Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

az első lakáshoz jutók támogatása és önkormányzati szociális telekvásárlásról

Hatályos: 2023. 07. 01

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

az első lakáshoz jutók támogatása és önkormányzati szociális telekvásárlásról

2023.07.01.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörben, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdésben valamint a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az első lakáshoz jutók támogatásáról az alábbiakat rendeli el:

A rendelet célja

1. § Ezen rendelet célja, hogy elősegítse a fiatal házastársak/élettársak, gyermekes családok és gyermekét egyedül nevelő szülők első lakáshoz jutását, lakhatási problémájuk megoldását és ezáltal a megfelelő lakhatás biztosítását.

A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya kiterjed Hajdúszoboszló város közigazgatási területén élő, hajdúszoboszlói bejelentett lakcímmel rendelkező személyekre.

A jogosultság feltételei

3. § (1) A támogatásra jogosultak köre:

a) házastársak, élettársak, akik közül:

aa)1 az egyik fél legalább 2 éve életvitelszerűen Hajdúszoboszlón él és ezen időszak alatt hajdúszoboszlói lakcímmel rendelkezik, és

ab) egyik sem idősebb 45 évesnél.

b)2 gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő szülő, aki a támogatásra való jogosultság megállapítására irányuló kérelem benyújtásának időpontjában a 45. életévét nem töltötte be és legalább 2 éve életvitelszerűen Hajdúszoboszlón él és ezen időszak alatt hajdúszoboszlói lakcímmel rendelkezik.

(2) A támogatás további feltétele, hogy

a)3 a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap nyolcszorosát, gyermektelen házastársak/élettársak esetén a kilencszeresét,

b) a támogatást Hajdúszoboszló város közigazgatási területén történő lakásvásárláshoz, lakásépítéshez használják fel,

c) az ingatlan a kérelmező/k közös tulajdonába kerül,

d) a kérelem benyújtásakor építés esetén a lakóépület szerkezetkész fokban van, lakás vásárlás esetén pedig az adás-vételi szerződés létrejött,

e) a kérelmező/k és a velük együtt költöző családtagjai sem együttesen, sem külön-külön nem rendelkeznek, illetve korábban sem rendelkeztek ½ tulajdoni hányadot meghaladó lakástulajdonnal

(3) A támogatás kérelmezhető:

a) lakásépítés esetén a szerkezetkész állapot meglététől a használatba-vétel tudomásul vételének időpontjáig,

b) lakásvásárlás esetén az adás-vételi szerződés megkötésétől számított 1 éven belül.

(4) A jövedelemszámításnál és a család, gyermek fogalmának meghatározásánál a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. szerinti jövedelmet és fogalmi meghatározásokat kell figyelembe venni.

(5) Támogatás kérelmezhető az önkormányzat által szociális alapon értékesített telekre történő építés esetén is a (3) bekezdés a.) pontjának megfelelő készültség esetén.

(6) E rendelet szerinti támogatás kérelmezhető, ha a kérelmezők zártkerti (külterületi) nem lakás céljára szolgáló, de a lakás kritériumainak és a lakhatás feltételeinek megfelelő ingatlant vásárolnak.

(7) Nem adható támogatás akkor, ha

a)4 a kérelmező/k vagy vele együtt költöző családtagjai összesen - a támogatással beépíteni kívánt telek, a lakásvásárlásra megkötött szerződéssel érintett ingatlan, valamint jelen rendelet 3. § (2) bekezdés e) pontja kivételével, - 2.000.000,-Ft-ot meghaladó becsült értékű vagyonnal rendelkeznek,

b) ha a házastársak/élettársak egyike előző házastársával/élettársával korábban már igénybe vette a támogatást,

c) önkormányzati bérlakás tulajdonjogának megszerzéséhez kívánja a támogatást felhasználni.

A támogatás mértéke és módja

4. § (1) A támogatás minden évben a Képviselő-testület által az éves költségvetésben biztosított keret terhére állapítható meg.

