Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátások módosításáról

Hatályos: 2016. 02. 01- 2016. 02. 01

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátások módosításáról

2016.02.01.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 62. § (2) bekezdésében és a 92. § (1)-(2) bekezdéseiben és a 132. § (4) bekezdésének d) pontjában foglalt, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21. §, 21/A. §, 21/B. §, 21/C. §, 29. §, 94. § (1), 131. §, 147. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatról szóló 19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási, Egészségügyi, Szociális Bizottsága egyetértésével a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 19/2008. (IX.18.) önkormányzati rendelet, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2014. (IV.24.) önkormányzati rendeletek módosítása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

1. § A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásokról és a személyes gondoskodás keretében tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 19/2008. (IX.18.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R1) 2. §-ának szövege az alábbira módosul:

„(1) A rendelet hatálya kiterjed a Gyvt 4. §-a (1), (3) bekezdéseiben meghatározott, Hajdúszoboszló város közigazgatási területén élő gyermekekre, fiatal felnőttekre és szüleikre.

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a Gyvt 94. §-a (4) bekezdése értelmében, a Gyermekjóléti Központ szolgáltatását tekintve a Hajdúszoboszlói járás (Hajdúszoboszló és Nádudvar városok, Ebes, Hajdúszovát és Nagyhegyes községek) lakosságára.

2. § Az R.1. 3. § (1) bekezdés d) pontjának szövege az alábbira módosul:

jóváhagyja az Igazgatási, Egészségügyi, Szociális Bizottsággal együttesen az intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát”,

3. § A R.1. 3. § (2) bekezdés első mondatának szövege az alábbira módosul:

Az Igazgatási, Egészségügyi, Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) átruházott hatáskörben”

4. § A R.1. 3. § (4) bekezdés első mondatának szövege az alábbira módosul:

A Társulási Tanács hatáskörei a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás fenntartásában működő Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: HKSZK) és a HKSZK Család- és Gyermekjóléti Szolgálata (továbbiakban: HKSZK-CSSZ) és a HKSZK Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: HKSZK-GYK) vonatkozásában”:

5. § A R.1. 4. § szövege az alábbira módosul:

Eljárási rendelkezések
(1) A gyermekek védelmét az Önkormányzat a következő pénzbeli és természetbeni ellátások útján, települési támogatás keretében biztosítja:
a) gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény
b) beiskolázási támogatás
c) babaköszöntő csomag és
d) kiskorúak élelmiszer és tisztasági csomag formájában.
(2) A támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda Egészségügyi, Szociális Igazgatásához (továbbiakban: Szociális Igazgatás) kell benyújtani, formanyomtatványon.
(3) A kérelemhez csatolandó igazolások jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az ellátások megállapítását kezdeményezheti a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer bármely tagja.
(5) A támogatás – indokolt esetben - hivatalból is megállapítható.
(6) Az eljárás során - szükség esetén - környezettanulmány készíthető, vagy kérhető a HKSZK CSSZ, és a HKSZK GYK –tól.
(7) A jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a családja személyi adataira, jövedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat becsatolni.
(9) A támogatás megállapításáról ezen rendelet:
a) 7. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a Bizottság,
b) 7. §, 8. §, 8/A. § és a 8/B. § - kivéve 7. § (5) bekezdése - esetében a polgármester dönt.
(10) A kérelmező a Bizottság és a Polgármester határozata ellen, a kézhezvételétől számított tizenöt napon belül Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez fellebbezéssel élhet.
(11) A támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában nyújtható. A megállapított támogatások kifizetéséről, utalásáról, utalványozásáról, a Szociális Igazgatástól kapott rendelkezés alapján, a pénzügyi fedezet időben történő biztosítása mellett, a hivatal Gazdasági Irodájának Pénzügyi Csoportja (továbbiakban: Pénzügyi Csoport), elsősorban a HKSZK-n belül működő házipénztár (továbbiakban: pénztár) igénybevételével gondoskodik. „

6. § A R.1. 5. § szövege az alábbira módosul:

A jövedelem megállapításánál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. tv (továbbiakban: Szt.) szerinti jövedelmeket kell figyelembe venni. A havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 1 hónap havi jövedelmét, egyéb jövedelmeknél a kérelem beadását megelőző 12 hónapban szerzett jövedelem 1/12-ed részét kell figyelembe venni. Ettől eltérni csak akkor lehet, ha jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető.”

