Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015 (II.19.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Hatályos: 2024. 01. 01

Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015 (II.19.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

2024.01.01.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a rendelet 13. § (7)-(8) bekezdésének, és a 18-19. §-ainak tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:1

I. Fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. § (1) E rendelet célja, hogy a képviselő-testület a rendeletben szabályozott ellátások biztosításával a szociálisan rászorult családok életminőségén javítson, ugyanakkor ösztönözze a kérelmezőket arra, hogy maguk is minden tőlük elvárhatót megtegyenek annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról gondoskodjanak.

(2) Jelen rendelet megállapítja Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által nyújtható pénzbeli és természetbeni támogatások formáit, valamint azok igénybevételének helyi szabályait, rendelkezik mértékéről és módjáról.

A rendelet hatálya

2. §2 E rendelet hatálya kiterjed szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint az Szt. 7. § -ban meghatározott, Hajdúszoboszló város közigazgatási területén élő, hajdúszoboszlói bejelentett lakcímmel rendelkező személyekre.

II. Fejezet

Hatásköri és általános eljárási szabályok

3. § (1)3 E rendeletet az Szt-vel és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelettel (továbbiakban: Vhr.) együtt kell alkalmazni.

(2) E rendeletben alkalmazott fogalmak értelmezésére az Szt-ben foglaltakat kell alkalmazni és a kérelmezőt a törvényben meghatározott igazolások benyújtására kell kötelezni, kivéve azon adatok tekintetére, mely a hivatal nyilvántartásaiban fellelhetőek.

4. § (1)4 Az e rendeletben szabályozott ellátások megállapítása kérelemre történik, melyet a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociális Irodájához (továbbiakban: Egészségügyi és Szociális Iroda) kell benyújtani az arra rendszeresített formanyomtatványon. A kérelemhez csatolni kell a formanyomtatványban felsorolt – az egyes ellátásokra való jogosultság megállapításához szükséges - mellékleteket. A csatolandó dokumentumokat e rendelet 1. sz. mellékletet tartalmazza.

(2)5 A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát, valódiságát az Egészségügyi és Szociális Iroda az Szt. és a Vhr. alapján ellenőrizheti.

(3) A szociális ellátásokra vonatkozó eljárás hivatalból is megindítható.

(4)6 A szociális hatáskört gyakorló szerv (továbbiakban: szociális hatóság) a döntését a benyújtott kérelem, annak mellékletei, valamint szükség esetén környezettanulmány alapján köteles meghozni. A környezettanulmány elkészítése érdekében megkeresheti a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ (rövidített neve: HKSZK, továbbiakban: HKSZK) vezetőjét, illetve a gondozási szükséglet megállapítása és elkészítése esetén megkeresi a HKSZK Hajdúszoboszlói Gondozási Központ vezetőjét, illetőleg az adatszolgáltatásba e szervezetet is bevonhatja.

(5) Mellőzni kell a környezettanulmány felvételét, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző három hónapon belül már valamilyen ellátásban részesült és vélelmezhető, hogy körülményeiben nem állt elő változás.

(6)7 A jogosult halála esetén, a haláleset hónapjának utolsó napjáig fel nem vett egyszeri vagy rendszeres támogatást, a vele közös háztartásban élő hozzátartozó veheti fel, az alábbi sorrendben: házastárs, élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő, testvér, egyéb rokon. Egyedül élő jogosult halála esetén a fel nem vett támogatás hagyaték tárgyát képezi.

5. § (1) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete (továbbiakban: SzMSz) alapján - első fokon - átruházott hatáskörben a polgármester, vagy a szociális ügyekért felelős bizottság (továbbiakban: Bizottság) a döntéshozó.

(2) A Bizottság dönt:

a) települési támogatások egyedi méltányosságból történő megállapításáról,

b) a támogatás megszüntetéséről, a jogosulatlanul, vagy rosszhiszeműen felvett támogatás visszafizetéséről, vagy méltányosságból történő részbeni, vagy teljes elengedéséről,

c) a köztemetés költségének elengedéséről, csökkentéséről és (vagy) részletekben történő visszafizetéséről.

(3)8 A polgármester:

a) települési támogatást állapít meg,

b) köztemetést rendel el,

c)9

d) e rendelet végrehajtását elősegítő közüzemi szolgáltatókkal egyedi megállapodást köt

(4) A kérelmező a hozott döntés ellen az egyedi határozatban meghatározott jogorvoslati lehetőségeket veheti igénybe.

