Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Hatályos: 2024. 04. 01

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

2024.04.01.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdéseiben és a 132. § (4) bekezdésének d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsága egyetértésével, a tagtelepülések (Hajdúszovát, Nagyhegyes) képviselő-testületeinek hozzájárulásával a következőket rendeli el:1

I. Fejezet

Általános rendelkezések

I. cím

A rendelet célja

1. §2 E rendelet célja, hogy az Önkormányzat a helyi sajátosságokra figyelemmel szabályozza az általa biztosított szociális ellátásokat, azok igénybevételét, a fizetendő térítési díjat, valamint az étkeztetés és a házi segítségnyújtás vonatkozásában a jogosultság feltételeit.

2. §3 Az Önkormányzat a szociális ellátások keretében nyújtott szociális alapszolgáltatásokat a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás fenntartásában működő Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: HKSZK) szervezetéhez integrált intézményi egységek működtetésével biztosítja.

II. cím

A rendelet hatálya

3. § (1) E rendelet hatálya kiterjed az Szt. 3. § (1)–(3) bekezdéseiben, valamint az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott, Hajdúszoboszló város közigazgatási területén élő személyekre.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az Szt. 92. § (1) bekezdésének b) pontja által adott felhatalmazás alapján Hajdúszovát és Nagyhegyes települések közigazgatási területén élő személyekre is.

4. §4 E rendeletet kell alkalmazni a HKSzK hajdúszoboszlói intézményi egységei által nyújtott szociális ellátások vonatkozásában.

III. cím

A Képviselő-testület, a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás

Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács)

és a Társulási Tanács Elnökének hatáskörei

5. § (1) A Képviselő-testület

a)5 Hajdúszoboszló Város éves költségvetésének elfogadásával együtt dönt a HKSzK költségvetése szerinti, állami normatívával nem fedezett, a települést érintő működési hozzájárulás odaítéléséről,

b) rendeletben meghatározza a szociális ellátások intézményi térítési díját,

c) elfogadja a település Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját, felülvizsgálja kétévenként, és szükség szerint módosítja.

(2)6 Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltekintve a Képviselő-testület és a Szociális és Egészségügyi Bizottság fenntartót megillető korábbi hatásköreit a jelenlegi fenntartó döntéshozó szerve, a Társulási Tanács, a Polgármestert megillető korábbi hatásköröket pedig a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja az Szt. 92/B. §-a, 94/A. § (3) bekezdése, 101. § (3) bekezdése, valamint 115. § (4) bekezdése alapján a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ vonatkozásában.

6. § A Társulási Tanács

a) jóváhagyja

aa)7 a HKSzK intézményi egységeinek szakmai programját,

ab)8 a HKSzK nappali ellátást nyújtó Idősek Klubjainak házirendjét,

ac)9 a HKSzK szervezeti és működési szabályzatát.

b) értékeli az intézményi egységekben végzett szakmai munka eredményességét évente egy alkalommal, valamint

c) vizsgálja az intézményi egységek működésének törvényességét,

d) dönt

da) a szociális ellátás igénybevételéről, amennyiben a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet az intézményvezetőnek a szociális ellátás iránti kérelemről hozott döntésével,

db) a fizetendő térítési díjról, amennyiben az ellátásra jogosult, illetve törvényes képviselője, vagy a fizetésre kötelezett nem ért egyet az intézményvezetőnek a személyi térítési díjra vonatkozó döntésével,

dc) dönt a személyi térítési díj csökkentéséről, elengedéséről, amennyiben az ellátásra jogosult, illetve törvényes képviselője, vagy a fizetésre kötelezett nem ért egyet az intézményvezetőnek a személyi térítési díj csökkentéséről, elengedéséről hozott döntésével.

7. §10 A Társulási Tanács Elnöke gyakorolja a HKSzK intézményvezetője és gazdasági vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat.

II. Fejezet

Eljárási rendelkezések

I. cím

A szociális ellátás igénybevételének módja

8. §11 (1) A HKSzK intézményi egységei által nyújtott szociális ellátások igénybevétele önkéntes, és kérelemre történik.