7. § A R.1. 7. § (1) bekezdésének első mondatának szövege az alábbira módosul:

Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményben részesülhet az az általános iskolába és középfokú oktatási intézmény (továbbiakban: gyermekintézmény) nappali oktatás munkarendje szerint járó, gyermek vagy fiatal felnőtt:”

8. § A R.1. 7. § (4) bekezdés aa) pontjának szövege az alábbira módosul:

3 gyermekig a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdés A)-C) (továbbiakban: normatív kedvezmény) pontjaiban meghatározott normatív kedvezményen felül 25%-os,”

9. § A R.1. 7. § (7) bekezdésének szövege az alábbira módosul:

A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított, étkezési térítési díjkedvezményt az élelmezési napok számának 90%-ával kell az iskolák estében számolni.”

10. § A R.1. 7. § (8) bekezdésének szövege az alábbira módosul:

Étkezési térítési díjat a kérelem benyújtása hónapjának első napjától az aktuális tanév végéig lehet megállapítani.”

11. § A R.1. 7. § (9) bekezdésének szövege az alábbira módosul:

A megállapított étkezési térítési díj összegét a Szociális Igazgatás megkeresésére a Pénzügyi Csoport utalással teljesíti.”

12. § A R.1. 7. § (10) bekezdésének szövege az alábbira módosul:

A támogatást kezelő minden év szeptember 15-ig a fel nem használt támogatást az önkormányzat számlájára visszautalja.”

13. § A R.1. 8/A. § (4) bekezdésének szövege az alábbira módosul:

A gyermek születéséről a területileg illetékes védőnő értesíti a Hivatalt. A polgármester a jogosultsági feltételek ellenőrzése után határozattal dönt a babaköszöntő csomagra való jogosultság megállapításáról.”

14. § Az R.1. 8/B. §-sal egészül ki:

Kiskorúak élelmiszer és tisztasági csomagja
(1) A polgármester kiskorúak élelmiszer és tisztasági csomagra (továbbiakban: csomag) való jogosultságot állapít meg, annak a szociálisan rászoruló kiskorú gyermeknek, aki
a) életvitelszerűen Hajdúszoboszló város közigazgatási területén él, bejelentett lakcímmel rendelkezik, és
b) a HKSZK-CSSZ és a HKSZK-GYK munkatársai közvetlenül, vagy a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer tagjainak kezdeményezése alapján, és
c) a testi, lelki egészségének megőrzése, javítása érdekében támogatásra szorul.
(2) Az eljárás hivatalból indul, a jelzéseket a HKSZK-hoz kell megküldeni, melyet a véleményezésükkel együtt továbbítanak a Szociális Igazgatás részére.
(3) A kiskorúak élelmiszer és tisztasági csomagja természetbeni támogatás, mely alapvető tisztálkodási- szereket, eszközöket, tisztítószereket, tápláló-, egészséges élelmiszereket foglal magába.
(4) A csomagot a szülő/gyám jogosult igénybe venni, családonként, évente legfeljebb két alkalommal.
(5) Három vagy több gyermeket nevelő család esetében 15.000.-Ft, 1-2 gyermeket nevelő család esetében 10.000.-Ft a csomag értéke.
(6) A csomag beszerzéséről a Hivatal, az érintett családhoz történő átadásról/eljuttatásáról a HKSZK gondoskodik.”

15. § Az R.1. 9. §-ának szövege az alábbiakra módosul:

(1) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által fenntartott, e rendelet hatálya alá tartozó gyermekjóléti alapellátás:
a) gyermekek napközbeni ellátása:
aa) bölcsőde
b) családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás.
(2) A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás vonatkozásában a fenntartó a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás, a szolgáltatás nyújtója a HKSZK Család és Gyermekjóléti Központja.”