(2) A támogatás egyszer vehető igénybe.

(3)5 A támogatás mértéke 500.000.-Ft egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.

(4) A támogatás utalása a döntést követő 15 napon belül az ügyfél számlájára történik.

A kérelem elbírálása

5. § (1)6 A támogatásra irányuló kérelmet a rendszeresített formanyomtatványon kell a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociális Irodához benyújtani.

(2) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a kérelmezők, valamint az együttköltöző családtagok jövedelemigazolását,

b) gyermeket nevelő család esetén csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

c) lakásvásárlás esetén eredeti adásvételi szerződést bemutatásra, illetve a szerződés másolatát

d) lakásépítés esetén a támogatással érintett lakás jogerős építési engedélyét és kivitelezői nyilatkozatot - építéshatósági nyilatkozatot - annak készültségi fokáról,

e) kérelmezők házassági anyakönyvi kivonatát, élettársak esetén nyilatkozatukat az élettársi kapcsolatról, egyedülálló esetében ennek igazolását bizonyító dokumentumot (házasságot felbontó bírósági határozat),

f) a kérelmező és az együttköltöző családtagok személyi adatainak igazolása (lakcímkártya, személyi azonosító igazolvány) másolatban.

(3) A benyújtott kérelmet a Képviselő-testület szociális ügyeket tárgyaló bizottsága (továbbiakban bizottság) bírálja el a rendeletben meghatározott feltételek szerint.

(4)7 A támogatás odaítéléséről a támogatott határozattal értesül az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. szabályai szerint.

(5) A döntés ellen beérkező fellebbezést a Képviselő-testület a soron következő ülésén bírálja el.

(6)8 E rendelet szabályaitól fellebbezésre a Képviselő-testület méltányosságból az alábbi esetekben eltérhet:

a)9 a 3. § (1) a) pontjának esetében amennyiben a házas/élettársak közül legalább az egyik fél 2 éve hajdúszoboszlói bejelentett lakcímmel rendelkezik, de az életvitelszerű itt tartózkodás időtartama nincs meg, vagy

b) a 3. § (1) bekezdés b) pontjának esetében amennyiben a kérelmező/k közül az egyik fél nem töltötte be a 45. életévét, vagy

c) a 3. § (2) bekezdés a) pontjában az ott meghatározott jövedelemhatároktól 15 % ponttal eltérhet és a támogatást megállapíthatja.

A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének rendje

6. § (1) A támogatást vissza kell fizetni, ha a támogatás megállapítását követő 5 éven belül a támogató tudomására jut, hogy a kérelmező a kérelem benyújtásakor valótlan adatokat közölt és a támogató megtévesztésével jutott a támogatáshoz.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a kérelmezőnek, egy összegben a visszafizetést elrendelő határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül kell visszafizetnie Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának költségvetési elszámolási számlájára.

Szociális alapon értékesítendő telkekre vonatkozó eljárás

7. § Jelen rendelet szabályait – a tárgyából fakadó eltérésekkel - alkalmazni kell a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által szociális alapon értékesítendő építési telkek ügyében lefolytatandó eljárások során.

Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet - rendelkezéseit a jogerősen el nem bírált valamint a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell - 2015. december 1-jén lép hatályba, és jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról szóló 9/2012. (III. 22.) számú önkormányzati rendelet, illetve az azt módosító 14/2012. (VI. 07.) és 19/2012. (X. 11.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.

9. § A 7/1994. (III.14.) és a 9/2012.(III.22.) számú önkormányzati rendeletek alapján nyújtott első lakáshoz jutók visszatérítendő önkormányzati támogatása tárgyában benyújtott kérelmek esetén a Képviselő-testület szociális ügyeket tárgyaló bizottsága jogosult a döntés meghozatalára.

1

A 3. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 12. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (7) bekezdés a) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (X. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § (3) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 16. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 5. § (1) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 5. § (4) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (4) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 5. § (6) bekezdését a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (III. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

9

Az 5. § (6) bekezdés a) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.