(2) A szociális ellátás iránti kérelmet az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője terjeszti elő szóban vagy írásban a Szt. 93. § (1)-(4) bekezdéseiben valamint személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben (a továbbiakban: igénybevételi rendelet) foglaltak szerint. A szolgáltatás igénybevételi kérelmet formanyomtatványon, esetleg szóban is benyújtható. A kérelem benyújtásának helyeit e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3)12 A kérelemről a jogosultsági feltételek vizsgálata alapján az intézményvezető dönt.

(4)13 Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja, a közléstől számított nyolc napon belül a Társulási Tanácshoz címzett, de az intézményvezetőhöz benyújtandó fellebbezéssel élhet. A Társulási Tanács az igénybevételről határozattal dönt.

(5)14 Az intézményvezető köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani, ha az ellátást igénylő személy állapota vagy személyes körülményei az ellátás halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé.

(6)15 Az intézményvezető külön eljárás keretében, soron kívüli ellátást a 9/1999. (XI.24.) SzCsM. rendelet 15. §-ában szabályozott feltételek alapján biztosít.

(7)16 A Társulási Tanács határozata ellen az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. 114. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján közigazgatási per indítható.

(8)17 A szociális ellátás igénybevételéről az országos nyilvántartási rendszerben az Szt. 20/B. §-a alapján naponta adatot szolgáltat – személyenként, ellátásonként – a HKSZK.

II. cím

Az intézményi jogviszony létesítése

9. §18 (1) Szociális ellátás intézményi jogviszony keretében vehető igénybe. A család- és gyermekjóléti szolgáltatást szociális rászorultság vizsgálata nélkül igénybe lehet venni.

(2) Az intézményi jogviszonyt étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, támogató szolgáltatás igénybe vétele esetén a szociális igazgatásról és a szociális elltásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 94/A § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak, családsegítés és gyermekjóléti szociális ellátások igénybe vétele esetén a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 8.§. (3) bekezdése értelmében a HKSZK intézményvezetőjének intézkedése alapozza meg.

(3) Az intézményi jogviszony – a Támogató Szolgálat információs szolgálata kivételével – az intézményvezető és az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője között írásban kötött megállapodással létesül.

(4) A megállapodás tartalmát a Szt. 94/C. § (3) bekezdésének (a)-(g) pontjai, valamint, a Vhr. 8.§. (2) bekezdése és az intézményi egységek szakmai programjának melléklete határozza meg.

III. cím

Az intézményi jogviszony megszűnése

10. § (1) Az intézményi jogviszony megszűnik

a)19 a HKSzK jogutód nélküli megszűnésével,

b) a jogosult halálával,

c) az ellátás igénybevételére kötött határozott idejű megállapodás esetén az abban megjelölt határidő lejártával, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján az elhelyezés/szolgáltatás időtartama meghosszabbítható.

d)20 a megállapodás felmondásával

(2)21 A HKSzK intézményvezetője az intézményi jogviszonyt megszünteti

a) az igénybevevő, illetve törvényes képviselője kérelmére,

b)22 ha a Szt. 94/C. § szerinti megállapodás felmondásával a Szt. 101. § és 102. §-nak megfelelően,

a jogosult másik intézménybe történő áthelyezése indokolt,

d) a házirend súlyos megsértése esetén,

e) intézményi elhelyezése nem indokolt.

11. § (1)23 Az intézményi jogviszony megszűnését a HKSzK intézményvezetőjének intézkedése alapozza meg.

(2) Az intézményvezető az ellátás megszűnéséről, illetve az intézményi jogviszony megszüntetéséről, valamint a jogorvoslat lehetőségéről írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét.

(3) Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Társulási Tanácshoz címzett, de az intézményvezetőhöz benyújtandó fellebbezéssel élhet. A Társulási Tanács az igénybevételről határozattal dönt.

(4)24 A Társulási Tanács határozata ellen az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. 114. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján közigazgatási per indítható.

