Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 26- 2015. 09. 03

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről[1]


Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében, és az államháztartásról szóló 2011. évi XCXV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


I. fejezet


A rendelet hatálya


1. § A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.


II. fejezet

Az önkormányzati költségvetés főösszege


2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszegét - finanszírozási műveletekkel együtt - 2 278 821 e Ft-ban határozza meg. [2]


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési

            kiadásainak főösszegét                            2 278 821 e Ft-ban,

            bevételeinek főösszegét

            (finanszírozási bevételek nélkül)            2 065 365 e Ft-ban,

            finanszírozási bevételek összegét                213 456 e Ft-ban

határozza meg.[3]


(3) A 2015. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint határozza meg.


(4) A működési és felhalmozási kiadások 2015-2018-ra vonatkozó egyenlegét, hiányát bemutatását a rendelet 9. melléklete mutatja be.


(5) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét az előző évben képződött működési pénzmaradványból finanszírozza.


(6) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét az előző években képződött felhalmozási pénzmaradványból finanszírozza.Költségvetési bevételek és kiadások


3. § (1) A bevételeket költségvetési szervenként és összesen a rendelet 2. melléklete szerint határozza meg.


(2) A kiadásokat kiemelt előirányzatonként, költségvetési szervenként és összesen a rendelet 3. melléklete határozza meg.


(3) A beruházási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet mutatja be.


(4) Az átadott pénzeszközök részletezését a 7. melléklet rögzíti.Egyéb adatszolgáltatások

4. § (1)Az önállóan gazdálkodó intézmények pénzellátását a 6. mellélet határozza meg.


(2)Az önkormányzat adósságának és hitelállományának kimutatása, valamint a több éves kihatással járó feladatok kiadásai éves bontásban a 10. melléklet rögzíti.


(3)Az önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak, valamint EU-s projektekhez történő hozzájárulásainak bemutatását a 12. melléklet rögzíti.


(4)Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények összegét a 13. melléklete alapján határozza meg.


(5)Az önkormányzat 3 éves pénzforgalmi mérlegét a rendelet 14. melléklete tartalmazza.


(6)Az önkormányzat kötelező, önként vállat, valamint állami (államigazgatási) feladatainak kiadásait és annak forrásait a rendelet 15. melléklete tartalmazza.III. fejezet


A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések


Felelősségi hatáskörök


5. § (1)A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115 § (1) bekezdés szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


(2)A költségvetési szerv vezetője felelős a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért oly módon, hogy a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.


(3)A költségvetési szerv vezetője szakmai tevékenységük és a költségvetés végrehajtása során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.


(4)A 2015. évi, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásának igényléséhez az intézményvezetők által szolgáltatott adatok 3 %-osnál nagyobb mértékű eltérése esetén, amikor az önkormányzatot büntető kamat terheli, az intézményvezetők felelősségét meg kell vizsgálni.Előirányzattal való gazdálkodás


6. § (1) A 2015. évi előirányzatinak felhasználását a 11. melléklet szerint határozza meg.


(2)A költségvetési szerv a rendeletben meghatározott kiadási  előirányzatokat nem lépheti túl, kivéve ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványtól és a saját tevékenységéből származó tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételt ér el, illetve jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik.


(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.


(4) Az intézmények saját előirányzat-módosítási hatáskörben - a felügyeleti szerv egyidejű tájékoztatása mellett - bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti 

a)az előirányzat maradványából, illetve 

b)a bevételi többletéből.


(5) A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a költségvetési szerv átcsoportosítást hajthat végre.


(6) Az év közben realizálódó - nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni.


(7) A feladatelmaradásból származó - személyi és dologi - kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.


Finanszírozási célú műveletek


7. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növekedése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a Képviselő-testület tájékoztatásával betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.


Létszámgazdálkodás


8. § (1)Az önkormányzat létszám előirányzatát, beleértve a közfoglalkoztatottak létszámát is, a 4. melléklet tartalmazza.


(2)A költségvetési szerv év közben a személyi juttatások, a létszám előirányzatok, és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát csak a Képviselő-testület jóváhagyásával növelheti.


(3) A képviselő-testület a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőként dolgozó teljes munkaidőben foglalkoztatott határozatlan idejű foglalkoztatottak részére személyenként bruttó 193.250.-Ft/fő/év keretösszegű cafeteria-juttatásnak biztosítja anyagi fedezetét.


Tartalékok


9. § (1) A 2015. évi tartalékok tételes listáját a 8. melléklet határozza meg.


(2) Az általános és céltartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik.


(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 237. §-ában meghatározott, a közszolgálati tisztviselők jóléti, kulturális és szociális juttatásainak 2015. évi összege, a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 10/2010. (II.23.) számú helyi önkormányzati rendelet 7. §-ára figyelemmel 463.800 Ft.


IV. Fejezet


Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.              Molnár Sándor                                                               dr. Petri Béla

               polgármester                                                                     jegyző

[1]

A rendeletet Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. év február hó 25. napján tartott ülésén fogadta el.

[2]

Módosította a 17/2015. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. november hó 27. napjától.

[3]

Módosította a 17/2015. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. november hó 27. napjától.