6. § (1) A szociális ellátások iránti kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani.

(2)10 Az ügyintézési határidő számításának tekintetében az Szt. illetve az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Akr.) rendelkezési az irányadóak.

(3) A kérelmezőt a havi rendszerességgel járó települési támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.

(4) E rendeletben szabályozott támogatások megállapításánál az Szt. szerinti jövedelmeket, vagyont kell figyelembe venni.

7. §11 A megállapított támogatások kifizetéséről, utalásáról, utalványozásáról, az Egészségügyi és Szociális Irodától kapott rendelkezés alapján, a pénzügyi fedezet időben történő biztosítása mellett a hivatal Gazdasági Irodája elsősorban a HKSZK-n belül működő házipénztár (továbbiakban: pénztár) igénybevételével és banki átutalással gondoskodik. A rendszeres települési támogatások esetében tárgyhót követő hó 05-ig kerülnek kifizetésre.

Jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszatérítése

8. § A rendszeres települési támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha:

a) a jogosultság feltételei a kérelem beadásakor nem álltak fenn,

b) a jogosult azt kéri,

c) a jogosult elhalálozott,

d) az e rendeletben meghatározott egyéb okból.

9. § (1) Ha a szociális hatóság a hatáskörébe tartozó ellátás megtérítését rendeli el, a szociális ügyekért felelős bizottság - az Szt. 17. § (5) bekezdése alapján - a megtérítés összegének, pénzegyenértékének, és a kamat összegének méltányosságból történő csökkentéséről, elengedéséről, és/vagy részletekben történő megfizetéséről:

a) kérelemre részletfizetést engedélyez,

b) csökkentheti, ha a kötelezett

ba)12 egyedül élő esetén havi jövedelme a szociális vetítési alap kétszeresét nem éri el, vagy

bb)13 családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap másfélszeresét nem éri el,

c) elengedheti, ha a kötelezett

ca)14 egyedül élő esetén havi jövedelme a szociális vetítési alap másfélszeresét nem éri el, vagy

cb)15 családjában egy főre jutó havi jövedelme a szociális vetítési alap összegét nem éri el.

(2) Az ügyfél köteles együtt működni az ellátást megállapító szervvel.

Amennyiben az ügyfél együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen veszi igénybe, úgy a támogatást köteles visszafizetni.

A szociális gondoskodás rendszere

10. § Az önkormányzat a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését

a) e rendelet szerint pénzbeli- és természetbeni ellátások nyújtásával,

b) személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokat a 8/2014 (IV.24.) önkormányzati rendeletével,

c) a gyermekvédelmi támogatásokról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 19/2008 (IX.18.) önkormányzati rendelet alapján végzi.

III. Fejezet

1. CÍM

Pénzbeli, természetbeni ellátások

11. § (1) A támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani.

A családban, háztartásban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét, a rászorultságot egységben kell vizsgálni. A nyújtandó támogatást úgy kell megállapítani, hogy elősegítsék a család, háztartás létfenntartási és lakhatási lehetőségeit.
(2) A támogatás egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A természetbeni szociális ellátás formájáról és módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.

A támogatások formái

12. §16 (1) Települési támogatás:

a) rendkívüli települési támogatás,

b) rendszeres települési támogatás:

ba) települési lakhatási támogatás,

bb) települési rendszeres gyógyszertámogatás,

bc) gondozási szükséglethez kapcsolódó kiadások támogatása

bd)17 hulladékszállítási díjkedvezmény

c) eseti települési támogatás:

ca) temetési támogatás,

cb) 100. életévüket betöltött szépkorúak támogatása

cc) krízis tűzifa

(2) Köztemetés

2. CÍM

Rendkívüli települési támogatás

13. § (1) Rendkívüli települési támogatásra való jogosultságot annak a személynek lehet megállapítani

a) aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy

b) alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul, így különösen:

ba) betegséghez,

bb) halálesethez,

bc) elemi kár elhárításához,

bd) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez,

be) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz,

bf) a gyermek hátrányos helyzete miatt, válsághelyzetben lévő család gyermekneveléséhez, ellátásához kapcsolódó kiadásokhoz,

bg) gyógyszerszükséglet viseléséhez,

bh) lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó közüzemi díjtartozásának csökkentéséhez.

(2) A rendkívüli települési támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, időszaki jelleggel, aki/akinek:

a) rendszeres pénzellátásának megállapítása folyamatban van

b) átmenetileg jövedelemmel nem rendelkezik és megélhetése más módon nem biztosított.

