Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról

Hatályos: 2022. 11. 16

Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról

2022.11.16.

Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szakmár Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) közigazgatási területén lakóhellyel illetve bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen ott is lakó, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3.§-ában megfogalmazott személyekre, figyelembe véve az Szt. 7.§.(1) bekezdésében foglaltakat

2. A települési támogatások formái

2. § (1)1 2A Képviselő-testület szociális rászorultság esetén e rendeletbe n meghatározott feltételek szerint a jogosult számára

a) települési támogatást, ezen belül:

a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez lakhatási támogatást,

a rendszeres gyógyszerköltségek viseléséhez gyógyszertámogatást,

települési iskolakezdési támogatást

b) rendkívüli települési támogatást

c) köztemetést állapít meg az Szt. 45. §-ában és a 48. §-ában foglaltak figyelembe vételével, valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint.

(2) A képviselő-testület az Szt.1. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat teherbíró képességének figyelembe vételével a mindenkori tárgyévi önkormányzati költségvetésben e célra biztosított előirányzat keretéig a jogosult részére

a) temetési támogatást

b) felsőoktatási támogatást

állapít meg e rendeletben meghatározott feltételek szerint.

3. Hatásköri szabályok

3. § A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés a) pontjában megállapított támogatásokkal kapcsolatos hatásköre gyakorlását a polgármesterre ruházza át.

4. Eljárási rendelkezések

4. § (1) Az 2. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott szociális ellátások iránti kérelmeket az erre rendszeresített formanyomtatványon lehet a Szakmári Közös Önkormányzati Hivatalhoz 6336 Szakmár, Bajcsy-Zs. u. 24. (továbbiakban: Hivatal) benyújtani.

(2) A szociális ellátásokra való jogosultság elbírálásához a kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell csatolni a kérelmező és a vele egy háztartásban élő személynek a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmi viszonyairól szóló jövedelemigazolásokat, egyéb iratokat, valamint a 18. életévét betöltött gyermek esetén a tanulói jogviszony nappali tagozaton való fennállásának igazolását.

(3) Jövedelemnyilatkozatot a rendelet melléklete szerinti tartalommal kell elkészíteni. A kérelmező által benyújtott jövedelemigazolásoknak teljes körűnek kell lennie, ki kell térni valamennyi főállásról és más munkavégzésre irányuló jogviszonyból eredő és egyéb jogcímen szerzett jövedelmére. Rendszeres és egyéb jövedelmek igazolására az Sztv. 10. § (2)-(5) bekezdései előírásait kell alkalmazni.

(4) A jövedelemigazolásra elfogadható:

a) okmány vagy annak hiteles másolata különösen a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, fizetési jegyzék, postai feladóvevény, nyugdíjszelvény és a nyugdíjas igazolvány vagy nyugdíjszelvény és a nyugdíjösszesítő, pénzintézeti igazolás, ellátást folyósító szerv határozata, ellátást folyósító szerv által kiállított igazolás, tartásdíj esetén bírósági ítélet, vagy gyámhivatali határozat.

b) Jövedelemmel nem rendelkező személy esetében szükséges a megyei kormányhivatal munkaügyi központja által az együttműködés tényéről kiállított hatósági bizonyítvány.

c) Alkalmi vagy idénymunkából származó jövedelem esetén az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett munkából származó jövedelem igazolása szükséges.

d)Ha a szükséges okmányok vagy igazolások nem állnak rendelkezésre, vagy a beszerzése nehézségekbe ütközik, vagy hosszabb időt vesz igénybe, és sürgős intézkedés szükségessége áll fenn, mert a késedelem emberi életet, egészséget vagy testi épséget veszélyeztetne, a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett írásbeli nyilatkozata is elfogadható.

(5) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások igazolására elfogadható okmány vagy annak hiteles másolata különösen a közüzemi díj igazolására a szolgáltató által a kérelmező nevére kiállított számla, a közüzemi számla befizetését igazoló csekkszelvény vagy átutalásról szóló pénzintézeti igazolás, gyógyszerköltség bizonyítására a gyógyszertár által kiállított igazolás a gyógyszerköltségről.

(6) A felsőoktatási támogatás megállapításához a szükséges a felsőoktatási intézménytől érvényes jogviszony igazolása.

