Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

egyes szociális tárgyú helyi rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 27- 2023. 01. 28

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

egyes szociális tárgyú helyi rendeletek módosításáról

2023.01.27.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2), 92. § (1)-(2) és a 132. § (4) bekezdésének d) és g) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8, 8a. és 9. pontjaiban és az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatról szóló 18/2019. (XI.07.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága egyetértésével, valamint a (3) bekezdése alapján jogi szempontból a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság egyetértésével a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelet, a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítési szabályairól valamint a lakások bérleti díjairól szóló 13/2017. (VII.06.) önkormányzati rendelet, valamint az első lakáshoz jutók támogatása és önkormányzati szociális telekvásárlásról szóló 29/2015. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A HKSzK intézményvezetője - az igénybevevő kérelmére - a személyi térítési díját csökkentheti, vagy elengedheti, ha életkörülményeiben kedvezőtlen változás következett be, különösen)

„g) akinek jövedelme nem éri el a szociális vetítési alap 80%-át.”

2. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. függeléke helyébe az 1. melléklet lép.

3. § (1) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Ha a szociális hatóság a hatáskörébe tartozó ellátás megtérítését rendeli el, a szociális ügyekért felelős bizottság - az Szt. 17. § (5) bekezdése alapján - a megtérítés összegének, pénzegyenértékének, és a kamat összegének méltányosságból történő csökkentéséről, elengedéséről, és/vagy részletekben történő megfizetéséről:

csökkentheti, ha a kötelezett]

„ba) egyedül élő esetén havi jövedelme a szociális vetítési alap kétszeresét nem éri el, vagy

bb) családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap másfélszeresét nem éri el,”

(2) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Ha a szociális hatóság a hatáskörébe tartozó ellátás megtérítését rendeli el, a szociális ügyekért felelős bizottság - az Szt. 17. § (5) bekezdése alapján - a megtérítés összegének, pénzegyenértékének, és a kamat összegének méltányosságból történő csökkentéséről, elengedéséről, és/vagy részletekben történő megfizetéséről:

elengedheti, ha a kötelezett]

„ca) egyedül élő esetén havi jövedelme a szociális vetítési alap másfélszeresét nem éri el, vagy

cb) családjában egy főre jutó havi jövedelme a szociális vetítési alap összegét nem éri el.”

4. § (1) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet 13. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Az időszaki jelleggel adott támogatás havi összege nem haladhatja meg a szociális vetítési alap 80%-át.

(5) Az egy alkalommal nyújtott rendkívüli települési támogatás legmagasabb összege a szociális vetítési alap 100 %-át nem haladhatja meg, de legalább 1000.-Ft.”

(2) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet 13. § (6) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapításának feltétele, hogy az egy főre jutó nettó jövedelem összege nem haladja meg)

„a) egyedülálló esetén a szociális vetítési alap 300 %-át,
b) családban élő esetén a szociális vetítési alap 250 %-át és a rendelet 13.§ (1) bekezdésében felsorolt rendkívüli élethelyzet valamelyike fennáll.”

5. § (1) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Települési lakhatási támogatásra jogosult az a személy)

„b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 400 %-át,”

(2) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet 15. § (5) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A támogatás havi összegét az egy főre jutó havi jövedelem függvényében kell megállapítani az alábbiak szerint (lakhatási támogatás mértéke):]

„a) 0 - a szociális vetítési alap 250%-ig 8.000.-Ft/hó
b) a szociális vetítési alap 250%-tól – 350%-ig 6.000.-Ft/hó
c) a szociális vetítési alap 350%-tól –400%-ig 4.000.-Ft/hó,
d) a szociális vetítési alap 400% felett 3.000.-Ft/hó,”

6. § A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármester rendszeres gyógyszertámogatásra való jogosultságot állapít meg annak a személynek, akinek esetében a rendszeres havi vényköteles gyógyszerköltség legalább a szociális vetítési alap 10%-a, és az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) családban élő esetében a szociális vetítési alap 350%-át,

b) egyedülálló esetében a szociális vetítési alap 400%-át.”

7. § A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A polgármester a gondozási szükséglethez kapcsolódó kiadások viseléséhez támogatást nyújthat, annak a személynek:)

„b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 450%-át.”