(3) A (2) bekezdésben nyújtott támogatást legfeljebb 2-4 hónapra, évente egy alkalommal, a kérelem benyújtás hónapjának első napjától lehet megállapítani.

(4)18 Az időszaki jelleggel adott támogatás havi összege nem haladhatja meg a szociális vetítési alap 80%-át.

(5)19 Az egy alkalommal nyújtott rendkívüli települési támogatás legmagasabb összege a szociális vetítési alap 100 %-át nem haladhatja meg, de legalább 1000.-Ft.

(6)20 A rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapításának feltétele, hogy az egy főre jutó nettó jövedelem összege nem haladja meg

a)21 egyedülálló esetén a szociális vetítési alap 450 %-át,

b)22 családban élő esetén a szociális vetítési alap 400 %-át és a rendelet 13.§ (1) bekezdésében felsorolt rendkívüli élethelyzet valamelyike fennáll.

(7) A polgármester méltányosságból eltekinthet a (2)-(6) bekezdésben foglaltaktól előre nem látható rendkívüli, halasztást nem tűrő élethelyzetben és legfeljebb 35.000.-Ft összegű rendkívüli települési támogatást állapíthat meg.

(8)23 A Bizottság méltányosságból eltekinthet a (2)-(6) bekezdésben foglaltaktól és rendkívüli települési támogatást:

a) a többletkiadással járó hosszantartó, súlyos betegség,

b) baleset,

c) haláleset,

d) gyógyászati segédeszköz vásárlás,

e) a kiskorú gyermek ellátásához és/vagy nélkülözhetetlen háztartási berendezés pótlása esetén,

f) lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó közüzemi díjtartozás, a lakás rendeltetésszerű használatához szükséges javítások, munkálatok elvégzése okán,

g) a lakhatás biztonságos megőrzése érdekében, a személy életének, testi épségének megőrzése esetében állapíthat meg.

(9)24 E rendelet, ezen paragrafusának (1) – (8) bekezdésében megállapított rendkívüli települési támogatás készpénzben, vagy természetben (utalvány, vásárlási jegy, közüzemi díj átvállalása stb.) biztosítható. Közüzemi díjtartozáshoz nyújtott támogatást az ügyfél azonosító adataival megjelölve, elsősorban, közvetlenül a szolgáltató részére kell utalni.

3. CÍM

Rendszeres települési támogatás

14. § (1) Az önkormányzat rendszeres települési támogatást nyújt a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén (továbbiakban: települési lakhatási támogatás).

(2) Az önkormányzat települési rendszeres gyógyszertámogatásra való jogosultságot állapít meg annak, akinek egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához szükséges gyógyszerköltsége létfenntartását veszélyezteti és e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

(3)25 Az önkormányzat a beteg és gondozásra szoruló személyeknek támogatást nyújt, amennyiben a gondozott gondozási szükséglete a napi 3 órát eléri, illetve az e rendeletben meghatározott további feltételeknek megfelel.

Települési lakhatási támogatás

15. § (1)26 A polgármester lakhatási támogatásra való jogosultságot állapít meg a szociálisan rászoruló személyek részére a háztartásuk tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez.

(2) A települési lakhatási támogatást a lakásfenntartási kiadással érintett szolgáltató részére és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadáshoz kell nyújtani, amely megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(3)27 Települési lakhatási támogatásra jogosult az a személy

a) aki a kérelemben megjelölt lakásban életvitelszerűen él és annak tulajdonosa, bérlője, vagy egyéb jogcímen használója,

b)28 akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 500 %-át,

c) akinek, illetve a vele egy háztartásban élők egyik tagjának sincs az általuk lakott ingatlanon kívül más vagyona.

(4)29 A lakhatás elősegítése érdekében a települési lakhatási támogatás

a) szilárd tüzelőre,

b) lakbér-hozzájárulásra (Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt., mint szolgáltatóhoz történő átutalással),

c) albérleti díjra (pénztári kifizetéssel, vagy banki átutalással), és d) közüzemi díj támogatásra (a megjelölt szolgáltatóhoz történő átutalással) nyújtható

(5)30 A támogatás havi összegét az egy főre jutó havi jövedelem függvényében kell megállapítani az alábbiak szerint (lakhatási támogatás mértéke):

a)31 0 - a szociális vetítési alap 250%-ig 8.000.-Ft/hó

b)32 a szociális vetítési alap 250%-tól – 400%-ig 6.000.-Ft/hó

c)33 a szociális vetítési alap 400%-tól – 500%-ig 4.000.-Ft/hó,

d)34 a szociális vetítési alap 500% felett 3.000.-Ft/hó,

(6)35 E rendelet alkalmazásában külön álló lakásnak kell tekinteni azt az ingatlanrészt, amely önálló bejárattal és/vagy szolgáltatói mérővel, almérővel rendelkezik.

