Feked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2015. 03. 01 - 2018. 01. 15

Feked Község Önkormányzata

 Képviselő-testületének


3/2015.(II.26.) számú rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól

Feked Község Önkormányzati Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 37. § (1) bekezdésében, 37/A. § (3) bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében, 43/B. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

 1. fejezet

Általános rendelkezések


A rendelet célja

 1. §


E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a felnőtt korúak törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, valamint a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdők szociálisan rászorult egyének családok számára igénybe vehető ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit az Szt.-ben foglaltakkal összhangban.


A rendelet hatálya

 1. §


A rendelet hatálya kiterjed Feked település közigazgatási területén élő

a) lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra

b) a Szt. 3. § (1) bekezdés b-d) pontja, valamint a (2)-(3) bekezdése szerinti személyekre

II. Értelmező rendelkezések

3. §

 1. E rendeletben használt fogalmak magyarázatánál az Szt. 4. §-ban meghatározottakat kell értelemszerűen alkalmazni.
 2. Lakhatási kiadások: villamos energiadíj, földgáz szolgáltatási díj, víz- és csatornadíj Hatásköri rendelkezések

4. §

(1) A képviselő-testület a hatáskörét átruházza a polgármesterre az azonnali intézkedést igénylő esetekben rendkívüli települési támogatás megállapítása ügyekben.

(2) A polgármester döntése ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Palotabozsoki Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: önkormányzati hivatal) benyújtott, a képviselő-testülethez címzett fellebbezést lehet előterjeszteni. A fellebbezést a polgármester a képviselő-testület következő ülése elé terjeszti. A fellebbezést a beadástól számított legkésőbb 60 napon belül el kell bírálni.


Eljárási rendelkezések


 1. §


 1. Az Képviselő-testület e rendeletben szabályozza az alábbi pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokat:


a) Települési támogatás

 • Lakhatási támogatás
 • Rendkívüli települési támogatás
 • Gyógyszertámogatás
 • Beiskolázási támogatás
 • Temetési támogatás
 • Szociális tűzifa támogatás
 1. Köztemetés
 2. Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás


 (2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás keretében az Önkormányzat a rászorultaknak biztosítja:

a) étkeztetés

b) házi segítségnyújtás          

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtást

d) családsegítés.

            e) nappali ellátás


 1. fejezet


 1. §


Települési támogatás


Általános feltételek


(1) Az önkormányzat rendkívüli települési támogatással, valamint rendszeres települési támogatással segíti a szociálisan rászorult, méltányolandó anyagi nehézséggel küzdő személyeket.

(2) Rendszeres települési támogatás nyújtható

a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (a továbbiakban: lakásfenntartási települési támogatás)

b) a gyógyszerkiadások viseléséhez (a továbbiakban: gyógyszertámogatás)

(3) A gyermekek családban történő nevelkedését, a gyermeket nevelő családok anyagi-szociális problémáinak enyhítését – a Gyvt-ben foglaltak figyelembe vételével – települési támogatással segíti az önkormányzat.

 1. §
 1. A települési támogatásra való jogosultság feltétele, hogy a kérelmező minden tőle elvárhatót megtegyen annak érdekében, hogy szociális problémáit megszüntesse vagy csökkentse, így például együttműködjön a munkaügyi központtal, közfoglalkoztatásban vegyen részt, igénybe vegye a családsegítő vagy a gyermekjóléti szolgáltatást. Nem nyújtható települési támogatás annak a személynek, aki körülményeivel kapcsolatban valótlan tényt közöl.


 1. A települési támogatás nyújtható készpénzben, de természetbeni szociális ellátás formájában, a támogatott személy kiadásainak átvállalásával is megállapítható.


 1. §


 1. A települési támogatás megállapításáról – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a képviselő-testület dönt.


 1. A létfenntartást veszélyeztető, azonnali orvoslást igénylő rendkívüli élethelyzetbe került rászorult részére – e rendeletben foglalt szabályok betartásával – a polgármester is állapíthat meg rendkívüli települési támogatást.Rendkívüli települési támogatás


 1. §

(1) Rendkívüli települési támogatást kell nyújtani a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére.

(2) Évente legfeljebb négy alkalommal, eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra rendkívüli települési támogatásban lehet részesíteni azokat a személyeket, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak, feltéve, hogy a kérelmező egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át.

 1. Évente legfeljebb két alkalommal, eseti jelleggel rendkívüli települési támogatásban lehet részesíteni azokat a személyeket is, akik alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen: betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - anyagi segítségre szorulnak, feltéve, hogy egy főre számított havi családi jövedelmük nem haladja meg a (2) bekezdésben foglalt jövedelemhatár kétszeresét.