8. § A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A támogatás összegét az e rendeletben foglaltak alapján, az egy főre jutó havi jövedelemtől függően az alábbiak szerint kell megállapítani (jövedelmi értékhatár, támogatás mértéke):]

„a) 0 - a szociális vetítési alap 200%-ig 10.000.-Ft/hó
b) a szociális vetítési alap 200%-tól – 350%-ig 8.000.-Ft/hó
c) a szociális vetítési alap 350%-tól – 450%-ig 5.000.-Ft/hó”

9. § (1) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet 16/B. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A polgármester 100 % hulladékszállítási díjkedvezményt (továbbiakban: díjkedvezmény) állapít meg annak a hajdúszoboszlói állandó lakóhellyel rendelkező kérelmezőnek, aki:]

„c) az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 500 %-át, valamint”

(2) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet 16/B. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(100 % hulladékszállítási kedvezményre jogosult továbbá az a hajdúszoboszlói állandó lakóhellyel rendelkező kérelmező, aki:)

„c) a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 350 %-át, valamint”

(3) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet 16/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) 50 %-os hulladékszállítási kedvezményre jogosult továbbá az a hajdúszoboszlói állandó lakóhellyel rendelkező kérelmező, aki az (1) és (2) bekezdésben - kivétel mindkét bekezdés c) pontja - foglalt jogosultsági feltételeknek megfelel és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap

a) egyszemélyes háztartásban a 650 %-át, míg

b) többszemélyes háztartásban az 500 %-át.”

10. § (1) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A polgármester a temetés költségeihez támogatást annak nyújthat:)

„b) a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 300%-át, egyedülálló esetén a szociális vetítési alap 350%-át.”

(2) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés c) pont ca)–ca) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A polgármester a temetés költségeihez támogatást annak nyújthat:

A temetési támogatás összegét a rendeletben foglaltak alapján az egy főre jutó havi jövedelemtől függően - egyedülálló kérelmező esetén a jövedelemhatárt kategóriánként 50%-kal növelten – kell megállapítani az alábbiak szerint (jövedelmi értékhatár temetési támogatás mértéke):]

„ca) 0 - a szociális vetítési alap 200%-ig 55.000.-Ft

ca) a szociális vetítési alap 200%-tól – 250%-ig 45.000.-Ft

ca) a szociális vetítési alap 250%-tól – 300%-ig 35.000.-Ft. ”

(3) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A polgármester a temetés költségeihez támogatást annak nyújthat:)

„d) A Bizottság a fenti jövedelem határoktól méltányosságból – különösen: egészségi állapot, kor, egyedül élő személy, gyermekét egyedül nevelő szülő - a szociális vetítési alap 450%-ig eltérhet és temetési támogatást állapíthat meg. A Bizottság által megállapított temetési támogatás összege ebben az esetben a szociális vetítési alap 100%-a.”

11. § (1) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Bizottság kérelemre, a temetésre köteles személyt a temetési költség visszafizetése alól részben vagy egészben mentesítheti, illetve részletekben történő megfizetését engedélyezheti:

részletfizetést, ha a kötelezett)

„aa) egyedülálló esetén havi jövedelme a szociális vetítési alap háromszorosát nem éri el, vagy

ab) családjában egy főre jutó havi jövedelme a szociális vetítési alap két és félszeresét nem éri el,”

(2) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Bizottság kérelemre, a temetésre köteles személyt a temetési költség visszafizetése alól részben vagy egészben mentesítheti, illetve részletekben történő megfizetését engedélyezheti:

csökkentést, ha a kötelezett)

„ba) egyedülálló esetén havi jövedelme a szociális vetítési alap kétszeresét nem éri el, vagy

bb) családjában egy főre jutó havi jövedelme a szociális vetítési alap másfélszeresét nem éri el,”

(3) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Bizottság kérelemre, a temetésre köteles személyt a temetési költség visszafizetése alól részben vagy egészben mentesítheti, illetve részletekben történő megfizetését engedélyezheti:

elengedést, ha a kötelezett)

„ca) egyedülálló esetén havi jövedelme a szociális vetítési alap másfélszeresét nem éri el, vagy

cb) családjában egy főre jutó havi jövedelme a szociális vetítési alap összegét nem éri el.”

12. § Az első lakáshoz jutók támogatása és önkormányzati szociális telekvásárlásról szóló 29/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatás további feltétele, hogy)

„a) a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap hatszorosát, gyermektelen házastársak/élettársak esetén a hétszeresét,”

13. § A lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítési szabályairól, valamint a lakások bérleti díjairól szóló 13/2017 (VII.6.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szociális helyzet alapján lakást akkor és annak lehet bérbe adni,)

„a) akinek családjában – az együttköltöző családtagokat számítva – az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap másfélszeresét, egyedülálló esetén a kétszeresét.”

14. § A lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítési szabályairól, valamint a lakások bérleti díjairól szóló 13/2017 (VII.6.) önkormányzati rendelet 34. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az elővásárlási jog jogosultja – kérelmére - részletfizetésre jogosult, ha a kérelmező családjában – az együttköltöző családtagokat számítva- az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap másfélszeresét, egyedülálló esetén a kétszeresét, valamint vagyonnal nem rendelkeznek.”

15. § Ez a rendelet 2023. január 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

1. függelék