16. § Az R.1 10. §-ának szövege az alábbira módosul:

(1) A bölcsődei ellátást Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Városi Bölcsődéje az alapító okiratban feltüntetett székhelyen:
a) bölcsődei ellátást,
b) sajátos nevelési igényű gyermekek (enyhe-középsúlyos fogyatékosság, kevert specifikus fejlődési zavarok) ellátását, nevelését-gondozását, integrált csoportban,
c) az alapellátáson túli szolgáltatásként – térítési díj ellenében – időszakos gyermekfelügyeletet biztosít.
(2) A bölcsőde nyitvatartási rendjét a Bizottság hagyja jóvá.
(3) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módja:
a) a felvétel iránti kérelmet a szülőnek, vagy törvényes képviselőnek az ellátást nyújtó intézmény vezetőjénél kell formanyomtatványon benyújtani. A felvétel napján csatolni kell 3 napnál nem régebbi házi gyermekorvosi igazolást arról, hogy a gyermek egészséges, bölcsődében gondozhat. A keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két héttel a bölcsőde vezetőjének munkáltatói igazolást nyújt be arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is. A bölcsőde intézményvezetője a felvételi eljárási rend alapján dönt a felvételről.
b) A Gyvt. 148. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a megállapodás megkötésekor a díjfizetésre kötelezetett írásban értesíti a személyi térítési díj összegéről valamint a 259/2002.(XII. 18.) sz. Kormányrendelet 13. § (1) bekezdése alapján megállapodást köt az intézményvezető a gyermek törvényes képviselőjével.
(4) Amennyiben a kérelmező az intézményvezetőjének döntésével nem ért egyet, a döntés (felvételi értesítés, térítési díj megállapítása) kézhezvételétől számított 8 napon belül a Bizottsághoz fordulhat.
(5) A Bizottság a kérelmező vagy családjában bekövetkezett rendkívül indokolt eset alkalmával a térítési díj összegét csökkentheti illetve elengedheti maximum 1 év időtartamban.
(6) Az ellátás igénybevétele önkéntes.
(7) A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával
- a körzeti védőnő,
- a házi gyermekorvos vagy a háziorvos,
- a család- és gyermekjóléti szolgálat, központ,
- a gyámhivatal is kezdeményezheti.
(8) A Gyvt. 41. § (1), (2) bekezdései alapján bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei,nevelői, gondozói munkavégzésük –ideértve a gyermekgondozási díj folyósítása melletti munkavégzést is-, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. Továbbá akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel, valamint akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.
(9) A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
(10) Az ellátások megszűnésének módja:
(1) A bölcsődei ellátás megszűnik
a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a 4. életév betöltését követő nevelési év végén,vagy
b) a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 6. életév betöltését követő nevelési év végén, vagy
c) a többi gyermek esetében, ha a harmadik életévét
ca) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, akkor az adott bölcsődei nevelési év végén,
cb) ha szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, akkor a következő bölcsődei nevelési év végén.
(2) A bölcsődei ellátást meg kell szüntetni:
a) annak a gyermeknek, aki a bölcsőde orvosának szakvéleménye
szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható,
illetőleg magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését,
b) a gyermek törvényes képviselőjének kezdeményezésére, mely alapján
az intézményvezető a megegyezés időpontjában, ill. ennek hiányában
a megállapodásban foglaltaknak megfelelően, valamint
c) az önkéntesen igénybevett bölcsődei ellátást, ha a gyermek szülője
a házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az
ellátás feltételei már nem állnak fenn, megszünteti.”

17. § Az R.1. 13. §-ának szövege az alábbira módosul:

Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ

Család- és Gyermekjóléti Központja

A HKSZK Család- és Gyermekjóléti Központja, mint alapellátás hozzájárul a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, megszüntetéséhez, valamint a családból történő kiemelés megelőzéséhez,valamint a szociális vagy mentális problémák, krízishelyzetek kezeléséhez, továbbá az életvezetési képességek megőrzéséhez.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (HKSZK-CSSZ)