(7)36 A települési lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. A döntéshozó e § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt értékhatártól méltányosságból - különösen: egészségi állapot, kor, egyedül élő személy, gyermekét egyedül nevelő szülő - 15 % pontban eltérhet.

(8)37 Ha a települési lakhatási támogatásban részesülő személy lakcíme, albérlete a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást az önkormányzat teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.

(9)38

Települési rendszeres gyógyszertámogatás

16. § (1)39 A polgármester rendszeres gyógyszertámogatásra való jogosultságot állapít meg annak a személynek, akinek esetében a rendszeres havi vényköteles gyógyszerköltség legalább a szociális vetítési alap 10%-a, és az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a)40 családban élő esetében a szociális vetítési alap 400%-át,

b)41 egyedülálló esetében a szociális vetítési alap 450%-át.

(2)42 Nem jogosult gyógyszertámogatásra az a személy/kérelmező, aki

a) közgyógyellátásra jogosult,

b) átmeneti, tartós bentlakásos intézményben elhelyezett ellátott

(3)43 A gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. A rendszeres havi vényköteles gyógyszereket a háziorvos, a gyógyszerköltséget a gyógyszertár/háziorvos igazolja. Az igazoláson kizárólag a kérelmező rendszeres havi vényköteles gyógyszereit, gyógyszerköltségét lehet feltüntetni.

(4)44 A gyógyszertámogatás havi összege a leigazolt rendszeres havi vényköteles gyógyszerek összegének a fele, de maximum 7.000.-Ft, a támogatás havi összegét 100.-Ft-ra kerekítve kell megállapítani.

(5) A gyógyszertámogatásra való jogosultság egy év időtartamra állapítható meg.

(6)45 A megállapított gyógyszertámogatás folyósítása havonta pénztári kifizetéssel vagy banki folyószámlára utalással történik.

(7)46 Ha a települési rendszeres gyógyszertámogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a (2) bekezdésében felsoroltak valamelyike bekövetkezik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást az önkormányzat teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.

(8)47

16/A. §48

Gondozási szükséglethez kapcsolódó kiadások támogatása

(1) A polgármester a gondozási szükséglethez kapcsolódó kiadások viseléséhez támogatást nyújthat, annak a személynek:
a) akinek a napi gondozási szükséglete eléri a 3 órát és
b) 49 családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 600%-át.
(2) A támogatás összegét az e rendeletben foglaltak alapján, az egy főre jutó havi jövedelemtől függően az alábbiak szerint kell megállapítani (jövedelmi értékhatár, támogatás mértéke):
a) 50 0 - a szociális vetítési alap 350%-ig 10.000.-Ft/hó
b) 51 a szociális vetítési alap 350%-tól – 500%-ig 8.000.-Ft/hó
c) 52 a szociális vetítési alap 500%-tól – 600%-ig 5.000.-Ft/hó
(3) 53 Nem jogosult gondozási szükséglethez kapcsolódó kiadások támogatására az,
a) akinek gondozásáért hozzátartozója ápolási díjban,
b) aki 3. életévét betöltötte, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek és gondozásáért hozzátartozója GYES-ben részesül,
c) aki egy hónapot meghaladó kórházi ellátásban részesül, aki tartási-, gondozási-, életjáradéki-, öröklési szerződést kötött.
(4) 54 A gondozási szükséglethez kapcsolódó kiadások támogatására való jogosultság megállapítása iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. A gondozási szükségletet a HKSZK Hajdúszoboszlói Gondozási Központja igazolja, gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendeletnek megfelelően. Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik ilyen értékelő adatlappal, abban az esetben az Egészségügyi és Szociális Iroda megkeresi a HKSZK Hajdúszoboszlói Gondozási Központját – megállapodás alapján - a gondozási szükséglet megállapítása, elkészítése céljából.
(5) A támogatás egy év időtartamra – havi rendszerességgel - állapítható meg.
(6) 55 A megállapított gyógyszertámogatás folyósítása havonta pénztári kifizetéssel vagy banki folyószámlára utalással történik.
(7) 56 Ha a gondozási szükséglethez kapcsolódó kiadások támogatásában részesülő személy, hajdúszoboszlói lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult elhunyt, vagy a (3) bekezdésben felsoroltak valamelyike bekövetkezik, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást az önkormányzat teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.
(8) 57
(9) Ha a gondozási szükséglethez kapcsolódó kiadások támogatásában részesülő személy, egészségi állapotában javulás következik be és a gondozási szükségletének mértéke nem éri el a 3 órát, abban az esetben a támogatást a változás hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.”
(10) Amennyiben a gondozási szükséglethez kapcsolódó kiadások támogatásának megállapítása eljárása során a gondozási szükséglet vizsgálata – a kérelmező vagy családja akadályozza a vizsgálat lefolytatását – nem történik meg a kérelmet el kell utasítani.