(4) A rendkívüli települési támogatás esetenkénti összege – a 17. § (1) bekezdésben, a 18-19. §-ban foglalt kivétellel – 3.000-20.000 forint lehet.

 1. §


Lakásfenntartási támogatás


 1. Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában:
  1. az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum (28.500 Ft) 120 %-át, továbbá az elismert lakásfenntartási költségek a háztartás összjövedelmének 40 %-át elérik és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
  2. egyszemélyes háztartás esetén: ha az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum (28.500 Ft) 150 %-át, továbbá az elismert lakásfenntartási költségek a háztartás összjövedelmének 30 %-át elérik és az igénylő nem rendelkezik vagyonnal.


 1. A (2) bekezdés alkalmazásában háztartás az Szt. szerinti háztartás. Vagyon alatt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, ha annak forgalmi értéke meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének tízszeresét, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában elismert havi lakásfenntartási költségként a kérelem beadását megelőző utolsó havi számla alapján:

a) a villanyáram-,

b) a víz-

c) és gázfogyasztás,

d) a lakbér vagy az albérleti díj,

együttes összege, továbbá nem gázzal vagy villanyárammal fűtők esetében a tüzelőanyag költségeinek megfizetésére havi 5.000 forint vehető figyelembe.


 1. §

(1) A lakásfenntartási települési támogatást a kérelem benyújtását követő hó első napjától kezdődően 12 hónapra kell megállapítani, az ellátás havi összege 2500 forint. A kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani.

(2) A lakásfenntartási települési támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő, 10. § (3) bekezdése szerinti azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(3) A lakásfenntartási települési támogatást havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell a (2) bekezdés szerint utalni.

 1.  §

(1) Lakásfenntartási települési támogatást ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak lehet megállapítani, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak minősül az albérlet és a bírósági határozattal megosztott lakás lakrésze.

(2) Megszűnik a lakásfenntartási települési támogatás:

a) a megállapított folyósítási időtartam leteltével, vagy

b) ha a képviselő-testület a támogatásra okot adó körülmények megváltozásával a támogatást megszünteti.


 1. §

(1) Gyógyszertámogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szempontjából szociálisan rászorult az, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében 200 %-át.

(3) Létfenntartást veszélyeztetően magas a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége, ha annak havi összege meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át.

(4) A gyógyszertámogatás havi összege a rendszeres gyógyító ellátás havi költségének fele, de maximum 10.000 forint.

(5) A havi rendszeres gyógyító ellátás költségét a háziorvos igazolja.

 1. §

(1) A gyógyszertámogatást a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kezdődően 12 hónapra kell megállapítani. A kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani.

(2) Gyógyszertámogatás nem jár a közgyógyellátásra való jogosultság időtartama alatt. A kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor nyilatkoznia kell, hogy a kérelem benyújtásakor közgyógyellátásra jogosult-e.

(3) A gyógyszertámogatást havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell a támogatott részére kifizetni.

Beiskolázási támogatás


 1. §

Beiskolázási támogatásra jogosultak a 3 éves és annál idősebb, óvodás korú gyermekek, az általános iskola 1-8. osztályában, középiskola 9-12. osztályában, valamint a felsőoktatási intézmények nappali tagozatán tanuló diákok szülei a Rendelet 2. számú melléklete szerint.


 1. A támogatást igényelni nem kell, a támogatásról a Képviselő-testület dönt.


 1. Az érintetteket a Képviselő-testület levélben értesíti.


 1. A támogatást évente egy alkalommal, legkésőbb a tárgyév szeptember 30-ig fizeti ki az önkormányzat a jogosultaknak.Temetési támogatás


 1. §


 1.  Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként rendkívüli települési támogatás (a továbbiakban: temetési támogatás) nyújtható annak, aki a meghalt volt Fekedi lakhelyű lakos eltemettetéséről gondoskodott, ha a temetési költségek viselésére a saját, illetve családja létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes. Létfenntartást veszélyeztet a temetési költségek viselése, amennyiben az eltemettető családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedül élő esetén 500 %-át.

(2) A temetési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani.

(3) A temettető a temetési támogatás felvételére temetésenként egy esetben jogosult. A kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy máshol e címen nem igényelt és nem kapott települési támogatást.