III. Fejezet

Az Önkormányzat által

a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás útján –

biztosított személyes gondoskodás formái

I. cím

Személyes gondoskodást nyújtó intézményi egységek

12. §25 (1)26 A szociális alapszolgáltatásokat a HKSzK alábbi személyes gondoskodást nyújtó intézményi egységei biztosítják:

a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) család- és gyermekjóléti szolgáltatás,
d) támogató szolgálat,
e) nappali ellátás.
(2) Az intézmény székhelyének és az intézményi egységek, telephelyek címét és elérhetőségét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Alapszolgáltatások

1. Étkeztetés

13. §27 (1) A HKSZK az étkeztetés keretében naponta ebédet biztosít, amelyet elvitellel, illetve kiosztó helyről, vagy lakásra szállítással lehet igénybe venni.

(2) Étkeztetésre jogosult az a szociálisan rászorult személy, aki

a) kora,

b) egészségi állapota,

c) fogyatékossága,

d) pszichiátriai betegsége,

e) szenvedélybetegsége,

f) hajléktalansága, létfenntartást veszélyeztető élethelyzete, vagy

g) életkörülményeinek kedvezőtlen változása

miatt ezt önmaga, illetve eltartottja részére más módon tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani.

(3) Házhozszállításra jogosult: kora (öregségi nyugellátásban részesül), fogyatékossága, pszichiátriai betegsége esetén, illetve e rendelet 3. számú mellékletében szereplő háziorvosi igazolás kiállításával: egészségi állapota, szenvedélybetegsége, hajléktalansága, létfenntartást veszélyeztető élethelyzete, vagy életkörülményeinek kedvezőtlen változása miatt.

(4)28 A jogosultságot

a) a (2) bekezdés a) pontját az öregségi nyugellátását igazoló dokumentummal,

b) a (2) bekezdés (b)-(e) pontjaiban meghatározott esetekben házi orvosi vagy szakorvosi igazolással, szakvéleménnyel,

c) a (2) bekezdés (f)-(h) pontjaiban meghatározott körülmények fennállását bizonyító irattal, vagy nyilatkozattal

kell igazolni.

(5) Az étkeztetés igénybevétele iránt benyújtott kérelemhez mellékelni kell

a) (3) bekezdésben foglaltak szerint a jogosultsági feltételt igazoló iratot, illetve annak másolatát, vagy nyilatkozatot, és

b) az igénylő rendszeres jövedelméről szóló, tárgyhót megelőző havi igazolást.

(6) Étkeztetés a szociálisan nem rászorult személy részére is biztosítható.

2. Házi segítségnyújtás

14. §29 (1) A házi segítségnyújtást Hajdúszoboszlón a hét minden napján, Hajdúszováton és Nagyhegyesen hétköznapokon az Szt. 63.§ (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján.

(2) A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a Szt. 63.§. (5) bekezdése alapján a gondozási szükségletet, valamint a kérelemhez mellékelni kell a jogosultsági feltételeket igazoló alábbi iratokat:

a) gondozási szükségletet igazoló irat és

b) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. SzCsM rendelet (továbbiakban:igénybevételi rendelet) 1. számú mellékletének I. része szerinti orvosi igazolást, (e rendelet 4. melléklete) vagy három hónapnál nem régebbi kórházi záró jelentést.

3. Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgáltatás30

15. §31 (1) A HKSZK Család- és Gyermekjóléti Szolgálatai a Szt. 64 §-a által előírt családsegítést a társult települések valamennyi lakosa számára biztosítják.

(2) A családsegítő szolgáltatás igénybevétele történhet:

a) önkéntes alapon,

b) veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszeren keresztül.

(3) Az együttműködés megszűnik a jogosult saját kérésére.

(4) A családsegítés térítésmentesen vehető igénybe.

(5) A HKSZK lakossági felajánlásból, valamint az intézmény az Élelmiszer Bankkal kötött együttműködési megállapodása alapján a szociálisan rászorult egyének és családok számára adományosztást végez.

(6) A Család - és Gyermekjóléti Szolgálatok a lakosok önellátó képességét javító céllal pályázati források felhasználásával, illetve önkéntesek bevonásával programokat szerveznek és működtetnek. A programok típusai:

a) életvezetési csoport,

b) konyhakert művelése,

c) szabadidős tevékenységek.

