eleget,

b) az ápolást végző személy az ellenőrzés lefolytatását nem teszi lehetővé, és ezáltal az ápolási kötelezettség ellenőrzése nem lehetséges.

(6) Az ápolási támogatásra való jogosultság megállapításánál, illetve megszűntetésénél a Tv. 42. § (1)-(3) bekezdései az irányadók.

(7) Az ápolási támogatásra való jogosultság egy év időtartamra kerül megállapításra.

4. Gyógyszerköltséghez kapcsolódó havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás

9. § (1) A polgármester gyógyszertámogatás formájában települési támogatást nyújt a szociálisan rászorult azon személyek részére, akik a Tv. 50. § (1) és (2) bekezdés szerinti közgyógyellátásra nem jogosultak, de egészségi állapotuk, diagnosztizált krónikus betegségük miatt rendszeres gyógyszerszedésre szorulnak.

(2) Gyógyszertámogatásra az a Fertőrákoson lakcímmel rendelkező személy jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülálló esetén jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át.

(3) A gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) a családban élő személyek jövedelemigazolását,

b) a gyógyszertár által beárazott, a diagnosztizált krónikus betegséghez közvetlenül kapcsolódó gyógyszereket tartalmazó háziorvosi igazolást.

(4) E rendelet értelmében rendszeres gyógyszerszedésnek minősül krónikus betegség kapcsán legalább 6 hónapot meghaladó gyógyszerszedés.

(5) A gyógyszertámogatás mértéke a gyógyszertár által beárazott gyógyszerköltség 50 %-a, de legfeljebb havi 6.000.-Ft.

(6) A gyógyszertámogatás egy év időtartamra kerül megállapításra azzal, hogy amennyiben a jogosult ezen időtartam alatt jogosultságot szerez közgyógyellátásra, a részére megállapított gyógyszertámogatást e naptól meg kell szüntetni.

(7) Az ellátásban részesülő, amennyiben közgyógyellátásra való jogosultságot szerez, köteles erről az Önkormányzatot értesíteni.

(8) A gyógyszertámogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését megelőzően a Tv. 50. § (3) bekezdése szerinti méltányos közgyógyellátás került megállapításra, a jogosultsága fennállásáig.

III. Fejezet

Egyéb támogatások

1. Temetési költségekhez való hozzájárulás

10. § (1) A polgármester temetési költségekhez való hozzájárulást adhat az eltemettető részére amennyiben családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetében 300 %-át.

(2) A temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított hozzájárulás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-a.

(3) A temetési költségekhez való hozzájárulás iránti kérelmet a halálesetet követő 3 hónapon belül lehet benyújtani.

(4) A temetési költségekre tekintettel igényelt támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről - a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére - kiállított számla másolatát.

(5) Nem állapítható meg a temetési költségekhez való hozzájárulás,

a) ha az igénylő a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. tv. alapján temetési hozzájárulásban részesül, illetve

b) köztemetés esetén.

2. Köztemetés

11. § (1) Az eltemettetésre köteles személy a térítési kötelezettség alól

a) egészben mentesülhet, ha családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,

b) 50 %-ban mentesülhet, ha családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, feltéve, hogy annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné.

3. Köznevelési intézménybe járó gyermekek után járó támogatás

12. § (1) Települési támogatás nyújtható annak a személynek, aki a köznevelési intézménybe járó gyermekre való tekintettel rendszeres gyermekvédelmi támogatásra nem jogosult, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, a gyermek(ek) családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulásként

a) a tanköteles gyermekek tanszer, tankönyv ellátásának támogatására;

b) a gyermek étkezési támogatására;

c) a gyermek köznevelési intézmény, sportegyesület javaslatára a táborozási-nyaralási

költségére.

(3) A 12. § (1) bekezdés a) pontjában szabályozott települési támogatás iránti kérelem a tárgy év július és augusztus hónapban nyújtható be, melynek kötelező melléklete a tanköteles gyermek tanulói jogviszonyának fennállására vonatkozó igazolás;

(4) A 12. § (1) bekezdés a) pontjában szabályozott települési támogatás összege gyermekenként 6.000 Ft.

(5) A 12. § (1) bekezdés b) pontjában szabályozott települési támogatás

a) iránti kérelem kötelező melléklete a tanévre szóló étkezési költségről szóló igazolás;

b) összege gyermekenként a fizetendő térítési díj 50 %-a.

(6) A 12. § (1) bekezdés c) pontjában szabályozott települési támogatás összege legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-a, de nem lehet több a tényleges bekerülési költségnél.