(4) A temetési támogatás mértékét a jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

 1. §


Természetbeni rendkívüli települési támogatás


 1. Természetbeni rendkívüli települési támogatásként kérelmére az Önkormányzat átvállalja az általa lakott lakás után fizetendő magánszemélyek kommunális adójának megfizetését annak a Fekedi lakosnak, akinek a családjában a havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. A megállapított támogatás az adófizetés időszakához igazodóan félévi adó átvállalására szól.


 1. §


Szociális célú tűzifa támogatás


 1. Feked Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a központi támogatás függvényében évente egyszeri, természetbeni szociális célú tűzifa támogatást nyújthat (a továbbiakban: támogatás) azon szociálisan rászoruló személyek részére, akik a támogatás megítélésének napján a településen bejelentett állandó lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen is a településen élnek.
 2.  .A támogatás
  1. kérelemre, vagy
  2.  az (5) bekezdésben foglalt rászorultak esetében hivatalból is adható.
 3. A (2) bekezdés a) pontja szerinti kérelmet írásban kell benyújtani, és a kérelemhez csatolni kell az igénylő és háztartásában élők jövedelméről szóló igazolást, valamint nyilatkozatot az egyéb jövedelmekről.
 4. A támogatás adható annak a rászorulónak, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át.
 5. A szociális rászorultság megállapításánál előnyt élvez, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c) - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - lakásfenntartási támogatásra jogosult.

 1. Háztartásonként legfeljebb 3 m3 tűzifa adható.
 2. Nem részesülhet támogatásban, aki a lakóingatlan fűtését nem fatüzeléssel oldja meg.
 3. Az Önkormányzat a tűzifa kiosztásáról a vonatkozó magasabb rendű jogszabályban meghatározott időpontig gondoskodik. A tűzifa biztosítása, valamint rászorulókhoz történő kiszállítása egyaránt ellenszolgáltatás nélkül történik.
 1. §


Szociális kölcsön


(1) Rendkívüli települési támogatás a nem várt rendkívüli kiadás miatt nehéz helyzetbe került kérelmező részére 2 évente egyszer pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. A kamatmentes kölcsön összege 100.000 forintig terjed.

(2) A kölcsön folyósításáról szóló határozatban rögzíteni kell a kölcsön folyósítás célját, összegét, a visszafizetés feltételeit és a kölcsön késedelmes megfizetése esetén a behajtás módját. A kölcsön nyújtásáról a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester és a jogosult megállapodást köt, melyben meg kell határozni a kölcsön összegét, kifizetésének módját, a visszafizetés feltételeit, a kölcsön késedelmes megfizetése esetén a behajtás módját. A szerződésben a kérelmező és házastársa vagy élettársa egyetemleges felelősséget köteles vállalni a kölcsön visszafizetésére.

(3) A kamatmentes kölcsönt éven belül, legfeljebb 6 hónap alatt kell visszafizetni, a képviselő-testület döntése szerinti havi egyenlő részletekben. Az első részletet a kölcsön felvételét követő hónap 15. napjáig kell megfizetni. A határidőben vissza nem fizetett kölcsönt a Szt-nek a jogosulatlanul felvett ellátásra vonatkozó rendelkezése szerint kell behajtani.


III. fejezet

 1. §
 1. Az eltemettetésre köteles személy szociális rászorultsága esetén a Képviselő testület a köztemetés költségeinek megtérítését kérelemre, méltányosságból elengedheti, mérsékelheti, részletfizetési kedvezményt vagy fizetési halasztást adhat. A szociális rászorultság megítélésénél e rendeletnek a rendkívüli települési támogatásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 1. §


Bursa Hungarica ösztöndíj


(1) A képviselő-testület – ha előzetes döntése alapján az önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat adott évi fordulójához – Bursa Hungarica ösztöndíjban (továbbiakban: ösztöndíj) részesítheti azt a Fekedi állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási intézményben tanuló hallgatót, aki

a) a képzésre vonatkozó keretidőn belül teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat ("A" típusú ösztöndíj), vagy

b) az adott tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett fiatal és szeptembertől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

(2) Nem részesülhetnek ösztöndíj támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói.

(3) Hátrányos szociális helyzetű az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum összegének 200 %-át.

(4) Az „A” és „B” típusú ösztöndíj elnyerése érdekében az önkormányzat (azonos időben)  pályázatot köteles közzétenni, amelynek tartalmaznia  kell a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat adott évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiben (továbbiakban: szerződési dokumentum) meghatározott szempontokat.

