Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

szociális, gyermekvédelmi ellátások módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01- 2021. 01. 01

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

szociális, gyermekvédelmi ellátások módosításáról

2021.01.01.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 62. § (2) bekezdésében és a 92. § (1)-(2) bekezdéseiben és a 132. § (4) bekezdésének d) pontjában foglalt, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. §, 94. § (1), 131. §, 147. §-ában, és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdésében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatról szóló 18/2019. (XI.07.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága egyetértésével, valamint a (3) bekezdése alapján jogi szempontból a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság egyetértésével, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 19/2008. (IX.18.) önkormányzati rendelet, az első lakáshoz jutók támogatása és önkormányzati szociális telekvásárlásról szóló 29/2015 (XI.12.) önkormányzati rendelet, továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

.

1. § A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásokról és a személyes gondoskodás keretében tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 19/2008. (IX.18.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.1) 7. § (4) bekezdés b) pontjának bd) alpontjának szövege az alábbiakra módosul:

„bd) 1 gyermeket nevel - és normatív kedvezményre nem jogosult -50%-os , vagy - normatív kedvezményen felül - 25 %-os mértékű térítési díjkedvezményt lehet megállapítani.

II. Fejezet

.

2. § Az első lakáshoz jutók támogatása és önkormányzati szociális telekvásárlásról szóló 29/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A támogatás odaítéléséről a támogatott határozattal értesül az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint.”

III. Fejezet

.

3. § A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R3) 16/B. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe következő rendelkezés lép:

„a) a kérelem benyújtásakor: aa) betöltötte a 65. életévét vagy, ab)korhatárra tekintet nélkül: korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály – 72/2008. (IV.03.) Korm. rendelet – hatálya alá tartozó ellátásban részesül és

4. § A R.3 16/B. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe következő rendelkezés lép:

„a) a kérelem benyújtásakor: aa) a 65. életévét betöltötte a kérelmező és a vele együtt élő személyek is idősebbek mint 65 év, vagy, ab) az aa) pontban meghatározott személyeken túl a háztartásban élők korhatárra tekintet nélkül: korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály – 72/2008. (IV.03.) Korm. rendelet – hatálya alá tartozó ellátásban részesülnek és

IV. Fejezet

.

5. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba, és 2021. január 2-án hatályát veszti.