Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2015. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

aszociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 07. 05- 2015. 07. 05

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2015. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

aszociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2015.07.05.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §-ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b.) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b.) pontjában és (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében és 92. § (1) és (2) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 74. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015.(II.19.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-ának szövege az alábbira módosul:

„E rendelet hatálya kiterjed szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint az Szt. 7. § -ban meghatározott, Hajdúszoboszló város közigazgatási területén élő, hajdúszoboszlói bejelentett lakcímmel rendelkező személyekre.”

2. § A R..13. § (6) bekezdésének szövege az alábbira módosul:

„A rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapításának feltétele, hogy az egy főre jutó nettó jövedelem összege nem haladja meg
a) egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 275 %-át,
b) családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225 %-át és a rendelet 13. § (1) bekezdésében felsorolt rendkívüli élethelyzet valamelyike fennáll.”

3. § A R. 13. § (8) bekezdése szövege az alábbira módosul:

„A Bizottság méltányosságból eltekinthet a (2)-(6) bekezdésben foglaltaktól és rendkívüli települési támogatást állapíthat meg a többletkiadással járó hosszantartó betegség, baleset, haláleset, gyógyászati segédeszköz, vagy a kiskorú gyermek ellátásához és/vagy nélkülözhetetlen háztartási berendezés pótlásához, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó közüzemi díjtartozása van, a lakás rendeltetésszerű használatához szükséges javítások, munkálatok elvégzésére szolgáló támogatás.”

4. § Záró rendelkezések

E rendelet 2015. július 05. napjával lép hatályba, azzal, hogy a rendelkezéseket a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.