(5) A hatáskör gyakorlója határozatban dönt az ösztöndíjra való jogosultság megállapításáról vagy elutasításáról, illetve az ösztöndíj összegéről, és a továbbiakban a szerződési dokumentumban meghatározott módon jár el.

(6) A hatáskör gyakorlója a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása alapján az arra jogosult pályázót havonta azonos összegű támogatásban részesíti.

(7) Megszűnik az ösztöndíjra való jogosultság, ha

a) az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről – a megszüntető határozat meghozatalát követő tanulmányi félévtől,

b) az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a folyósítás feltételeinek nem felel meg,

c) "B" típusú pályázat esetén: az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn. E körülményt az önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja. Amennyiben a felülvizsgálat során az ösztöndíjas a kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az együttműködést megtagadja, a szociális rászorultság megszűnését vélelmezni kell.

(8) Az ösztöndíjas 15 napon belül köteles bejelenteni felsőfokú tanulmányainak szüneteltetését/befejezését, továbbá ha tanulmányait más felsőoktatási intézményben folytatja, valamint elköltözését. Amennyiben ez utóbbi kötelezettségének nem tesz eleget, a jogosulatlanul felvett ösztöndíj visszafizetésére kötelezhető.

 1.  Az ösztöndíj támogatás összegét a Rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.


 1. fejezet


Eljárási rendelkezések

 1.  §


(1) Az e rendeletben szabályozott ellátásokra vonatkozó eljárás általában kérelemre indul. Pénzbeli és természetbeni ellátás nyújtására hivatalból is indulhat eljárás, illetőleg hivatalból történő eljárást kezdeményezhet köznevelési intézmény, egészségügyi, gyermekvédelmi vagy szociális szolgáltatást nyújtó szerv vagy személy, illetőleg civil szervezet is.

(2) Az ellátások iránti kérelmet írásban kell benyújtani az önkormányzati hivatalhoz, csatolva – a 18. §-ban foglalt eseteket kivéve – a család, lakásfenntartási települési támogatás esetén a háztartás, kérelem beadását megelőző havi jövedelmét igazoló dokumentumokat. 

(3) A jogosultság megállapítása érdekében – a döntéshozó felkérésére - környezettanulmányt végez a családsegítő vagy a gyermekjóléti szolgálat. A környezettanulmány elvégzésébe bevonható a védőnői szolgálat és a köznevelési intézmények dolgozói is.

(4) A szociális és gyermekvédelmi ellátásokra való jogosultság elbírásához a Szt. 18. § szerinti adatokat, továbbá az adott ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó nyilatkozatokat, adatokat, illetőleg az adatok hatóság által történő beszerzéséhez szükséges nyilatkozatokat kell csatolni. A kérelmező köteles családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és azokat igazolni. Amennyiben a kérelmező a nyilatkozatokat felszólítás ellenére sem bocsátja rendelkezésre, kérelmét el kell utasítani.

(5) A jövedelmet az alábbiak szerint kell igazolni:

a) munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelmet és táppénzt: a munkáltató jövedelem-igazolásával,

b) társas és egyéni vállalkozásból, valamint őstermelői tevékenységből származó jövedelmet az adóhatóság által kiadott jövedelem-igazolással,

c) nyugellátást, baleseti nyugellátást, árvaellátást és egyéb nyugdíjszerű ellátásokat: az előző havi nyugdíjszelvénnyel vagy banki kivonattal,

d) a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatást (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.) postai kifizetési szelvénnyel, banki kivonattal vagy a kifizetőtől nyert igazolással,

e) a munkaügyi szervek által folyósított ellátást: az erről szóló határozattal,

f) rendszeres pénzellátást: postai kifizetési szelvénnyel vagy banki kivonattal,

g) bérbeadásból származó jövedelmet és megbízási vagy egyéb jogügyletből származó jövedelmet a szerződéssel,

h) egyéb jövedelmet (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) a kifizetőtől nyert igazolással.


 1. §


(1) A pénzbeli ellátások folyósítása a határozat végrehajthatóvá válását követően elsősorban a hivatal házipénztárában való kifizetéssel történik az alábbi határidőben.

a) A nem rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15, azonnali intézkedést igénylő esetben megállapított ellátás kifizetése 3 napon belül történik.

b) A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, kifizetése a jogszabályban, illetőleg a határozatban elrendelt határidőben történik.

(2) Gyógyszertámogatás postai úton is utalható.

(3) A rendszeres szociális és gyermekvédelmi ellátásban részesülő – ha jogszabály másként nem rendelkezik - a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles írásban vagy személyesen értesíteni az önkormányzati hivatalt, az ellátást megállapító határozatban erre a figyelmét fel kell hívni.