Hulladékszállítási kedvezmény

16/B. §58 (1) A polgármester 100 % hulladékszállítási díjkedvezményt (továbbiakban: díjkedvezmény) állapít meg annak a hajdúszoboszlói állandó lakóhellyel rendelkező kérelmezőnek, aki:

a)59 a kérelem benyújtásakor:

aa) betöltötte a 65. életévét vagy

ab) korhatárra tekintet nélkül: korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály – 72/2008. (IV.03.) Korm. rendelet – hatálya alá tartozó ellátásban részesül és

b) a kérelemben megjelölt ingatlanban, életvitelszerűen, egyszemélyes háztartásban él és

c)60 az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 600 %-át, valamint

d) 60 vagy 80 literes hulladékgyűjtő edényzet használatára vonatkozó érintett ingatlanra szóló közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik.

(2) 100 % hulladékszállítási kedvezményre jogosult továbbá az a hajdúszoboszlói állandó lakóhellyel rendelkező kérelmező, aki:

a)61 a kérelem benyújtásakor:

aa) a 65. életévét betöltötte a kérelmező és a vele együtt élő személyek is idősebbek mint 65 év, vagy

ab) az aa) pontban meghatározott személyeken túl a háztartásban élők korhatárra tekintet nélkül: korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály – 72/2008. (IV.03.) Korm. rendelet – hatálya alá tartozó ellátásban részesülnek és

b) a kérelemben megjelölt ingatlanban, többszemélyes háztartásban, életvitelszerűen él és

c)62 a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 450 %-át, valamint

d) 60 vagy 80 literes hulladékgyűjtő edényzet használatára vonatkozó érintett ingatlanra szóló közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik.

(3)63 50 %-os hulladékszállítási kedvezményre jogosult továbbá az a hajdúszoboszlói állandó lakóhellyel rendelkező kérelmező, aki az (1) és (2) bekezdésben - kivétel mindkét bekezdés c) pontja - foglalt jogosultsági feltételeknek megfelel és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap

a)64 egyszemélyes háztartásban a 750 %-át, míg

b)65 többszemélyes háztartásban az 600 %-át.

(4) A társasházban élő kérelmezők esetében is azonosak a jogosultsági feltételek – e § (1)-(2)-(3) bekezdése – azzal a kitétellel, hogy nem a kérelmező, hanem a társasház rendelkezik közszolgáltatási szerződéssel. Ebben az esetben a kérelmező köteles csatolni, a közös képviselő által leigazolt, az érintett ingatlanra eső, közszolgáltatási díj összegét.

(5) A díjkedvezmény iránti jogosultság kérelemre indul, a kérelmet az e rendelet 4. § (1) bekezdésének megfelelően, formanyomtatványon, folyamatosan lehet benyújtani.

(6) A díjkedvezményre a kérelem benyújtását követő negyedév első napjától jogosult a háztartás. A jogosultság időtartama 2 év (8 negyedév).

(7)66 Az Egészségügyi és Szociális Iroda minden negyedévben adatot szolgáltat a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. részére (továbbiakban: Vg Zrt.) az aktuális támogatásban részesítettekről.

(8) A kérelmezőnek 15 napon belül bejelentési kötelezettsége van a jogosultsági feltételekben történő változáskor. A díjkedvezményt a változásról való tudomásszerzés hónapjának utolsó napjával kell megszűntetni.

(9) A támogatás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételekor a támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni a tudomásszerzés hónapjának utolsó napjával valamint az ügyféllel e rendelet 8.-9. §-ának megfelelő eljárást kell lefolytatni.

(10)67 A megállapított díjkedvezmény pénzegyenértékének - a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által kiállított számlán szereplő összeg – átutalásáról az Egészségügyi és Szociális Irodától kapott rendelkezés alapján a hivatal Gazdasági Irodája gondoskodik.

