Karmacs Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01

Karmacs Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.01.01.

Karmacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelei el:1

1. § Karmacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területén az alábbi helyi adókat vezeti be:

1. építményadó
2. magánszemélyek kommunális adója
3. helyi iparűzési adó
Építményadó

2. § Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

3. §2 Az építményadó mértéke: 600,-Ft/m2/év.

4. § (1) Mentes az építményadó alól az az építmény, amelyben az adóalany az adóév egészében életvitelszerűen tarózkodik.

(2) Az adóalany abban az építményben tartózkodik életvitelszerűen, ahonnan életét szervezi, ahol az életviteléhez szükséges tevékenységeket legjellemzőbben folytatja, amely családi élete helyszínéül szolgál, amely vonatkozásában közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe.

(3) Az önkormányzat 50%-s mértékű adókedvezményt nyújt a külterületen elhelyezkedő - nem életvitelszerű tartózkodásra szolgáló - építmény után.1

Magánszemélyek kommunális adója

5. §3 (1) Az adó mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 15.000,-Ft/év.

(2) Az adóalany tulajdonában lévő második és minden további, külön helyrajzi szám alatti adótárgy után az adó mértéke: 5.000,-Ft/év.

6. § (1) Mentes az adó alól az építményadó fizetési kötelezettség alá eső adótárgy,

(2) 50 %-os adókedvezvényre jogosult(ak) az ingatlanban lakóhellyel rendelkező nyugdíjas adózó(k), ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át.
Helyi iparűzési adó

7. § (1) A helyi iparűzési adó mértéke az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adóalap 2 %-a.

(2) Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 2.000,-Ft.
Záró rendelkezések

8. § (1) E rendeletben külön nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózásrendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi adózásról szóló 14/2000.(XII.15.), és a helyi iparűzési adóról szóló 11/1999.(XII.01.) önkormányzati rendelet.
1

A bevezető a Karmacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § a Karmacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § a Karmacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.