Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015 (IX.14..) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Hatályos: 2022. 06. 02

Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015 (IX.14..) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról

2022.06.02.

Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pont ba)-bb) alpontjában, a 26. §-ban, a 32. § (3) bekezdésében, a 37/A. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, az 50. § (3) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a 115. § (3) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § (5) bekezdésében és a 151. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Általános eljárási szabályok

1. § (1) A ellátások igénylésekor a kérelmező köteles minden ellátási formában a kérelméhez mellékelni a saját, továbbá a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozói jövedelmére vonatkozó igazolást.

(2) A települési támogatás igénylésekor a kérelmező köteles a kérelméhez mellékelni a kérelem nyomtatvány melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot.

(3)1 A Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által kijelölt eljáró ügyintéző az ellátást igénylő lakásán helyszíni szemlét készíthet.

(4) Az ügyfél kérelmére a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett szociális ellátások pénzegyenértékének visszafizetésére részletfizetés engedélyezhető.

2. Hatásköri rendelkezések

2. § (1)2 A Képviselő-testület az őt megillető önkormányzati hatósági jogkör gyakorlását e rendeletben meghatározott támogatásokra az alábbiak szerint a polgármesterre ruházza át

a) települési támogatás:
aa) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
ab) gyógyszerkiadások viseléséhez,
b) rendkívüli települési támogatás:
ba) temetési költségek viseléséhez történő hozzájárulásként
bb) gyógyszer kiadás mérséklésére
bc) elemi kár elhárításához
bd) váradós anya támogatása gyermekének érkezéséhez
be) gyermek és fiatal felnőtt iskoláztatásához
bf) rendkívüli élethelyzetre való tekintettel, melyek az alábbiak lehetnek:
bfa) 7 napot meghaladó kórházi kezelés,
bfb) 30 napot meghaladó táppénzes állomány,
bfc) nyugdíjjellegű ellátás (árvaellátás, nyugellátás) későbbi megállapítása miatti jövedelemkiesés keletkezik a családban,
bfd) egyéb, különös méltánylást érdemlő eset, amely a mindennapi életvitelt veszélyezteti,
bfe) szociális étkeztetésben résztvevők hozzájárulása
bff) kamatmentes kölcsön,
c) köztemetés.
(1a) A Képviselő-testület az alábbi hatásköröket az Ózdi Kistérség Többcélú Társulására ruházza át:
a) Házi segítségnyújtás biztosítása,
b) Családsegítés biztosítása
c) Szenvedélybetegek közösségi ellátásának biztosítása
d) támogató szolgálat működtetése
e) nappali ellátás biztosítása
f) Ápolást, gondozást nyújtása idősek otthonában
g) Átmeneti elhelyezés nyújtása éjjeli menedékhely hajléktalan személyek részére és átmenti szállás nyújtása hajléktalan személyek részére
h) Gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása
i) Bölcsődei ellátás biztosítása
(2) A Képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározott gyermekjóléti alapellátásokat Borsodbóta és Uppony Község vonatkozásában az alábbi intézményei útján biztosítja:
j) Borsodbótai Körzeti Általános Iskola
k) Borsodbótai Napközi Otthonos Óvoda és Konyha
(3) A hatáskör gyakorlója köteles a támogatások megállapításánál az elfogadott éves költségvetésben biztosított kereteken belül gazdálkodni, az év közbeni átcsoportosításokat szükség esetén a képviselő-testület elé terjeszteni, illetve azt kezdeményezni.
(4) Az átruházott hatáskör gyakorlója a féléves és éves költségvetési beszámoló keretében beszámolási kötelezettséggel tartozik a Képviselő-testületnek.
II. Fejezet

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ EGYÉB RENDELKEZÉSEK

3. Szociális és gyermekvédelmi ellátások

3. § (1) Az Önkormányzat a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyben biztosított formáit az alábbiakban állapítja meg:

a) Pénzbeli szociális gyermekvédelmi ellátás

aa)
b) Szociális alapszolgáltatások:
ba) szociális étkeztetés
bb) házi segítségnyújtás
bc) 3 családsegítés
c) Személyes gondoskodás keretében nyújtott alapellátások:
ca) 4 gyermekek napközbeni ellátása óvodai ellátás, továbbá az iskolaotthonos foglalkozás keretében nyújtott szervezett intézményi étkeztetés keretében Borsodbóta és Uppony Község vonatkozásában.

4. Települési támogatás

4. § (1)5 Települési támogatás az alábbi jogcímeken kerülnek megállapításra:

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,

b) a gyógyszerkiadások viseléséhez,

(2)6 A települési támogatásra való jogosultságot a jogosultsági feltételek fennállása esetén a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától 12 hónap időtartamra kell megállapítani.