(1) A HKSZK-CSSZ a Gyvt. 39-40. §-ai alapján a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatást, valamint a családsegítés Szt. 64 § (4) bekezdése szerinti feladatokat Hajdúszoboszló lakossága számára biztosítja.
A szolgálat tevékenységei:
Családgondozás, ügyintézésben való segítségnyújtás, tájékoztatás, pszichológiai-, jogi-, gyógypedagógiai tanácsadás, szabadidős programok szervezése, javaslat a gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén hatósági intézkedésre.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele a Gyvt. 31. § (1) bekezdése
alapján önkéntes, az ellátást igénybevevő kérelmére történik. A 31. § (2)
bekezdése szerint, ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes
igénybevételével nem biztosított, a Gyvt. 32. § (1) bekezdése alapján az
ellátás kötelező igénybevételét rendelheti el a Gyámhatóság.
(3) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 8. §. (1) bekezdése alapján a szolgáltatást igénybevevő nagykorú személy és az intézményvezetője írásbeli együttműködési megállapodást köt.
(4) A szolgáltatás megszűnik ha:
a) a jogosult az ellátás megszüntetését kéri,
b) önkéntes igénybevétel esetén a házirend ismételt súlyos megsértése
esetén intézményvezető döntése alapján,
c) az együttműködés hiánya miatt abban az esetben, ha ez nem
veszélyezteti sem a családját sem a közvetlen környezetét,
d) a Gyámhatóság határozata alapján,
e) területi illetékesség hiányában.
(5) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.
(6) A HKSZK-CSSZ a Gyvt. 39. § (3) bekezdésének a)-d) pontjai értelmében veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszert működtet.
Gyermekjóléti Központ
(1) A HKSZK Gyermekjóléti Központja a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatain túl a Gyvt. 40./A § (2) bekezdés alapján a járás valamennyi településén biztosítja:
a) speciális szolgáltatásokat (készenléti szolgálat, kapcsolattartási ügyelet, utcai, lakótelepi szociális munka, pszichológiai, jogi tanácsadás, pedagógiai tanácsadás),
b) hatósági tevékenységet lát el, javaslatot tesz hatósági intézkedésre (védelembe vétel, megelőző pártfogás, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, családbafogadás, harmadik személynél történő elhelyezés, családbafogadó gyámkirendelés, tankötelezettség teljesítésének előmozdítása, gondozási hely megváltoztatása, családi pótlék természetben történő nyújtása),
c) szakmai támogatást a járás család- és gyermekjóléti szolgálatainak.
(2) Az ellátás megszűnésének módja:
a) gyámhatóság, bíróság határozatával,
b) területi illetékesség hiányában,
c) önkéntes igénybevétel esetén a jogosult kérelmére.
(3) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.”

18. § A R.1. 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

II. Fejezet

19. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelet( továbbiakban: R. 2 ) 1. § szövege az alábbira módosul:

E rendelet célja, hogy az Önkormányzat a helyi sajátosságokra figyelemmel szabályozza az általa biztosított szociális ellátásokat, azok igénybevételét, a fizetendő térítési díjat, valamint az étkeztetés és a házi segítségnyújtás vonatkozásában a jogosultság feltételeit.”

20. § (1) Az R. 2. 2. § szövege az alábbira módosul:

Az Önkormányzat a szociális ellátások keretében nyújtott szociális alapszolgáltatásokat a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás fenntartásában működő Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: HKSZK) szervezetéhez integrált intézményi egységek működtetésével biztosítja.
(2) Az R.2. további részében a „Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ” elnevezés, valamint annak rövidített neve (HKSzSzK) „Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ „ elnevezésre, illetve HKSZK rövidített névre módosul.

21. § Az R.2. 8. § (3) bekezdés szövege az alábbira módosul:

A kérelemről a jogosultsági feltételek vizsgálata alapján az intézményvezető dönt.”

22. § Az R.2. 8. § (4) bekezdés szövege az alábbira módosul:

Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja, a közléstől számított nyolc napon belül a Társulási Tanácshoz címzett, de az intézményvezetőhöz benyújtandó fellebbezéssel élhet. A Társulási Tanács az igénybevételről határozattal dönt.”

23. § Az R.2. 9. § szövege az alábbira módosul:

(1) Szociális ellátás intézményi jogviszony keretében vehető igénybe. A család- és gyermekjóléti szolgáltatást szociális rászorultság vizsgálata nélkül igénybe lehet venni.

(2) Az intézményi jogviszonyt étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, támogató szolgáltatás igénybe vétele esetén a szociális igazgatásról és a szociális elltásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 94/A § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak, családsegítés és gyermekjóléti szociális ellátások igénybe vétele esetén a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 8. §. (3) bekezdése értelmében a HKSZK intézményvezetőjének intézkedése alapozza meg.

