Vésztő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Cím nélküli

Hatályos: 2015. 07. 01- 2015. 07. 01

Vésztő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete

2015.07.01.

a helyi adókról szóló 31/2008. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2008.(XI.25.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Adókötelezettség

(1) Adóköteles a település belterületi részén fekvő:

a) a magánszemély tulajdonában lévő, kizárólag lakás céljára szolgáló építmény, illetve a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga,

b) a magánszemély tulajdonában lévő olyan belterületi telek, amely a helyi építési szabályzat alapján beépíthető és a vezetékes ivóvíz és villamos energia ellátása biztosítható.

(2) Adófizetésre kötelezett:

a) az (1) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt ingatlanok tulajdonosa, illetve az ezekre az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult személy, valamint,

b) az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt lakás bérlője.

2. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § Az adó mértéke

(1) Az adó mértéke:

a) a település belvárosi részén lakás céljára szolgáló építményenként, illetve lakásbérleti jogonként 11.000-Ft/év, belterületi telkek után:9.000-Ft/év

b) a település kisvárosi részén lakás céljára szolgáló építményenként, illetve lakásbérleti jogonként 9.000-Ft/év, belterületi telkek után: 7.000-Ft/év

c) a település kertvárosi részén lakás céljára szolgáló építményenként, illetve lakásbérleti jogonként 7.000-Ft/év, belterületi telkek után: 5.000-Ft/év

(2) E § alkalmazásában

a) belvárosi rész: A rendelet 1. mellékletében megjelölt terület.

b) kisvárosi rész: A rendelet 2. mellékletében megjelölt terület.

c) kertvárosi rész: A rendelet 3. mellékletében megjelölt terület.

3. § A Rendelet a következő III/A. Fejezettel egészül ki:

„III/A. Fejezet

Az építményadó

8/A. § Adókötelezettség

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban: építmény)

8/B. § Az adó alapja

Az adó alapja az építmény m2-ben meghatározott hasznos alapterülete.

8/C. § Az adó mértéke

(1) Az adó mértéke:

a) Iroda, üzlet, kereskedelmi egység, kereskedelmi szálláshely és egyéb szolgáltatás céljára szolgáló helyiség esetén: 400 Ft/m2/év

b) Műhely, üzemcsarnok, raktár, zárt és fedett tároló esetén 200 Ft/m2/év

(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó adózók első bevallási kötelezettségének határideje: 2015. július 31.

8/D. § Mentesség

(1) Mentes az adó alól az önkormányzat illetékességi területén lévő valamennyi lakás vagy nem lakás céljára szolgáló olyan épület, épületrész (építmény), amely nem gazdasági tevékenység céljára szolgál.

(2) E § alkalmazásában: gazdasági tevékenység minden olyan tevékenység, amely haszonszerzésre, bevételszerzésre irányul.

8/E. § Adókedvezmény

A 8/C. §. §-ban meghatározott adóból 50 %-os adókedvezmény illeti meg az egyedül élő, 65. életévét betöltött adófizetésre kötelezett személyt, akinek a havi rendszeres jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg, feltéve, hogy a nem lakáscélú épülettel, épületrésszel egy telken lévő lakásban életvitelszerűen él.

4. § E rendelet - a 2. § kivételével - 2015. július 1-jén lép hatályba. A rendelet 2. §-a 2016. január 1-én lép hatályba.

Molnár Sándor
polgármester

Dr. Petri Béla
jegyző

1. melléklet 8/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Belvárosi rész:
- Kossuth Lajos utca 1 – 108/A-ig
2 – 85-ig
- Várkonyi utca 1 – 67-ig
2 – 60-ig
- Várdomb u. 2 – 8/A-ig
1 – 21-ig
- Bethlen utca
- Rákóczi utca
- Damjanich utca
- Kálvin utca
- Nádasdy utca
- Báthori utca
- Barátság utca
- Piac tér utca
- Vörösmarty utca
- Eötvös utca
- Bartók tér
- Wesselényi utca
- Szemere utca
- Hunyadi utca
- Dózsa Gy. utca
- Kazinczy utca
- Kölcsey utca
- Toldi utca
- Régi utca
- Arany János utca
- Széchenyi utca
- Baross utca

2. melléklet 8/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Kisvárosi rész:
- Bartók Béla út
- Kóti út
- Rózsa utca
- Fok utca
- Táncsics M. utca
- Sinka utca
- Akácos utca
- Vasút utca
- Bem utca
- Tulipán utca (Úttörő utca)
- Munkás utca
- Sólyom utca (Brigád utca)
- Sas utca
- Galamb utca
- Kertmegi utca
- Béke utca
- Rövid utca
- Szabadság utca
- Csokonai utca
- Berzsenyi utca
- Kis B. utca
- Híd utca
- Szőllőskert utca
- Köztársaság utca
- Megértés utca
- Újtelep utca
- Széles
- Alkotmány utca
- Ady Endre utca
- Perecesi utca
- Tél utca
- Északi utca
- Tavasz utca
- Nyár utca
- Ősz utca
- Jókai utca
- Tinódi utca
- Toronyi utca
- Garai utca
- Petőfi utca
- Zrínyi utca
- Petrovics utca
- Bocskai utca
- Kinizsi utca
- Iskola utca
- Vágóhíd utca
- Batthyány utca
- Körösladányi utca
- Kisfaludy utca
- Radnóti utca
- Dobó utca
- Mátyás utca
- Bercsényi utca
- Kengyel utca
- Kertlapos utca
- Szabolcs utca
- Kossuth Lajos utca 110 - 192-ig
87 - 145-ig
- Várkonyi utca 62 - 83-ig
69 - 85-ig
- Várdomb utca 10., 12.
- Vásártér utca
- Tompa utca
- Munkácsy utca
- Klapka utca
- Áchim utca
- Martinovics utca
- Krúdy Gyula utca
- Lórántffy utca
- Vasvári utca
- Iméri utca
- Hajnal utca
- Losonczy utca
- Tarlódomb utca
- Metykó Gyula utca
- Sárréti utca
- Danckai utca
- Deák F. utca
- Szoporikert utca
- Szilér utca
- Zsebengő utca

3. melléklet 8/2015. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Kertvárosi rész:
- Iparoskert utca
- Rozgonyi utca
- Nagy Sándor utca
- Okányi utca
- Siménfalvi utca
- Bajcsy-Zsilinszky utca
- Mikes Kelemen utca
- Ibolya utca
- Szegfű utca
- Szélső utca
- Móricz Zs. utca
- Dióéri utca
- Komlódi utca
- Szabó P. utca
- Békési út
- Attila utca
- Lehel utca
- Árpád utca
- Balassa utca
- Jósika utca
- Madách utca
- Katona J. utca
- József A. utca
- Sziki utca
- Szapári utca
- Móra F. utca
- Vajda utca
- Ábránffy utca
- Botond utca
- Andrássy utca
- Bezerédi utca
- Liszt F. utca
- Mikszáth K. utca
- Bajza utca
- Előd utca