(4) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésével, elengedésével, a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatban a Szt. 17. §-ának figyelembe vételével az adott ellátás tekintetében hatáskörrel rendelkező dönt.
V. fejezet


Személyes gondoskodást nyújtó ellátások


Étkeztetés


 1. §


(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a) koruk,

b) egészségi állapotuk,

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

d) szenvedélybetegségük, vagy

e) hajléktalanságuk miatt.


(2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét betöltötte.


(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátására - részben vagy teljesen - gondoskodni nem tud, és a 18. életévét betöltötte.


(4) Az étkeztetés térítési díja

 1. Ha a kérelmező jövedelme a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 250 %-át meghaladja, akkor az (5) bekezdés szerinti intézményi térítési díj összege,

b) ha a kérelmező jövedelme nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 250 %-át, akkor az alábbi képlet szerint alakul az intézményi térítési díj: (ÖNYLÖ X 2,5) x intézményi térítési díj


(5) Az étkezés térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás összegének különbözete, mely összeget a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.


(6) Indokolt esetben – mozgásképtelenség, betegség – az ebéd házhoz szállításáról az Önkormányzat térítésmentesen gondoskodik.

Az ebéd házhoz szállítása nem rászoruló kérelmező esetén térítési díj köteles, melynek összegét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.


(7) Az étkeztetésre való jogosultság megállapítása az MTKT Idősek Klubja vezetője hatásköre.


Házi segítségnyújtás


 1. §


(1) Feked Község Önkormányzata biztosítja a házi segítségnyújtást az Sztv. 63 § szerint.

(2) Feked Község Önkormányzata a házi segítségnyújtást Mohácsi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás keretében a kistérségi társulás és a Foetus- Car Szociális Közhasznú Társaság között létrejött ellátási szerződés alapján a Foetus- Car Szociális Közhasznú Társaság útján látja el.Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás


 1.  §


(1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.


(2)A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell

a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését,

b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét,

c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését


(3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult

a) az egyedül élő 65 év feletti személy,

b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy

c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.


(4) A (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben a háztartásban élő kiskorú személyt nem kell figyelembe venni.


(5) Feked Község Önkormányzata a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Mohácsi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás keretében a kistérségi társulás és a Foetus- Car Szociális Közhasznú Társaság között létrejött ellátási szerződés alapján a Foetus- Car Szociális Közhasznú Társaság útján látja el.


Családsegítés


 1.  §


(1) Az önkormányzat családsegítés keretében segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy egyéb krízishelyzete miatt segítségre szoruló személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából.


(2) A családsegítést az önkormányzat a Mohácsi Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti  Szolgálata útján hetente keddi napokon az Önkormányzat hivatalos helyiségében (Feked, Fő u. 5.) 12.00 órától 13.00 óráig biztosítja.


(2) A Családsegítő Szolgálat az Szt. 64.§ (1)-(5) bekezdésében meghatározott feladatokat látja el, valamint biztosítja a beilleszkedési programok megszervezését.


(3) A Családsegítő Szolgálat évente egyszer beszámolási kötelezettséggel tartozik az Önkormányzat felé. A beszámoló elfogadásáról a képviselő-testület határozattal dönt.


(4) A családsegítés igénybevétele térítésmentes. 1. §


Falugondnoki szolgálat

(1) Falugondnoki szolgáltatás biztosításával Feked község Önkormányzatának célja a település intézményhiányából eredő hátrányok enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését célzó szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, valamint az egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás, valamint az egyéni és közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.


(2) A falugondnoki szolgáltatás keretében a falugondnok hétköznapokon a véméndi konyha étterméből szállítja az ételadagokat az ellátást igénybe vevők részére.


(3) Az ellátás iránti kérelmet az Önkormányzathoz kell benyújtani, a kérelemről a képviselő-testület dönt.


(4) A falugondnoki szolgáltatást Feked község Önkormányzatának Képviselő-testülete külön rendeletben szabályozza.


VI. fejezet

Záró rendelkezések

 1. . §

E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba azzal, hogy a hatálybalépés napján már benyújtott, de még el nem bírált kérelmek esetében is alkalmazni kell.


30. §

E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet.

Feked, 2015. február 26.
                        Friedrich Péter                                             Tillmann Péter

                             jegyző                                                          polgármester
A rendelet kihirdetve:


Feked,2015. február 26.

                                                           Friedrich Péter

                                                                jegyző

Mellékletek