5. § (1) A havi rendszerességgel folyósított támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg a kérelmezőt. A jogosultság megszüntetése esetében a megszüntetés dátuma az okot adó körülmény bekövetkezte hónapjának utolsó napja.

(2) Az e rendelet alapján folyósított rendszeres támogatásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élő házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő veheti fel a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig.

(3)3 E rendeletben szabályozott rendszeres támogatások a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig kerülnek folyósításra, illetve a szolgáltatónak átutalásra azzal, hogy a december hónapra tekintettel járó támogatás összege a költségvetés alakulásának függvényében december hónap utolsó napjáig is kifizetésre kerülhet.

(4) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatás megtérítésére, e körben méltányosság gyakorlására az Szt. 17. §-ai az irányadók.

(5) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. rendelkezései az irányadók.

5. A szociális ellátások folyósítása

6. § A megállapított támogatás kifizetéséről a Hivatal gondoskodik az ellátást megállapító határozatban foglaltak szerint az önkormányzat házipénztárából történő kifizetéssel, vagy az ügyfél kérelmének megfelelően, az ügyfél által megjelölt folyószámlára utalással illetve a szolgáltatónak történő átutalással.

6. Települési támogatás

7. § (1) Átruházott hatáskörben a Polgármester a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadásaik (villanyáram-, víz-, gázfogyasztás, csatornahasználat, szemétszállítási díj, lakbér, albérleti díj, tüzelőanyag költség) viseléséhez e rendeletben meghatározott feltételekkel települési támogatás keretén belül lakhatási támogatást nyújt.

(2) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek az egy főre jutó havi jövedelme

a)4 több személyes háztartás esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át,

b)5 egy személyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, nem haladja meg.

(3) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(4)6 7A lakhatási támogatás havi összege 2.000 Ft, a továbbiakban az önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott összeg.

(5)8 A lakhatási támogatást tárgyév március 1. napjától, azt követően a kérelem benyújtása hónapjának első napjától tárgyév december 31. napjáig kell megállapítani. A lakhatási támogatás iránti kérelmet tárgyév március 1. napjától november 30. napjáig lehet benyújtani és évente meg kell újítani.

(6) A lakhatási támogatás iránti kérelmet e rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A támogatás megállapításához csatolni kell a 4. §-ban meghatározott igazolásokat, valamint a természetbeni szociális ellátás esetén a támogatott szolgáltatást szolgáltatói vagy közszolgáltatási szerződés alapján szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatot tartalmazó iratot vagy másolatát.

(7) A lakhatási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában (közüzemi díjak egy részének, illetve egészének kérelmező helyett történő fizetése) illetve pénzbeli ellátásként havi rendszerességgel kell nyújtani.

7/A. §9 (1)10 Átruházott hatáskörben a polgármester rendszeres gyógyszertámogatásra való jogosultságot állapít meg annak a személynek, akinek esetében a rendszeres havi vényköteles gyógyszerköltség legalább az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-a, és az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

- családban élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át

- egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át.

(2) Nem jogosult gyógyszertámogatásra, aki közgyógyellátásra jogosult.

(3) A gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. A rendszeres havi vényköteles gyógyszereket a háziorvos, a gyógyszerköltséget a gyógyszertár igazolja. Az igazoláson kizárólag a kérelmező rendszeres havi vényköteles gyógyszereit, gyógyszerköltségét lehet feltüntetni.

(4) A rendszeres gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott havi támogatás mértéke:

a) amennyiben a kérelmező igazolt havi vényköteles gyógyszerköltsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át meghaladja, de nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40%-át: 2.000,- Ft

b) amennyiben a kérelmező igazolt havi vényköteles gyógyszerköltsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40%-át meghaladja: 4.000,- Ft.

7/B. §11 (1) Átruházott hatáskörben a polgármester települési iskolakezdési támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a kérelmezőnek, akinek 6-15 év közötti saját, nevelt, örökbefogadott vagy mostohagyermeke a szakmári általános iskolában folytatja tanulmányait és

a) szakmári lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, életvitelszerűen itt is tartózkodik,

b) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum négyszeresét.

(2) A települési iskolakezdési támogatási kérelmeket a tanuló törvényes képviselőjének a rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani tárgyév augusztus 1. és szeptember 15. között. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező családja jövedelmének igazolását.

