Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelete

szociális ellátások módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 01- 2021. 02. 01

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelete

szociális ellátások módosításáról

2021.02.01.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 62. § (2) bekezdésében és a 92. § (1)-(2) bekezdéseiben és a 132. § (4) bekezdésének d) pontjában foglalt, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. §, 94. § (1), 131. §, 147. §-ában, és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdésében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatról szóló 18/2019. (XI.07.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága egyetértésével, valamint a (3) bekezdése alapján jogi szempontból a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság egyetértésével a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

1. § A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban:R1) 5. §-ának (3) bek. c) pontját hatályon kívül helyezi.

2. § R.1 19. § szövege az alábbira változik:

„19. § Krízis tűzifa

(1) Krízis tűzifára jogosult a városban élő szociálisan rászoruló, krízishelyzetben lévő személy, család, amennyiben a tűzifa beszerzéséről más módon gondoskodni nem tud.

(2) Krízis tűzifa támogatás egy családban csak egy személynek állapítható meg, kizárólag természetbeni ellátás formájában az alábbiak szerint:

a) 1-2 személyes család esetében 5 q,

b) 3 vagy több személyes család esetében 10 q tűzifa adható.

(3) Az eljárás csak hivatalból indult eljárás lehet. A kihűlés és fagyhalál veszélyének észlelése esetén/annak elkerülése érdekében az Egészségügyi és Szociális Iroda felé jelzéssel – írásban, vagy szóban is történhet - élhetnek a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer tagjai.

(4) A jogosult részére a krízis tűzifa kiszállításáról a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. (továbbiakban: VGZRT) gondoskodik, vagy a jogosult a VGZRT. által kijelölt tárolási telephelyén személyesen átveheti.

(5) A támogatás az önkormányzat rendelkezésére álló tűzifa készletének erejéig állapítható meg. A krízis tűzifa beszerzésének fedezetét az önkormányzat a települési támogatás keretéből a város adott évi költségvetésében, külön soron biztosítja.

II. Fejezet

3. §

Záró rendelkezések

(1) E rendelet 2021. február 01-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 2021. február 02-án hatályát veszti.