4. CÍM

Eseti települési támogatás

Temetési támogatás

17. § (1) A polgármester a temetés költségeihez támogatást annak nyújthat:

a) aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti és

b)68 a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 400%-át, egyedülálló esetén a szociális vetítési alap 450%-át.

c)69 A temetési támogatás összegét a rendeletben foglaltak alapján az egy főre jutó havi jövedelemtől függően - egyedülálló kérelmező esetén a jövedelemhatárt kategóriánként 50%-kal növelten – kell megállapítani az alábbiak szerint (jövedelmi értékhatár temetési támogatás mértéke):

ca)70 0 - a szociális vetítési alap 300%-ig 65.000.-Ft

ca)71 a szociális vetítési alap 300%-tól – 350%-ig 55.000.-Ft

ca)72 a szociális vetítési alap 350%-tól – 400%-ig 45.000.-Ft.

d)73 A Bizottság a fenti jövedelem határoktól méltányosságból – különösen: egészségi állapot, kor, egyedül élő személy, gyermekét egyedül nevelő szülő - a szociális vetítési alap 500%-ig eltérhet és temetési támogatást állapíthat meg. A Bizottság által megállapított temetési támogatás összege ebben az esetben 35.000.-Ft

e) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege azonos a köztemetésnél a 20. § (5) bekezdésében meghatározott összegekkel. A temetési segély összege nem lehet kevesebb a legolcsóbb temetés összegének 10 %-ánál.

f) E § szabályozott temetési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a kérelmezővel vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozó nevére kiállított számlák eredeti példányát, a család jövedelemigazolásait és a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

g) A (1) bekezdés f) pontjában meghatározott számlákat a kérelmező részére vissza kell adni. A megállapított segély összegét – vagy a kérelem elutasításának tényét –, illetve a határozat számát a számlákra rá kell vezetni.

h) A temetési támogatás megállapítható a temetést megelőzően, a temetés költségeit igazoló számla hiányában is – ha a segélyt megítélő határozatban rendelkeznek a folyósított összeggel kapcsolatos utólagos elszámolási kötelezettségéről.

i) A temetési támogatás iránti kérelmet az elhalálozás napjától számított 90 napos, jogvesztő határidőn belül lehet benyújtani formanyomtatványon.

j) A temetési költségek finanszírozásához temetési támogatás nem állapítható meg:

ja) annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül,

jb) ha az elhunyt köztemetett volt,

jc) aki az elhunyt eltemettetésére szerződésben vállalt kötelezettséget ellenszolgáltatás fejében.

100. életévüket betöltött személyek támogatása

18. § A polgármester jövedelem vizsgálat nélkül egyszeri települési támogatásban részesíti 100. életévük betöltésekor az idős személyeket születésnapjuk alkalmából. A támogatás összege 50.000.-Ft, melynek átadása készpénzben történik.

5.CÍM

19. §74

Krízis tűzifa

(1) Krízis tűzifára jogosult a városban élő szociálisan rászoruló, krízishelyzetben lévő személy, család, amennyiben a tűzifa beszerzéséről más módon gondoskodni nem tud.
(2) Krízis tűzifa támogatás egy családban csak egy személynek állapítható meg, kizárólag természetbeni ellátás formájában az alábbiak szerint:
a) 1-2 személyes család esetében 5 q,
b) 3 vagy több személyes család esetében 10 q tűzifa adható.
(3) Az eljárás csak hivatalból indult eljárás lehet. A kihűlés és fagyhalál veszélyének észlelése esetén/annak elkerülése érdekében az Egészségügyi és Szociális Iroda felé jelzéssel – írásban, vagy szóban is történhet - élhetnek a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer tagjai.
(4) A jogosult részére a krízis tűzifa kiszállításáról a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. (továbbiakban: VGZRT) gondoskodik, vagy a jogosult a VGZRT. által kijelölt tárolási telephelyén személyesen átveheti.
(5) A támogatás az önkormányzat rendelkezésére álló tűzifa készletének erejéig állapítható meg. A krízis tűzifa beszerzésének fedezetét az önkormányzat a települési támogatás keretéből a város adott évi költségvetésében, külön soron biztosítja.

