Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015 (II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01- 2024. 01. 02

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015 (II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról

2024.01.01.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2), 92. § (1)-(2) és a 132. § (4) bekezdésének d) és g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8, 8a. és 9. pontjaiban és az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatról szóló 18/2019. (XI.07.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága, valamint ugyanezen § (3) bekezdése alapján a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A polgármester a gondozási szükséglethez kapcsolódó kiadások viseléséhez támogatást nyújthat, annak a személynek:)

„b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 600%-át.”

2. § A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A támogatás összegét az e rendeletben foglaltak alapján, az egy főre jutó havi jövedelemtől függően az alábbiak szerint kell megállapítani (jövedelmi értékhatár, támogatás mértéke):]

„a) 0 - a szociális vetítési alap 350%-ig 10.000.-Ft/hó
b) a szociális vetítési alap 350%-tól – 500%-ig 8.000.-Ft/hó
c) a szociális vetítési alap 500%-tól – 600%-ig 5.000.-Ft/hó”

3. § (1) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet 16/B. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A polgármester 100 % hulladékszállítási díjkedvezményt (továbbiakban: díjkedvezmény) állapít meg annak a hajdúszoboszlói állandó lakóhellyel rendelkező kérelmezőnek, aki:]

„c) az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 600 %-át, valamint”

(2) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet 16/B. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(100 % hulladékszállítási kedvezményre jogosult továbbá az a hajdúszoboszlói állandó lakóhellyel rendelkező kérelmező, aki:)

„c) a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 450 %-át, valamint”

(3) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet 16/B. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[50 %-os hulladékszállítási kedvezményre jogosult továbbá az a hajdúszoboszlói állandó lakóhellyel rendelkező kérelmező, aki az (1) és (2) bekezdésben - kivétel mindkét bekezdés c) pontja - foglalt jogosultsági feltételeknek megfelel és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap]

„a) egyszemélyes háztartásban a 750 %-át, míg
b) többszemélyes háztartásban az 600 %-át.”

4. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.