4. Támogató Szolgáltatás

16. § (1) A támogató szolgáltatást Hajdúszoboszló város közigazgatási területén élő, a Szt. 65/C. §. (4)-(7) bekezdései alapján, elsősorban szociálisan rászorult személyek vehetik igénybe.

(2) A kérelemhez mellékelni kell a szociális rászorultságot igazoló iratokat, azok másolatát az igénybevételi rendelet 22. § (2) bekezdés (d) pontja és a (3)-(6) bekezdéseiben foglaltak alapján.

5. Nappali ellátás

17. § (1)32 A HKSzK Hajdúszoboszló és Hajdúszovát település lakosai számára nappali ellátást biztosít az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személyek részére.

(2) Az ellátás keretében a jogosult igényelheti

a) mentális állapotának megtartását segítő napközbeni tartózkodást, illetve

b) alapvető higiéniai szükségleteinek kielégítését.

IV. Fejezet

Térítési díj

I. cím

Általános rendelkezések

18. § (1)33 Az ellátásokért fizetendő személyi térítési díjat a HKSzK intézményvezetője állapítja meg a Szt-ben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben és e rendeletben szabályozottak szerint.

(2) A személyi térítési díj nem haladhatja meg a Szt. 116. § (3) bekezdésének a)-d) pontjaiban, valamint a 117. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában meghatározott mértéket.

(3) Az intézményvezető a személyi térítési díj mértékéről és megfizetésének módjáról az ellátás megkezdése előtt írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét, valamint a fizetésre kötelezett személyt.

(4) Ha a személyi térítési díj megállapításával a jogosult, illetve törvényes képviselője, vagy a fizetésre kötelezett személy nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Társulási Tanácshoz címzett, de az intézményvezetőhöz benyújtandó fellebbezéssel élhet. A Társulási Tanács az igénybevételről határozattal dönt.

(5)34 A Társulási Tanács határozata ellen az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. 114. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján közigazgatási per indítható.

19. §35 Az intézményvezető által meghatározott tárgyhavi személyi térítési díjat a megállapodásban foglaltak szerint kell befizetni a HKSzK számára.

II. cím

A térítési díjak mértéke és a fizetésre kötelezettek köre

20. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjait a település szerinti megosztásban 2/a. számú melléklet, a csökkentett intézményi térítési díjakat a 2/b számú melléklet tartalmazza.

21. § Az ellátásokért fizetendő térítési díjat az Szt. 114. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettnek kell megfizetni.

22. §36 A család és gyermekjóléti szolgáltatás, és a támogató szolgálat információs szolgáltatása térítésmentes.

23. § (1)37 A HKSzK ingyenes ellátásban részesíti azt a személyt:

a) aki rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, valamint

b) kiskorú igénybevevőt, ha a kiskorú családja nem rendelkezik rendszeres jövedelemmel.

III. cím

A személyi térítési díj csökkentésének, elengedésének esetei és módja

24. § (1)38 A HKSzK intézményvezetője - az igénybevevő kérelmére - a személyi térítési díját csökkentheti, vagy elengedheti, ha életkörülményeiben kedvezőtlen változás következett be, különösen

a) elemi kárt szenvedett,

b) bűncselekménnyel, különösen lopással, vagy rablással megkárosították,

c) lakásában rendkívüli esemény (pl. csőtörés) miatt súlyos kár keletkezett,

d) egészségében állapotrosszabbodás következett be,

e) családi körülményeiben rendkívüli élethelyzet alakult ki, különösen tartós betegség, fogyatékos hozzátartozó gondozása, vagy haláleset miatt,

f) létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzet alakult ki, vagy

g)39 akinek jövedelme nem éri el a szociális vetítési alap 80%-át.

(2) Az intézményvezető az (1) bekezdésben foglaltak alapján a települési önkormányzatok számára – negyedévenként – tájékoztatást nyújt a felmerülő esetek számáról és az elengedés összegszerűségéről.

(3) A kérelemhez mellékelni kell az életkörülményeiben bekövetkezett kedvezőtlen változást igazoló iratokat, illetve azok másolatát, vagy az igénybe vevő nyilatkozatát.

