Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

szociális, gyermekvédelmi ellátások módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 01- 2022. 04. 01

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

szociális, gyermekvédelmi ellátások módosításáról

2022.03.01.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 92. § (1)-(2) bekezdéseiben és a 132. § (4) bekezdésének d), g) pontjaiban foglalt, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1)-(2) bekezdéseiben, 131. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8., 8.a. pontjaiban foglalt feladatkörében eljárva, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatról szóló 18/2019. (XI.07.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága egyetértésével, valamint a (3) bekezdése alapján jogi szempontból a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság egyetértésével, továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában az alábbi rendeletet, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 19/2008. (IX.18.) önkormányzati rendelet és az első lakáshoz jutók támogatása és önkormányzati szociális telek vásárlásról szóló 29/2015 (XI.12.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

1. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015 (II.19.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R1.) 13. § (6) bekezdésének a) pontja az alábbiakra módosul:

„a) egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,

2. § R.1. 13. § (6) bekezdésének b) pontja az alábbiakra módosul:

„b) családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át és a rendelet 13. § (1) bekezdésében felsorolt rendkívüli élethelyzet valamelyike fennáll.

3. § R.1. 15. § (3) bekezdésének b) pontja az alábbiakra módosul:

„b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át,

4. § R.1. 15. § (5) bekezdése az alábbiakra módosul:

„(5) A támogatás havi összegét az egy főre jutó havi jövedelem függvényében kell megállapítani az alábbiak szerint: Lakhatási támogatás mértéke: 0-ÖNYM 250%-ig 8.000.-Ft/hó, ÖNYM 250%-tól – 350%-ig 6.000.-Ft/hó, ÖNYM 350%-tól –400%-ig 4.000.-Ft/hó, ÖNYM 400% felett 3.000.-Ft/hó, ahol és a jelen rendelet további részeiben is az ÖNYM = öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelenti.

5. § R.1. 16. § (1) bekezdésének a) pontja az alábbiakra módosul:

„a) családban élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át,

6. § R.1. 16. § (1) bekezdésének b) pontja az alábbiakra módosul:

„b) egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át.

7. § R.1. 16. § (4) bekezdése az alábbiakra módosul:

„(4) A gyógyszertámogatás havi összege a leigazolt rendszeres havi vényköteles gyógyszerek összegének a fele, de maximum 7.000.-Ft, a támogatás havi összegét 100.-Ft-ra kerekítve kell megállapítani.

8. § R.1. 20. § (5) bekezdése az alábbiakra módosul:

„(5) Köztemetéseknél csak a kegyeleti igényeknek megfelelő legolcsóbb temetkezési kellékek és szolgáltatások költségeit lehet figyelembe venni, amelynek összértéke a szolgáltatóval (Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.) történt megállapodás alapján 210.000.-Ft.

II. Fejezet

9. § A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 19/2008 (IX.18.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.2.) 7. § (1) bekezdésének a) pontja az alábbiakra módosul:

„a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,

10. § R.2. 7. § (1) bekezdésének b) pontja az alábbiakra módosul:

„b) egyedülálló szülő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át és vagyonának (hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg) értéke nem haladja meg a 2.000.000.- Ft-ot.

11. § R.2. 8. § (1) bekezdésének a) pontja az alábbiakra módosul:

„a) a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, vagy

12. § R.2. 8. § (1) bekezdésének b) pontja az alábbiakra módosul:

„b) egyedülálló szülő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át és vagyonának (hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg) értéke nem haladja meg a 2.000.000.- Ft-ot.

13. § R.2. 8. § (2) bekezdése az alábbiakra módosul:

„(2) A támogatás mértéke tanulónként:

a) általános iskolában tanuló:

aa) 1-4. osztály: 15.000 Ft

ab) 5-8. osztály: 20.000 Ft,

b) középiskolában és szakmunkásképző, szakképző iskolában tanuló: 25.000 Ft,

c) felső oktatási intézményben tanuló 30.000 Ft,

évi egy alkalommal.

14. § R.2 2. számú mellékletének helyébe, jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

III. Fejezet

15. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R. 3.) 2/A. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

IV. Fejezet

16. § Az első lakáshoz jutók támogatása és önkormányzati szociális telekvásárlásról szóló 29/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatás mértéke 500.000.-Ft egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.”

V. Fejezet

Záró rendelkezések

17. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel- 2022. március 01-jén lép hatályba, és rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet 14. §-15. §-a 2022. április 01.-jén lép hatályba.

(3) E rendelet – a (2) bekezdés kivételével - 2022. március 2-án hatályát veszti.

(4) E rendelet (2) bekezdése 2022. április 02.-án hatályát veszti.

18. § Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.