Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2015 (VI.24.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők díjazásáról, juttatásáról

Hatályos: 2023. 02. 03

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2015 (VI.24.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők díjazásáról, juttatásáról

2023.02.03.

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében, 236. § (4) bekezdésében, 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre és ügykezelőkre.

(2) A rendelet 13. §-ában meghatározott szociális támogatások azokat a nyugállományú köztisztviselőket illeti meg, akik a hivataltól, illetve jogelőd szervezetétől kerültek nyugállományba.

2. § (1) A juttatásokra és támogatásokra adott évben kifizethető keretösszegeket a képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében a polgármesteri hivatal előirányzatai között állapítja meg.

(2)

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2019. évi illetményalap mértéke 60.000 Ft.
II. Fejezet

A köztisztviselők díjazása

3. § (1)1 A képviselő-testület a köztisztviselők részére illetménykiegészítést állapít meg 2023. évre, melynek mértéke:

a) felsőfokú iskolai végzettségű, I. besorolási osztályba sorolt köztisztviselők esetében az alapilletményük 30%-a,

b) a középfokú iskolai végzettségű, II. besorolási osztályba sorolt köztisztviselők esetében az alapilletményük 20%-a.

4. § (1) A polgármesteri hivatalban a belső szervezeti egységek vezetésére kinevezett köztisztviselők osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői kinevezést kapnak.

(2) A polgármesteri hivatalban osztályvezetői szintnek minősülnek az osztályvezetői munkakörök, valamint a képviselő-testület által kinevezett aljegyző, aki a Hatósági Osztályt osztályvezetőként vezeti.

(3) Az osztályvezetői kinevezéssel rendelkező köztisztviselők részére vezetői illetménypótlékot állapít meg a képviselő-testület, melynek mértéke az alapilletmény 10%-a.

5. § (1) A köztisztviselő a polgármesteri hivatal eredményes tevékenysége érdekében teljesített szorgalmas, példamutató munkavégzéséért a képviselő-testület által alapított „Sárbogárd Város Szolgálatáért” kitüntetésben részesülhet.

(2) A kitüntetést a hozzá járó jutalommal augusztus 20-án kell átadni.

5/A §
A Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.
III. Fejezet

Köztisztviselői juttatások, támogatások

6. § A köztisztviselők részére a képviselő-testület a következő juttatásokat biztosítja:

a) visszatérítendő juttatás:

aa) lakásépítés, vagy vásárlás esetén kamatmentes lakásépítési, vagy lakásvásárlási kölcsön,

ab) illetményelőleg.

b) vissza nem térítendő juttatás:

ba) szociális támogatás,

bb) felsőfokú tanulmányokra képzési támogatás,

bc) temetési segély.

Lakásépítési-vásárlási támogatás

7. § A köztisztviselő méltányolható lakásigényének kielégítése, lakáshelyzetének és életkörülményeinek javítása céljából lakásvásárláshoz, cseréhez, építéshez, bővítéshez, kamatmentes támogatásban részesíthető.

Illetményelőleg

8. § Az illetményelőleg – kérelemre - annak a köztisztviselőnek engedélyezhető, aki családi, egészségügyi, illetve más szociális okból erre rászorul.

Szociális támogatás

9. § A köztisztviselő kérelmére – rendkívüli élethelyzetre hivatkozva – rendkívüli pénzbeli szociális segélyben részesülhet.

Felsőfokú tanulmányokra képzési támogatás

10. § A munkáltatói jogkör gyakorlója a hivatal szakember-szükségletének tervszerű biztosítása érdekében tanulmányi szerződést köthet a szervezeti egység vezetőjének támogató javaslatával rendelkező köztisztviselővel.

Temetési segély

11. § A köztisztviselő közeli hozzátartozója halála esetén- kérelemre - temetési segélyben részesíthető.

12. § A 6.-11. §-ban meghatározott juttatások feltételeit, mértékét, az elbírálás és az elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző, mint a polgármesteri hivatal vezetője Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.

IV. Fejezet

A nyugállományú köztisztviselők támogatásai

13. § (1) A nyugállományi köztisztviselő szociális helyzetére tekintettel, az éves költségvetésben biztosított szociális keret terhére a következő pénzbeli támogatásban részesülhet:

a) eseti szociális segély

b) temetési segély.

(2) A szociális támogatások felhasználásának biztosítása, a nyugállományi köztisztviselők szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kisérése, az igényjogosultságról szóló döntés előkészítése, továbbá a velük való kapcsolattartás biztosítása céljából a hivatal szervezeti egységeiből 1-1 fő részvételével szociális bizottságot kell létrehozni.

(3) A támogatások feltételeit és mértékét a Közszolgálati Szabályzat állapítja meg.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

14. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztisztviselők díjazásáról, juttatásáról szóló 5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

1

A 3. § (1) bekezdése a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.