(3)12 A települési iskolakezdési támogatás értéke háztartásonként a 10.000,- Ft -ot nem haladhatja meg.

(4) A támogatás évente egy alkalommal készpénz/utalvány formájában nyújtható.

7. Rendkívüli települési támogatás

8. § (1) Rendkívüli települési támogatásra azon személy jogosult, aki a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, és önmaga illetve családja létfenntartásáról nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként keletkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul.

(2) Rendkívüli települési támogatás azon rászorulók részére biztosítható, akiknek

a)13 családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,

b)14 egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

300%-át.

(3) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek tekintendő különösen:

a) a családot ért elemi kár, családi tragédia (közeli hozzátartozó halála) bekövetkezése,

b) váratlan betegség, baleset, orvosi kezelés miatti jelentős jövedelem-kiesés,

c) a gyermek tartós betegsége során, a család nehéz anyagi körülmények közé kerül,

d) gyermek védelembe vételére kerül sor a család anyagi körülményei miatt.

(4) Létfenntartási gondnak tekintendő különösen:

a) a közüzemi szolgáltatás megszűnésének veszélye,

b) a megfelelő élelmezés, ruházkodás hiánya,

c) ha a család anyagi erőforrásai nem elegendőek a szükséges tanszer, tankönyv utazási bérlet megvásárlására, a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez,

d) adósság miatt kikapcsolt közüzemi szolgáltatás (áram, víz, gáz) újra üzembe helyezésének anyagi terhe,

e)15

f) gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó megnövekedett kiadások

g) a nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik

h)16 járványügyi helyzet okozta krízishelyzet.

(5)17 A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-áig, évente max. 4 alkalommal állapítható meg.

(6) A (2) bekezdésben előírt jövedelmi feltételtől a (3) bekezdésben foglalt élethelyzetek esetében el lehet tekinteni, és a rendkívüli települési támogatás egyszeri összege legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-áig állapítható meg.

(7)18 19Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított temetési támogatás összege: 40.000,- Ft. A támogatást a halotti anyakönyvi kivonat kiállítását követő 30 napon belül lehet igényelni, a halotti anyakönyvi kivonat ill. a temetés költségeiről bemutatott számla ellenében.

(8) A rendkívüli települési támogatás készpénzben, természetben, vagy egyszerre mindkét formában is biztosítható.

(9) A készpénzben kifizetendő támogatást a jogosult, a határozat kézhezvételét követő 5 napon belül az önkormányzat pénztárában veheti fel.

(10) A természetbeni támogatást a kérelmező szükséglete szerint

a) élelmiszer vásárlási utalvány,

b) ruházati vásárlási utalvány,

c) közüzemi díj,

d) étkezési térítési díj,

e) gyógyszertámogatás,

f)20 téli tüzelőanyag formájában kell nyújtani.

(11)21 22A 65 év feletti, szakmári állandó lakóhellyel rendelkező idős személyeknek az önkormányzat egyszeri 2.500.- Ft és 4.000,- Ft közötti összegű természetbeni támogatást biztosít a (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

8 Köztemetés

9. § (1) A köztemetéssel összefüggő feladatokat az Szt. 48. §-ában foglaltak szerint kell ellátni.

(2) A köztemetést a Polgármester rendeli el.

9. Felsőoktatási támogatás

10. § (1) A képviselő-testület felsőoktatási támogatást nyújt a településen lakcímmel rendelkező nappali tagozatos egyetemi / főiskolai hallgató által benyújtott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati rendszerben rendszeresített „A” típusú pályázati kérelme alapján.

(2)23 Nem állapítható meg felsőoktatási támogatás annak, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

(3) A felsőoktatási támogatás kérelmezőnkénti havi összegét az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott keretösszeg figyelembe vételével kell megállapítani.

10. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel a jegyző gondoskodik.

(2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti az önkormányzat által folyósított pénzbeli szociális ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárás rendjéről szóló 3/2009. (III.13.) önkormányzati rendelet.

1

Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (IV.11.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (VIII.1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (IV.11.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (IV.11.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.

10

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

11

Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (VIII.1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

12

Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

13

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (IV.11.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte.

16

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (X.14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése iktatta be.

17

Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (IV.11.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

18

Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (IV.11.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

19

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

20

Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (IV.11.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdése iktatta be.

21

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (X.14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

22

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X.11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

23

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI.29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (2) bekezdése a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.