(3) Az intézményi jogviszony – a Támogató Szolgálat információs szolgálata kivételével – az intézményvezető és az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője között írásban kötött megállapodással létesül.

(4) A megállapodás tartalmát a Szt. 94/C. § (3) bekezdésének (a)-(g) pontjai, valamint, a Vhr. 8. §. (2) bekezdése és az intézményi egységek szakmai programjának melléklete határozza meg.”

24. § Az R.2. 12. § (1) bekezdésének szövege az alábbira módosul:

A szociális alapszolgáltatásokat a HKSZK alábbi személyes gondoskodást nyújtó intézményi egységei biztosítják:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) család és gyermekjóléti szolgáltatás,
d) támogató szolgálat,
e) nappali ellátás.

25. § Az R.2. 14. § szövege az alábbira módosul:

(1) A házi segítségnyújtást Hajdúszoboszlón a hét minden napján, Hajdúszováton és Nagyhegyesen hétköznapokon az Szt. 63. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján.

(2) A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a Szt. 63. §. (5) bekezdése alapján a gondozási szükségletet, valamint a kérelemhez mellékelni kell a jogosultsági feltételeket igazoló alábbi iratokat:

a) gondozási szükségletet igazoló irat és

b) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. SzCsM rendelet (továbbiakban:igénybevételi rendelet) 1. számú mellékletének I. része szerinti orvosi igazolást, (e rendelet 4. melléklete) vagy három hónapnál nem régebbi kórházi záró jelentést.

26. § Az R.2. III. fejezet Alapszolgáltatások 3. számú alcím elnevezése „Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgáltatás”-ra módosul.

27. § Az R.2. 15. § szövege az alábbira módosul:

(1) A HKSZK Család- és Gyermekjóléti Szolgálatai a Szt. 64 §-a által előírt családsegítést a társult települések valamennyi lakosa számára biztosítják.
(2) A családsegítő szolgáltatás igénybevétele történhet:
a) önkéntes alapon,
b) veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszeren keresztül.
(3) Az együttműködés megszűnik a jogosult saját kérésére.
(4) A családsegítés térítésmentesen vehető igénybe.
(5) A HKSZK lakossági felajánlásból, valamint az intézmény az Élelmiszer Bankkal kötött együttműködési megállapodása alapján a szociálisan rászorult egyének és családok számára adományosztást végez.
(6) A Család - és Gyermekjóléti Szolgálatok a lakosok önellátó képességét javító céllal pályázati források felhasználásával, illetve önkéntesek bevonásával programokat szerveznek és működtetnek. A programok típusai:
a) életvezetési csoport,
b) konyhakert művelése,
c) szabadidős tevékenységek.”

28. § Az R.2. 22. § szövege az alábbira módosul:

A család és gyermekjóléti szolgáltatás, és a támogató szolgálat információs szolgáltatása térítésmentes.”

29. § (1) Az R.2. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

(2) Az R.2. 3. számú melléklet helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

(3) Az R.2. kiegészül a 4. számú melléklettel, mely jelen rendelet 4. számú melléklete.

III. Fejezet

30. § A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015.(II.19.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.3.) 3. § (1) bekezdésének szövege az alábbira módosul:

E rendeletet az Szt-vel és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelettel (továbbiakban: Vhr.) együtt kell alkalmazni.”

31. § Az R.3. 4. § (4) bekezdésének szövege az alábbira módosul:

A szociális hatáskört gyakorló szerv (továbbiakban: szociális hatóság) a döntését a benyújtott kérelem, annak mellékletei, valamint szükség esetén környezettanulmány alapján köteles meghozni. A környezettanulmány elkészítése érdekében megkeresheti a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ (rövidített neve: HKSZK, továbbiakban: HKSZK) vezetőjét, illetve a gondozási szükséglet megállapítása és elkészítése esetén megkeresi a HKSZK Hajdúszoboszlói Gondozási Központ vezetőjét, illetőleg az adatszolgáltatásba e szervezetet is bevonhatja.”

32. § Az R.3. 5. § (3) bekezdésének szövege az alábbira módosul:

a) települési támogatást állapít meg,
b) köztemetést rendel el,
c) e rendelet végrehajtását elsegítő közüzemi szolgáltatókkal egyedi megállapodást köt.”

