Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 09. 26

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.09.26.

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Jánossomorja Város közigazgatási területére terjed ki.

2. § Jánossomorja Város Önkormányzata az alábbi adó bevezetését rendeli el:

a) építményadó

b) iparűzési adó

c) magánszemélyek kommunális adója

2. Építményadó

Az adó alanya

3. §1

Az adó alapja és mértéke

4. § (1) Az adó alapja építmény esetén az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2) Az éves adó mértéke:

a) lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban építmény) esetén: 500 Ft/m2

b) egyéb, nem lakás céljára szolgáló építmény esetén: 900 Ft/m2.

Adómentesség

5. § (1) Mentes az adó alól:

a) a kizárólag lakás céljára szolgáló építmény, amennyiben az építményt a tulajdonosa vagy annak a közeli hozzátartozója életvitelszerűen használja,

b) magánszemély tulajdonában álló garázs, tároló és melléképület, feltéve, hogy az nem üzleti célt szolgál.

3. Iparűzési adó

Az adó alapja és mértéke

6. § (1) Helyi iparűzési adó évi mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) szerinti adóalap 2%-a.

Adómentesség

7. § (1) Mentes az adó alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

4. Magánszemélyek kommunális adója

Az adó alanya

8. §2

Az adó alapja és mértéke

9. § Az adó mértéke adótárgyanként 3.500 Ft/év.

Adómentesség és kedvezmény

10. § (1) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól

a) az a magánszemély tulajdonában álló építmény, amely után a tulajdonosnak építményadó-fizetési kötelezettsége keletkezik;

b) a garázs, gazdasági épület;

c) 70 év feletti egyedül élő személy.

11. § Az adóztatást nem befolyásolja, hogy az ingatlan-nyilvántartásba a tényleges rendeltetésszerű használat bejegyzésre került, vagy feltüntetésre vár.

5. Záró rendelkezések

12. § (1) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Jánossomorja Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló, többszörösen módosított 17/2003. (XII.18.) Ör. hatályát veszti.

(3) Az adózónak az e rendelet hatályba lépését követően az azt megelőző időszakra teljesítendő adó megállapítási, adófizetési, bevallási, adóelőleg fizetési, adóbeszedési kötelezettségét a 2015. december 31. napján hatályos szabályok szerint kell teljesítenie.

6. Értelmező rendelkezések

13. § E rendelet alkalmazásában:

1. közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;

2. a lakás céljára szolgáló építmény életvitelszerű használata: a természetes személy adózó az adóhatóság felé bejelentett lakóingatlanát használja otthonául, ebből az ingatlanból szervezi az életét, rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, ide ér haza, ezen lakóingatlan vonatkozásában egész éven át közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, ezen lakóingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti címe szerepel elsődleges elérési címeként a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál, a magánszemély adózó nem rendelkezik más olyan lakóingatlannal, melyet életvitelszerűen használ.

3. egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

4. háztartás: az egy lakásban együtt lakó személyek közössége.

5.

6.

1-2. melléklet

1. melléklet

1. Kedvezményezett adatai

Név:

Adószám:

Elérhetőség:

Aláírásra jogosult képviselő:

E-mail cím:

(jelölje X-szel )
c Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
c Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során

Egyesülés, szétválás ideje:


_________ ___________ _________
(év) (hónap) (nap)

2. Csekély összegű támogatások 4

Sor-szám

Támogatás jogalapja (bizottsági rendelet száma)

Támogatást nyújtó szervezet

Támogatás kedvezménye-zettje és célja

A támogatást ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereske-delmi árufuva-rozáshoz vette igénybe?

Kérelem benyúj-tásának dátuma 5

Odaítélés dátuma

Támogatás összege

Támogatás bruttó támogatástartalma 6

Forint

Euró

Forint

Euró

3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról

Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.

Vállalkozás neve

Adószáma

4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra

Sor-szám

Támogatás jogalapja (uniós állami támogatási szabály)

Támogatást nyújtó szervezet

Támogatási kategória
(pl. regionális beruházási támogatás)

Kérelem benyújtásának dátuma 7

Odaítélés dátuma

Azonos elszámolható költségek teljes összege jelentértéken

Azonos kockázatfinanszíro-zási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatás bruttó támogatástartalma / azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatás bruttó támogatástartalma 8

Maximális támogatási intezitás (%) vagy maximális támogatási összeg

Forint

Euró

Forint

Euró 9

NYILATKOZAT
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás esetén
Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban részesültek.
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).
Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak betartásához szükséges adatokat is tartalmazzák.3
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom. [5]
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).
Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent megadott adatok helyesek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése10 közötti időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe veendő más támogatást ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről haladéktalanul – még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt – értesíteni köteles a támogatást nyújtót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a jelen nyilatkozatot.
Kelt:
……………………………..
Kedvezményezett
(aláírás, pecsét)

2.

1

A 3. §-t a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 8. §-t a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.

4

Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni.

5

Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.

6

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján.

7

Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.

9

A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani:

10

A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély összegű támogatás folyósításának időpontjától. Csekély összegű támogatást tartalmazó szerződésnél például ez az időpont általában a szerződés kelte.