(3) A települési támogatásra jogosult részére a támogatás összegét - a kérelemhez csatolt nyilatkozata alapján - vagy házipénztárból történő kifizetéssel, vagy átutalással, havonta a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell kifizetni, illetve átutalni.

5. §

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

(1) 7 Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatás – az e rendeletben előírt jogosultsági feltételek fennállása esetén – akkor kerül megállapításra, ha a kérelmező családjában a kérelem benyújtását megelőző egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250 %-át nem haladja meg és a kérelmező és családtagjai a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott vagyonnal nem rendelkeznek.
(3) E jogcímen az a kérelmező jogosult a települési támogatásra, akinek a lakcíme, vagy tartózkodási címe az érintett ingatlanon van, és az ingatlannak tulajdonosa, bérlője, vagy egyéb jogcímen (például: haszonélvezeti jog) jogszerű használója.
1. E jogcímen települési támogatás nem állapítható meg abban az esetben, ha a kérelmező lakásfenntartási támogatásban részesül.

Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

5/A. § (1)8 Gyógyszerkiadások viseléséhez települési támogatás abban az esetben kerül megállapításra, ha a kérelmező havi rendszeres gyógyszerköltsége a kérelmező családjának a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelmének a 10 %-át meghaladja.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során a kérelmező havi rendszeres gyógyszerköltsége a kérelem benyújtását megelőző három havi, háziorvos által igazolt gyógyszerköltség egy havi átlaga.

(3)9 E jogcímen települési támogatás nem kerül megállapításra abban az esetben, ha a kérelmező közgyógyellátásra jogosult.

6. §

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás mértéke

(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás havi összege
a) 4.000.-forint amennyiben a kérelmező családjában a kérelem benyújtását megelőző havi nettó egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át nem éri el
b) 2.000.-forint amennyiben a kérelmező családjában a kérelem benyújtását megelőző havi nettó egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át eléri, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250 %-át.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás összegét egyszáz forintra felfelé kerekítve kell megállapítani.

7. §

Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás mértéke

(1) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás havi összege a kérelmező által igazolt rendszeres gyógyszerköltség egy havi átlagának 30 %-a, azonban nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás összegét egyszáz forintra felfelé kerekítve kell megállapítani.