6.CÍM

Köztemetés

20. § (1) A polgármesternek kell gondoskodni az elhunyt személynek közköltségen történő eltemettetéséről (továbbiakban: köztemetés) – a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül –, ha Hajdúszoboszló közigazgatási területén hunyt el és nincs vagy nem lelhető fel eltemettetésre köteles személy, illetve a temetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

(2) A köztemetés költségeit hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél kell bejelenteni, vagy hagyaték, illetve hagyatéki eljárás hiányában a temetésre kötelezett személyt (személyeket) a köztemetés költségeinek megtérítésére kell kötelezni.

(3) A Bizottság kérelemre, a temetésre köteles személyt a temetési költség visszafizetése alól részben vagy egészben mentesítheti, illetve részletekben történő megfizetését engedélyezheti:

a) részletfizetést, ha a kötelezett

aa)75 egyedülálló esetén havi jövedelme a szociális vetítési alap háromszorosát nem éri el, vagy

ab)76 családjában egy főre jutó havi jövedelme a szociális vetítési alap két és félszeresét nem éri el,

b) csökkentést, ha a kötelezett

ba)77 egyedülálló esetén havi jövedelme a szociális vetítési alap kétszeresét nem éri el, vagy

bb)78 családjában egy főre jutó havi jövedelme a szociális vetítési alap másfélszeresét nem éri el,

c) elengedést, ha a kötelezett

ca)79 egyedülálló esetén havi jövedelme a szociális vetítési alap másfélszeresét nem éri el, vagy

cb)80 családjában egy főre jutó havi jövedelme a szociális vetítési alap összegét nem éri el.

(4) Szt. 48. § (2) bekezdés szerint, amennyiben a köztemetett személy hajdúszoboszlói lakóhellyel nem rendelkezett, az utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzattól a köztemetés költségeit vissza kell igényelni.

(5)81 Köztemetéseknél csak a kegyeleti igényeknek megfelelő legolcsóbb temetkezési kellékek és szolgáltatások költségeit lehet figyelembe venni, amelynek összértéke a szolgáltatóval (Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.) történt megállapodás alapján 210.000.-Ft.

(6) A köztemetés költsége magába foglalja az egészségügyi intézményben végzett halott kezelési tevékenység és a halott szállítás díját is.

IV. Fejezet

Átmeneti és záró rendelkezések

21. § Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Szociális Igazgatásról és a Szociális Ellátásokról szóló 21/2008. (IX.18.) önkormányzati rendelete alapján a 2015.03.01. napja előtt jogerősen el nem bírált ügyekben a 2015.02.28. napján hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

22. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1. napjával lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépése után indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 21/2008.(IX.18.), 9/2009.(IV.23.), 10/2010. (V.20.), 8/2011. (II.24.), 15/2011. (IX.08.), 4/2012. (II.23.), 29/2012. (XII.20.), 8/2013. (III.21.), 11/2013. (V.09.) valamint a 26/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.

1. melléklet a 8/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez82

A KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ IGAZOLÁSOK JEGYZÉKE

ELLÁTÁSI FORMÁNKÉNT

1.) Rendkívüli települési támogatás
- formanyomtatvány
- megelőző hónapra vonatkozó jövedelem igazolás, jövedelem nyilatkozatok
- rendkívüli indokolt eset igazolása (gyámhatósági igazolás, orvosi papírok, halotti anyakönyvi kivonat, kárszakértői papírok)
2.) Települési lakhatási támogatás
- formanyomtatvány
- megelőző hónapra vonatkozó jövedelem igazolás, jövedelem nyilatkozatok
- közüzemi számla, albérleti, lakbér szerződés, szívességi lakáshasználatról nyilatkozatok
3.) Települési rendszeres gyógyszertámogatás
- formanyomtatvány
- rendszeres, havi, vényköteles gyógyszerekről és költségeikről
igazolás
- megelőző hónapra vonatkozó jövedelem igazolások, jövedelem
nyilatkozatok
4.) Temetési támogatás
- formanyomtatvány
- megelőző hónapra vonatkozó jövedelem igazolások, jövedelem
nyilatkozatok
- halotti anyakönyvi kivonat másolata
- eredeti temetési számla
- amennyiben szerződésben vállalta az eltemettetést annak másolata
5.) Köztemetés
A 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 34. §-ában meghatározottak, és

a) eredeti halotti anyakönyvi kivonat,

b) amennyiben van temetésre kötelezett személy

- megelőző hónapra vonatkozó jövedelemnyilatkozat/ok/
- megelőző hónapra vonatkozó jövedelemről és rendszeres ellátásokról szóló igazolás,
- tartási szerződés, végrendelet másolata,
- bírósági végzés másolata a tartási kötelezettségről.
6.) Gondozási szükséglethez kapcsolódó kiadások támogatása
- formanyomtatvány
- megelőző hónapra jövedelemigazolások, jövedelem nyilatkozatok
- gondozási szükségletet igazoló értékelő adatlap
1

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 10. 01-től.