33. § Az R.3. 6. § (2) bekezdésének szövege az alábbira módosul:

Az ügyintézési határidő a kérelem benyújtását követő naptól számított 21 nap, ennél rövidebb határidőt az Szt., illetve a 2004. évi CXL. törvény állapíthat meg.”

34. § Az R.3. 7. §-ának szövege az alábbira módosul:

A megállapított támogatások kifizetéséről, utalásáról, utalványozásáról, a Szociális Igazgatástól kapott rendelkezés alapján, a pénzügyi fedezet időben történő biztosítása mellett a hivatal Gazdasági Iroda Pénzügyi Csoportja (továbbiakban: Pénzügyi csoport), elsősorban a HKSZK-n belül működő házipénztár (továbbiakban: pénztár) igénybevételével gondoskodik. A rendszeres települési támogatások esetében tárgyhót követő hó 05-ig kerülnek kifizetésre.”

35. § Az R.3. 12. §-ának szövege az alábbira módosul:

(1) Települési támogatás:
a) rendkívüli települési támogatás,
b) rendszeres települési támogatás:
ba) települési lakhatási támogatás,
bb) települési rendszeres gyógyszertámogatás,
bc) gondozási szükséglethez kapcsolódó kiadások támogatása
c) eseti települési támogatás:
ca) temetési támogatás,
cb) 100. életévüket betöltött szépkorúak támogatása
cc) krízis tűzifa
(2) Köztemetés”

36. § Az R.3. 13. § (9) bekezdésének szövege az alábbira módosul:

E rendelet, ezen paragrafusának (1) – (8) bekezdésében megállapított rendkívüli települési támogatás készpénzben, vagy természetben (utalvány, vásárlási jegy, közüzemi díj átvállalása stb.) biztosítható. Közüzemi díjtartozáshoz nyújtott támogatást az ügyfél azonosító adataival megjelölve, elsősorban, közvetlenül a szolgáltató részére kell utalni.”

37. § Az R.3. 14. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az önkormányzat a beteg és gondozásra szoruló személyeknek támogatást nyújt, amennyiben a gondozott gondozási szükséglete a napi 3 órát eléri, illetve az e rendeletben meghatározott további feltételeknek megfelel.”

38. § Az R.3. 15. § (7) bekezdésének szövege az alábbira módosul:

A települési lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. A döntéshozó e § (3) bekezdésének b.) pontjában foglalt értékhatártól méltányosságból - különösen: egészségi állapot, kor, egyedül élő személy, gyermekét egyedül nevelő szülő - 15 %-ban eltérhet.”

39. § Az R.3. 15. § (9) bekezdésének szövege az alábbira módosul:

A támogatáson belül az albérleti díjra illetve tüzelőre megállapított támogatást a jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást az elhunyttal közös háztartásban élő is felveheti, az alábbi sorrendben: házastárs, élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő, testvér, egyéb rokon. Az albérleti díj kifizetését a halálesetet követő hónap utalásakor kell teljesíteni.”

40. § Az R.3. az alábbi 16/A. §-sal egészül ki:

16/A. §Gondozási szükséglethez kapcsolódó kiadások támogatása

(1) A polgármester a gondozási szükséglethez kapcsolódó kiadások viseléséhez támogatást nyújthat, annak a személynek:

a) akinek a napi gondozási szükséglete eléri a 3 órát és

b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 450%-át.

(2) A támogatás összegét az e rendeletben foglaltak alapján, az egy főre jutó havi jövedelemtől függően az alábbiak szerint kell megállapítani:

