Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 07. 01

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról

2023.07.01.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2), 92. § (1)-(2) és a 132. § (4) bekezdésének d) és g) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8, 8a. és 9. pontjaiban és az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatról szóló 18/2019. (XI.07.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága, valamint a (3) bekezdése alapján jogi szempontból a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 19/2008. (IX.18.), a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.19.), valamint az első lakáshoz jutók támogatása és önkormányzati szociális telekvásárlásról szóló 29/2015. (XI.12.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 19/2008. (IX.18.) számú rendelet 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményben részesülhet az az általános iskolába és középfokú oktatási intézmény (továbbiakban: gyermekintézmény) nappali oktatás munkarendje szerint járó, gyermek vagy fiatal felnőtt:]

„a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap 400 %-át,
b) egyedülálló szülő esetében a szociális vetítési alap 450%-át és vagyonának (hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg) értéke nem haladja meg a 2.000.000.- Ft-ot.”

2. § A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 19/2008. (IX.18.) számú rendelet 8. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Beiskolázási támogatásban részesülhet az általános, középfokú és felsőoktatási intézmény nappali, magántanulói és ifjúsági tagozatán tanuló ha:)

„a) a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 400 %-át, vagy
b) egyedülálló szülő esetében a szociális vetítési alap 450%-át és vagyonának (hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg) értéke nem haladja meg a 2.000.000.- Ft-ot.”

3. § A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet 13. § (6) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapításának feltétele, hogy az egy főre jutó nettó jövedelem összege nem haladja meg)

„a) egyedülálló esetén a szociális vetítési alap 450 %-át,
b) családban élő esetén a szociális vetítési alap 400 %-át és a rendelet 13.§ (1) bekezdésében felsorolt rendkívüli élethelyzet valamelyike fennáll.”

4. § (1) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Települési lakhatási támogatásra jogosult az a személy)

„b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 500 %-át,”

(2) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet 15. § (5) bekezdés b)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A támogatás havi összegét az egy főre jutó havi jövedelem függvényében kell megállapítani az alábbiak szerint (lakhatási támogatás mértéke):]

„b) a szociális vetítési alap 250%-tól – 400%-ig 6.000.-Ft/hó
c) a szociális vetítési alap 400%-tól – 500%-ig 4.000.-Ft/hó,
d) a szociális vetítési alap 500% felett 3.000.-Ft/hó,”

5. § A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A polgármester rendszeres gyógyszertámogatásra való jogosultságot állapít meg annak a személynek, akinek esetében a rendszeres havi vényköteles gyógyszerköltség legalább a szociális vetítési alap 10%-a, és az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg)

„a) családban élő esetében a szociális vetítési alap 400%-át,
b) egyedülálló esetében a szociális vetítési alap 450%-át.”

6. § A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A polgármester a gondozási szükséglethez kapcsolódó kiadások viseléséhez támogatást nyújthat, annak a személynek:)

„b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 500%-át.”

7. § A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A támogatás összegét az e rendeletben foglaltak alapján, az egy főre jutó havi jövedelemtől függően az alábbiak szerint kell megállapítani (jövedelmi értékhatár, támogatás mértéke):]

„a) 0 - a szociális vetítési alap 250%-ig 10.000.-Ft/hó
b) a szociális vetítési alap 250%-tól – 400%-ig 8.000.-Ft/hó
c) a szociális vetítési alap 400%-tól – 500%-ig 5.000.-Ft/hó”

8. § (1) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A polgármester a temetés költségeihez támogatást annak nyújthat:)

„b) a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 400%-át, egyedülálló esetén a szociális vetítési alap 450%-át.”

(2) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés c) pont ca)–ca) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A polgármester a temetés költségeihez támogatást annak nyújthat:

A temetési támogatás összegét a rendeletben foglaltak alapján az egy főre jutó havi jövedelemtől függően - egyedülálló kérelmező esetén a jövedelemhatárt kategóriánként 50%-kal növelten – kell megállapítani az alábbiak szerint (jövedelmi értékhatár temetési támogatás mértéke):]

„ca) 0 - a szociális vetítési alap 300%-ig 65.000.-Ft

ca) a szociális vetítési alap 300%-tól – 350%-ig 55.000.-Ft

ca) a szociális vetítési alap 350%-tól – 400%-ig 45.000.-Ft. ”

(3) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A polgármester a temetés költségeihez támogatást annak nyújthat:)

„d) A Bizottság a fenti jövedelem határoktól méltányosságból – különösen: egészségi állapot, kor, egyedül élő személy, gyermekét egyedül nevelő szülő - a szociális vetítési alap 500%-ig eltérhet és temetési támogatást állapíthat meg. A Bizottság által megállapított temetési támogatás összege ebben az esetben 35.000.-Ft”

9. § Az első lakáshoz jutók támogatása és önkormányzati szociális telekvásárlásról szóló 29/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatás további feltétele, hogy)

„a) a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap nyolcszorosát, gyermektelen házastársak/élettársak esetén a kilencszeresét,”

10. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.