IV. Fejezet

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK

Gyermekjóléti Szolgáltatás

13. § (1) A képviselő-testület a Gyvt. 39. §-ában meghatározott szolgáltatást, mint alapellátást a Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás útján biztosítja.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

V. Fejezet

EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

Étkeztetés

14. § (1) Étkeztetés keretében azoknak a szociális rászorultaknak legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve önmaguk illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani különösen

a.) koruk,
b.) egészségi állapotuk,
c.) fogyatékosságuk,pszichiátriai betegségük,
d.) szenvedélybetegségük, vagy
e.) hajléktalanságuk miatt.
(2) Igény esetén az étkeztetés a fertőrákosi gyermekétkeztetést biztosító Vállalkozó (Önkormányzat és a Vállalkozó szerződése alapján) útján biztosítható.
(3) Az étkeztetés igénybevételére vonatkozó nyilvántartások vezetése és a személyi térítési díjak beszedése a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatalban történik.
(4) Az étkeztetés biztosítására irányuló kérelmek elbírálása átruházott hatáskörben a polgármester feladata.
(5) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díját évente, december 31-ig kell megállapítani.
(6) Az intézményi térítési díjak alapját (nyersanyagköltség) e rendelet 1. számú melléklete állapítja meg.
(7) A személyi térítési díj mértéke - gyermekétkeztetés esetén - a nyersanyagköltség általános forgalmi adóval növelt összege és az igénybe vett étkezések számának szorzata.
(8) A személyi térítési díjat étkeztetés esetén annak a 70. életévet betöltött, fertőrákosi lakóhellyel rendelkező személy részére lehet megállapítani,
a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem mértéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetében a 265 %-át. A személyi térítési díj mértéke az 1. számú mellékletben meghatározott személyi térítési díj 70 %-a.
b) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem mértéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. A személyi térítési díj mértéke az 1. számú mellékletben meghatározott személyi térítési díj 88 %-a.

Házi segítségnyújtás

15. § (1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni, azokról, akik az Tv. 63. § (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelnek.

Családsegítés

16. § (1) A képviselő-testület az Tv. 64. § (1) bekezdésében meghatározott családsegítő szolgáltatást a Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás útján biztosítja.

(2) A családsegítésre irányuló kérelmeket az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

(3) A családsegítő szolgálatnak az egyén és a család számára nyújtott szolgáltatása térítésmentes.

VI. Fejezet

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

17. § (1) Amennyiben az igénylő vagy családja jövedelme kizárólag túlnyomórészt vállalkozásból vagy vagyonhasznosításból származik, illetve kétség merül fel a nyilatkozat valódiságát tekintve, a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal megkéri az illetékes Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolását a jövedelemadó alapjuk tárgyában.

(2) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal már bármely ügyben vizsgálta, s nem feltételezhető azokban lényeges változás.

18. § (1) A megállapított települési támogatás folyósítása készpénzben vagy az igénylő költségeinek közvetlen álvállalásával történhet. A készpénzben megállapított települési támogatás a jogosultaknak a házipénztárból kerül kifizetésre vagy postán kerül kiutalásra.

(2) Amennyiben a kérelemből vagy az eljárás során kiderül, hogy a települési támogatásra a közüzemi díjak, intézményi térítési díjak fizetése, tüzelőbeszerzés céljából van szükség és feltételezhető, hogy a jogosult a települési támogatás nem rendeltetésének megfelelően használja fel, döntés születhet a fizetési kötelezettség közvetlen átvállalásáról.

19. § (1) A Tv.-ben, illetve a jelen rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy ezek megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szűntetni.

(2) Az ellátást jogosultatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt pedig kötelezni kell:

pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére,
természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására,
vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére.
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetén az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére.
VII. Fejezet

Szociális kerekasztal

20. § (1) Fertőrákos Önkormányzata szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, melynek tagjai:

a) Az önkormányzat képviseletében a polgármester, a jegyző és a Szociális Bizottság elnöke;

b) Fertőrákosi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselője;

c) Fertőrákosi Óvoda vezetője;

d) Védőnő;

e) Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa.

(2) A szociálpolitikai kerekasztalt a polgármester hívja össze.

(3) Az ülésre meg kell hívni a helyi alapellátást végző háziorvost, helyi gyermekorvost, akik azon tárgyalási joggal vesznek részt.

(4) A szociálpolitikai kerekasztal működésének rendjét egyebekben maga határozza meg.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével hatályát veszi Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

1. Fertőrákosi köznevelési intézmények intézményi térítési díja és élelmezési normája:

Gyermekek napközbeni ellátása

Élelmezési nyersanyag norma
Ft/nap

Egész napos ellátás intézményi térítési díja
Ft/nap

Ebéd intézményi térítési díja
Ft/adag

Óvoda
(napi háromszori étkezés)

313

313

Iskolai napközi
(napi háromszori étkezés

329

329

Iskola menza
(ebéd)

185

185

Az intézményi térítési díjak ÁFA-t nem tartalmaznak!

2. Személyi térítési díj teljes összege szociálisan rászorulók részére [jelen rendelet 14. § (8) bekezdése]: bruttó 730 Ft.