Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete

Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2015. 06. 01- 2015. 06. 01

Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete

Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2015.06.01.

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában biztosított felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.19.) önkormányzati rendelete módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át törvény által hatáskörébe utalt alábbi ügyekben az eljárási és döntési jogosultságot: a 4. § - ban megállapítható lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás, az 5. § -ban települési támogatásként megállapítható gyógyszer-hozzájárulás, a 9. § - ban megállapítható rendkívüli települési támogatás, a 10. § -ban megállapítható köztemetés.

2. § A R. 1. melléklete helyébe új 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2015. június 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. június 2. napjával.