8. §

Rendkívüli települési támogatás10

(1) 11 Rendkívüli települési támogatás az alábbi jogcímeken állapítható meg:
a) temetési költségek viseléséhez történő hozzájárulásként
b) gyógyszer kiadás mérséklésére
c) elemi kár elhárításához
d) várandós anya támogatása gyermekének érkezéséhez
e) gyermek és fiatal felnőtt iskoláztatásához
f) rendkívüli élethelyzetre való tekintettel, melyek az alábbiak lehetnek:
fa) 7 napot meghaladó kórházi kezelés
fb) 30 napot meghaladó táppénzes állomány,
fc) nyugdíjjellegű ellátás (árvaellátás, nyugellátás) későbbi megállapítása miatti jövedelemkiesés keletkezik a családban,
fd) egyéb, különös méltánylást érdemlő eset, amely a mindennapi életvitelt veszélyezteti,
g) szociális étkeztetésben résztvevők hozzájárulása
h) kamatmentes kölcsön
(2) 12 a) Az (1) bekezdés b) – e) pontjában meghatározott települési rendkívüli támogatást annak a személynek nyújt a Képviselő-testület, ahol az egy főre jutó havi jövedelem család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén annak 300 %-át nem haladja meg.
b) Az (1) bekezdés a) pontja, illetve az (1) bekezdés a), f), g, pontjában meghatározott rendkívüli támogatások annak a személynek állapíthatóak meg, ahol a közös háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 600 %-át.
(3) 13 A települési rendkívüli támogatások alábbiak szerint igényelhetőek:
a) alkalmanként nyújtott rendkívüli települési támogatások és csatolandó dokumentumok:
aa) Temetési költségek viseléséhez történő hozzájárulásként ( 8. § (1) bekezdés a) pont). a kérelmezőnek a kérelméhez be kell mutatnia az eredeti halotti anyakönyvi kivonatot, csatolnia kell a nevére kiállított temetési számla másolatát.
ab) Gyógyszer kiadás mérséklésére ( 8. § (1) bek. b) pont) a támogatás igényléséhez a kérelmező köteles csatolni a kérelem benyújtását megelőző havi gyógyszerköltségre vonatkozó háziorvosi igazolást.
ac) Elemi kár elhárításához (8. § (1) bek. c)pont) az elemi kárt felmérő szakhatósági jelentést, jegyzőkönyvet kell csatolni.
ad)Várandós anya támogatása gyermekének érkezéséhez ( 8. §. (1) bek. d)pont) a kérelmező csatolni köteles a várandóság tényének igazolására vonatkozó szülész-nőgyógyász szakorvos igazolását,
ae) Rendkívüli élethelyzetre tekintettel(8. § (1) bek. f) pont) kórházi zárójelentés (fa pont); táppénzes állományról igazolás, táppénzes papír másolata (fb pont); NYUFIG igazolását a folyamatban lévő eljárásról (fc pont), a különös méltánylást érdemlő veszélyhelyzet igazolása fizetési felszólítás, jkv (fd) pont.
af) Szociális étkeztetésben részt vevők támogatása (8. § (1) bek. g)pont) esetén azon személyek, akik a10-11. §-a alapján szociális étkeztetésben részesülnek a konyha zárva tartásának idejére egyszeri támogatásban részesülnek az étkeztetésük egyéb szolgáltatónál történő biztosításához. A támogatás hivatalból kerül megállapításra, melyhez a szociális étkeztetést ellátó közalkalmazott listával igazol a konyha bezárását megelőzően.
b) évente egy alkalommal nyújtott települési támogatás és csatolandó dokumentumok:
ba) Gyermek és fiatal felnőtt iskoláztatásának támogatásához (8. § (1) bek. e) pont) a kérelmező köteles csatolni az érvényes iskolalátogatási igazolást.
(4) A temetési költségek viseléséhez történő hozzájárulásként a helyben szokásos temetési költség összege 120.000.-forint.
(5) 14 A rendkívüli települési támogatás kifizetése házipénztárból történik, melynek összege:
a) esetenként 5.000.- és 50.000.- Ft között lehet a 8. § (1) bekezdésének c), d), f) pontjában foglalt jogcímeknél,
b) a 8. § (1) bekezdésének a) pontja esetében 30.000.- Ft,
c) a 8. § (1) bekezdésének b) pontja esetében az igazolt gyógyszerköltség 50%-a,
d) a 8. § (1) bekezdésének e) pontja esetében 5.000.- Ft gyermekenként,
e) a 8. § (1 ) bekezdésének g) pontja esetében 10.000.- Ft.
(6) A települési rendkívüli támogatás megállapításáról rendelkező határozatban előírható a támogatás összegének felhasználására vonatkozó elszámolási kötelezettség. Ennek előírása esetén a támogatásban részesülőnek a támogatás kifizetését követő 15 napon belül a nevére kiállított számlákat kell benyújtania, melyről a támogatást megállapító ügyintéző másolatot készít és ellenőrzi a felhasználás jogszerűségét.
(7) Kamatmentes kölcsön folyósításának szabályai
a) Kamatmentes kölcsönt igényelhet az a kérelmező, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 600 %-át.
b) Kamatmentes kölcsön nyújtható a településen állandó lakóhellyel rendelkező kérelmezőnek a lakcímét érintő tulajdonában álló ingatlana vonatkozásában
ba) nagy összegű szolgáltatói díjtartozásának kifizetésére,
bb) víz, szennyvíz , gáz, áram bekötésével, karbantartásával, bővítésével kapcsolatos fizetési kötelezettség enyhítésére,
bc) az ingatlan bővítésével, felújításával, energetikai korszerűsítésével kapcsolatos költségek enyhítésére,
bd) az ingatlant a lakók önhibáján kívüli rendkívüli, előre nem látható kiadások felmerülése esetén
c) A támogatás igényléséhez benyújtandó dokumentumok:
ca) előző havi jövedelemigazolás, és
cb) díjtartozásról szóló fizetési felszólítás ba) pont esetében,
cc) a szolgáltatóval kötött szerződés, vagy a szolgáltatás bekötéséhez szükséges fizetési igazolás, árajánlat a bb) pont esetében,
cd) a bc) pont esetében árajánlat, vagy költségvetés benyújtása,
ce) a rendkívüli, előre nem látható kiadások felmerülésének hitelt érdemlő bizonyítása (pl. jegyzőkönyv, vállalkozói igazolást stb) a bd) pont esetében.
d) A Kamatmentes kölcsön összege 50.000.- Ft-tól 500.000.- Ft-ig állapítható meg.
e) A kölcsön visszafizetésének időtartama nem haladhatja meg a 3 évet, az első törlesztő részlet befizetésének időpontja a kölcsönszerződést megkötésének napjától számított legkésőbb 60. nap, ezt követően havonta minden hónap 15. napja.
f) A kölcsön visszafizetésére szerződést kell kötni, mely tartalmazza
fa) a folyósítás összegét,
fb) a támogatás felhasználásának célját,
fc) a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát, hogy az összeget csakis a kérelemben meghatározott célra használja, ellenkező esetben a támogatást egyösszegben köteles visszafizetni,
fd) a visszafizetés ütemezését,
fe) a visszafizetés elmaradása esetében alkalmazható szankciókat (jövedelem letiltás, az ingatlanra történő jelzálogjog bejegyzés).
g) a támogatás iránti kérelmet jelen rendelet melléklete szerinti nyomtatványon lehet
benyújtani.