jövedelmi értékhatár támogatás mértéke
0-ÖNYM 200%-ig 10.000.-Ft/hó
ÖNYM 200%-tól – 350%-ig 8.000.-Ft/hó
ÖNYM 350%-tól – 450%-ig 5.000.-Ft/hó
(3) Nem jogosult gondozási szükséglethez kapcsolódó kiadások támogatására az, akinek gondozásáért hozzátartozója ápolási díjban részesül, illetve aki tartási-, gondozási-, életjáradéki-, öröklési szerződést kötött.
(4) A gondozási szükséglethez kapcsolódó kiadások támogatására való jogosultság megállapítása iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. A gondozási szükségletet a HKSZK Hajdúszoboszlói Gondozási Központja igazolja, gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendeletnek megfelelően. Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik ilyen értékelő adatlappal, abban az esetben a Szociális Igazgatás megkeresi a HKSZK Hajdúszoboszlói Gondozási Központját – megállapodás alapján - a gondozási szükséglet megállapítása, elkészítése céljából.
(5) A támogatás egy év időtartamra – havi rendszerességgel - állapítható meg.
(6) A megállapított támogatás havonta a HKSZK által üzemeltetett házi pénztárban kerül kifizetésre.
(7) Ha a gondozási szükséglethez kapcsolódó kiadások támogatásában részesülő személy hajdúszoboszlói lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult elhunyt, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást az önkormányzat teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.
(8) A jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást az elhunyttal közös háztartásában élő is felveheti, az alábbi sorrendben: házastárs, élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő, testvér, egyéb rokon, a halálesetet követő hónap utalásakor kell teljesíteni.
(9) Ha a gondozási szükséglethez kapcsolódó kiadások támogatásában részesülő személy, egészségi állapotában javulás következik be és a gondozási szükségletének mértéke nem éri el a 3 órát, abban az esetben a támogatást a változás hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.”
(10) Amennyiben a gondozási szükséglethez kapcsolódó kiadások támogatásának megállapítása eljárása során a gondozási szükséglet vizsgálata – a kérelmező vagy családja akadályozza a vizsgálat lefolytatását – nem történik meg a kérelmet el kell utasítani.

41. § Az R.3. 17. § (1) bekezdés d) pontjának szövege az alábbira módosul:

A Bizottság a fenti jövedelem határoktól méltányosságból – különösen: egészségi állapot, kor, egyedül élő személy, gyermekét egyedül nevelő szülő - eltérhet és temetési támogatást állapíthat meg. A Bizottság által megállapított temetési támogatás összege ebben az esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 100%-a.”

42. § Az R.3. 19. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Krízis tűzifa
(1) Krízis tűzifára jogosult a városban élő szociálisan rászoruló, krízishelyzetben lévő személy, amennyiben a tűzifa beszerzéséről más módon gondoskodni nem tud.
(2) Krízis tűzifa támogatás egy háztartásban csak egy személynek állapítható meg, 5 q (mázsa) mennyiségben, kizárólag természetbeni ellátás formájában.
(3) Az eljárás csak hivatalból indult eljárás lehet. A kihűlés és fagyhalál veszélyének észlelése esetén/annak elkerülése érdekében a Szociális Igazgatás felé jelzéssel – írásban, vagy szóban is történhet - élhetnek a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer tagjai.
(4) A krízis tűzifát a jogosult személyesen a Nyugati sor. 5. szám alatt a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt (továbbiakban: VGZRT) telephelyén veheti át, akadályoztatása esetén – külön kérésre, mely megalapozott - a kiszállításban a VGZRT közreműködik.
(5) A támogatás az önkormányzat rendelkezésére álló tűzifa készletének erejéig állapítható meg. A krízis tűzifa beszerzésének fedezetét az önkormányzat a települési támogatás keretéből biztosítja.”

43. § Az R.3. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

44. §

Záró rendelkezések

1. E rendelet 2016. február 01. napjával lép hatályba, azzal, hogy a rendelkezéseket a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
2. E rendelet 2016. február 02-án hatályát veszti.

1. melléklet a 4/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelethez

„A kérelemhez csatolandó igazolások jegyzéke ellátási formánként
Beiskolázási támogatás
- formanyomtatvány
- az Szt. alapján jövedelemigazolások, nyilatkozatok
- iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolás
Gyermekétkeztetési támogatás
- formanyomtatvány
- az Szt. alapján jövedelemigazolások, nyilatkozatok
- iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolás
- intézmény igazolása étkezési térítési díj összegéről, amennyiben a gyermek /fiatal felnőtt nem Hajdúszoboszlón tanul
Babaköszöntő csomag:
- formanyomtatvány
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata,
- a szülő lakcímkártyájának másolata,
- a gyermek gyám kirendelő határozat v. jegyzőkönyv másolata
Kiskorúak élelmiszer és tisztasági csomagja
- formanyomtatvány