(4)40 A személyi térítési díjat az intézményvezető évente legfeljebb hat hónap időtartamig csökkentheti, vagy elengedheti

(5) Ha a jogosult, illetve törvényes képviselője, vagy a fizetésre kötelezett személy az intézményvezető döntésével nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Társulási Tanácshoz címzett, de az intézményvezetőhöz benyújtandó fellebbezéssel élhet. A Társulási Tanács az igénybevételről határozattal dönt.

(6)41 A Társulási Tanács határozata ellen az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. 114. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján közigazgatási per indítható.

25. § (1) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának végrehajtása, folyamatos figyelemmel kísérése, valamint a közfoglalkoztatási terv tervezetének véleményezése érdekében.

(2)42 Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:

a) helyi önkormányzat képviselői:

aa) Hajdúszoboszló Város Polgármestere (elnök),

ab) az egészségügyi, szociális ügyekben eljáró bizottság elnöke (társelnök),

ac) egészségügyi, szociális ügyekben eljáró bizottság tagjai közül – a Bizottság által választott – 1 fő,

b) a Hajdúszoboszlói Roma Nemzetiségi Önkormányzat - működése esetén a - képviselője

c)43 a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal részéről az Egészségügyi és Szociális irodavezető (titkár)

d) az önkormányzat, illetve társulás által fenntartott egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézmények részéről az intézményvezetők (3 fő)

e) önkormányzati közfeladatot ellátó önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság képviselői (1 fő)

f) Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője

g) civil szervezetek

ga) Magyar Vöröskereszt Hajdúszoboszló Területi Szervezetének területi vezetője

gb) Mozgáskorlátozottak Hajdú- Bihar Megyei Egyesületének elnöke

gc) Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesületének képviselője

h) Református Egyházközség, Római Katolikus Plébánia, Görög Katolikus Plébánia delegáltjai (1-1 fő, összesen 3 fő)

(3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A szociálpolitikai kerekasztal belső ügyrendjét maga határozza meg.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

26. §

(1) E rendelet 2014. április 01. napjától hatályos és rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Hajdúszoboszló város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 20/2008. (IX.18.) számú rendelete.
1

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2021. 10. 01-től.

2

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. 02. 01-től.

3

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. 02. 01-től.

4

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. 02. 01-től.

5

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. 02. 01-től.

6

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2021. 10. 01-től.

7

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. 02. 01-től.

8

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. 02. 01-től.

9

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. 02. 01-től.

10

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. 02. 01-től.

11

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. 02. 01-től.

12

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. 02. 01-től.

13

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. 02. 01-től.

14

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2021. 10. 01-től.

15

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2021. 10. 01-től.

16

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2021. 10. 01-től.

17

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2021. 10. 01-től.

18

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos 2016. 02. 01-től.

19

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. 02. 01-től.

20

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (III. 23.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2017. 03. 23-tól.

21

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. 02. 01-től.

22

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III.19.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2015. 04. 01-től

23

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. 02. 01-től.

24

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2021. 10. 01-től.

25

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. 02. 01-től.

26

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. 02. 01-től.

27

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (III. 23.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2017. 03. 23-tól.

28

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2021. 10. 01-től.

29

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos 2016. 02. 01-től.

30

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. 02. 01-től.

31

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos 2016. 02. 01-től.

32

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. 02. 01-től.

33

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. 02. 01-től.

34

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2021. 10. 01-től.

35

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. 02. 01-től.

36

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. 02. 01-től.

37

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. 02. 01-től.

38

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. 02. 01-től.

39

A 24. § (1) bekezdés g) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

40

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (III. 23.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2017. 03. 23-tól.

41

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2021. 10. 01-től.

42

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (X. 20.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2016. 10. 20-tól.

43

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2021. 10. 01-től.

44

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (III. 23.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2017. 03. 23-tól.

45

A 2. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

46

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos 2016. 02. 01-től.

47

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2021. 10. 01-től. A 4. melléklet 1. függelék a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. melléklet 1. függelék a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet 1. függelék a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.