5. BURSA HUNGARICA

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

9. § (1)

(2)

(3)

III. Fejezet

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

6. Szociális alapszolgáltatások igénybevételének

eljárási szabályai

10. § (1)15 A szociális alapszolgáltatás igénybevétele iránti kérelmet az Önkormányzat által közalkalmazotti jogviszonyban álló szociális segítőhöz írásban kell benyújtani. A kérelmet a szociális segítő bírálja el. Az ellátásra vonatkozóan megállapodást köt az ellátást igénylővel. Az ellátás térítési díj ellenében vehető igénybe. A térítési díjat e rendelet 1. mellékletében foglaltak alapján a szociális segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott állapítja meg és szedi be az ellátottaktól.

11. §16 (2) A szociális étkeztetést elsődlegesen annak a szociálisan rászorult személynek kell biztosítani, aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 40%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 60%-os mértéket, vagy hajléktalan, vagy szenvedélybeteg, vagy fogyatékos, vagy pszichiátriai betegségben szenved. A rászorultságot a kérelmezőnek igazolnia kell.

(2) Az étkezésért fizetendő intézményi térítési díj összegét, továbbá a személyi térítési díj megállapításához az Önkormányzat által biztosított támogatás mértékét a rendelet 1. melléklete határozza meg.

(4) A házi segítségnyújtás szociális alapellátási formát az Önkormányzat az Ózd Kistérség Többcélú Társulás székhely önkormányzata által fenntartott intézmény útján biztosítja.

(4) A családsegítés alapellátási formát az Önkormányzat az Ózd Kistérség Többcélú Társulás székhely önkormányzata által fenntartott intézmény útján biztosítja.

7. Gyermekek napközbeni ellátása

12. §

1. Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a fenntartásában lévő közoktatási intézmények útján biztosítja, ahol a gyermekek nappali felügyelete, gondozása, nevelése, foglalkoztatása és étkeztetése megoldott.
2. 17 Az Önkormányzat a gyermekjóléti alapellátások keretében az intézményi térítési díjakat a rendelet 2. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A gyermekjóléti alapellátás személyi térítési díjait a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §-ban foglaltak betartása mellett az élelmezésvezető állapítja meg és számlázza.

12/A. § Az Önkormányzat a szünidei étkeztetésben részesülő gyermekek számára járó központi költségvetési támogatás összegét bruttó 200.- Ft-tal kiegészíti.

IV. Fejezet18

ÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. §

1. A rendelet 1. melléklete tartalmazza a szociális étkezés térítési díjának megállapítását.
2. A rendelet 2. melléklete tartalmazza a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapítását.
3. 19 A rendelet 3. melléklete tartalmazza a „Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapításához”, valamint „Kérelem települési támogatás megállapításához” elnevezésű nyomtatvány garnitúrát.

14. § (1) E rendelet 2015. október hó 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Borsodbóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete.

1-2-3. melléklet

mellékletek

4. melléklet

kamatmentes kölcsön
1

Az 1. § (3) bekezdése a Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontját a Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése iktatta be.

4

A 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja a Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. § (1) bekezdése a Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § (2) bekezdése a Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

7

A (1) bekezdés a Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 5/A. § (1) bekezdése a Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5/A. § (3) bekezdése a Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A „Rendkívüli települési támogatás” alcím címe a Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

11

A (1) bekezdés a Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

12

A (2) bekezdés a Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

13

A (3) bekezdés a Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

14

Az (5) bekezdés a Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

15

A 10. § (1) bekezdése a Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

16

A 11. § a Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 12. §-ával megállapított szöveg.

17

A 12. § 2. pontja a Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 13. §-ával megállapított szöveg.

18

Az IV. Fejezetet (13. §, 14. §) a Borsodbóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

19

A 13. § 3. pontja a Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 14. §-ával megállapított szöveg.