2

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2015. (VII.02.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos 2015. 07. 05-től.

3

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2016. 02. 01-től.

4

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 10. 01-től.

5

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 10. 01-től.

6

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2016. 02. 01-től.

7

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (XI.22.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2018. 11. 22-től.

8

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (II. 20.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos 2020. 03. 01-től.

9

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2021. 02. 01-től.

10

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 10. 01-től.

11

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 10. 01-től.

12

A 9. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 9. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 9. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 9. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2016. 02. 01-től.

17

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (II. 20.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos 2020. 03. 01-től.

18

A 13. § (4) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 13. § (5) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2015. (VII.02.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos 2015. 07. 05-től.

21

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg. Hatályos: 2022. 03. 01-től. A 13. § (6) bekezdés a) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. § (6) bekezdés a) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

22

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 03. 01-től. A 13. § (6) bekezdés b) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. § (6) bekezdés b) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

23

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (XI.22.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2018. 11. 22-től.

24

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2016. 02. 01-től.

25

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2016. 02. 01-től.

26

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 10. 01-től.

27

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (II. 20.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos 2020. 03. 01-től.

28

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 03. 01-től. A 15. § (3) bekezdés b) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. § (3) bekezdés b) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

29

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 10. 01-től.

30

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 03. 01-től.

31

A 15. § (5) bekezdés a) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 15. § (5) bekezdés b) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. § (5) bekezdés b) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 15. § (5) bekezdés c) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. § (5) bekezdés c) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 15. § (5) bekezdés d) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. § (5) bekezdés d) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

35

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (XI.22.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2018. 11. 22-től.

36

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (II. 20.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos 2020. 03. 01-től.

37

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (XI.22.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2018. 11. 22-től.

38

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2018. 11. 22-től.

39

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (II. 20.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos 2020. 03. 01-től. A 16. § (1) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

40

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 03. 01-től. A 16. § (1) bekezdés a) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

41

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 03. 01-től. A 16. § (1) bekezdés b) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

42

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (X.19.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2017. 11. 01-től.

43

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 10. 01-től.

44

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 03. 01-től.

45

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 10. 01-től.

46

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (XI.22.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2018. 11. 22-től.

47

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2018. 11. 22-től.

48

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2016. 02. 01-től.

49

A (1) bekezdés b) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A (1) bekezdés b) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A (1) bekezdés b) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

50

A (2) bekezdés a) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. A (2) bekezdés a) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A (2) bekezdés a) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

51

A (2) bekezdés b) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. A (2) bekezdés b) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A (2) bekezdés b) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

52

A (2) bekezdés c) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. A (2) bekezdés c) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A (2) bekezdés c) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

53

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (XI.22.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2018. 11. 22-től.

54

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 10. 01-től.

55

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 10. 01-től.

56

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (XI.22.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2018. 11. 22-től.

57

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2018. 11. 22-től.

58

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (II. 20.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos 2020. 03. 01-től.

59

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2021. 01. 01-től.

60

A 16/B. § (1) bekezdés c) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 16/B. § (1) bekezdés c) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

61

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2021. 01. 01-től.

62

A 16/B. § (2) bekezdés c) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 16/B. § (2) bekezdés c) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

63

A 16/B. § (3) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

64

A 16/B. § (3) bekezdés a) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

65

A 16/B. § (3) bekezdés b) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

66

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 10. 01-től.

67

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 10. 01-től.

68

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (II. 20.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos 2020. 03. 01-től. A 17. § (1) bekezdés b) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. § (1) bekezdés b) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

69

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (II. 20.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos 2020. 03. 01-től.

70

A 17. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

71

A 17. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

72

A 17. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

73

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (II. 20.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos 2020. 03. 01-től. A 17. § (1) bekezdés d) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. § (1) bekezdés d) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

74

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (I. 28.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2021. 02. 01-től.

75

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (XI.22.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2018. 11. 22-től. A 20. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

76

A 20. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

77

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (XI.22.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2018. 11. 22-től. A 20. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

78

A 20. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

79

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (XI.22.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2018. 11. 22-től. A 20. § (3) bekezdés c) pont ca) alpontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

80

A 20. § (3) bekezdés c) pont cb) alpontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

81

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 03. 01-től.

82

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2016. 02. 01-től.