Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (X. 19.) önkormányzati rendelete

egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 01- 2017. 11. 01

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (X. 19.) önkormányzati rendelete

egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról

2017.11.01.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdésben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva - az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatról szóló 19/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottsága egyetértésével - a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 19.) és az első lakáshoz jutók támogatása és önkormányzati szociális telekvásárlásról szóló 29/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendeletek módosítása tárgyában a következőket rendeli el:

1. § Az első lakáshoz jutók támogatása és önkormányzati szociális telekvásárlásról szóló 29/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem adható támogatás akkor, ha)

„a) a kérelmező/k vagy vele együtt költöző családtagjai összesen - a támogatással beépíteni kívánt telek, a lakásvásárlásra megkötött szerződéssel érintett ingatlan, valamint jelen rendelet 3. § (2) bekezdés e) pontja kivételével, - 2.000.000,-Ft-ot meghaladó becsült értékű vagyonnal rendelkeznek,”

2. § A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdésének szövege az alábbira módosul:

Nem jogosult gyógyszertámogatásra az a személy/kérelmező, aki a) közgyógyellátásra jogosult, b) átmeneti, tartós bentlakásos intézményben elhelyezett ellátott.

3. § Ez a rendelet 2017. november 1-jén lép hatályba.