Kötegyán község képviselő testületének 9/2017 (IX.27.) önkormányzati rendelete

Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelete a településfejlesztési, településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2017. 09. 28

Kötegyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

9/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési, településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával összefüggő  partnerségi egyeztetés szabályairól


Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A partnerségi egyeztetésben részt vevő partnerek köre


1. §


A partnerségi egyeztetésben részt vevő partner:

  1. Kötegyán község lakossága,
  2. Kötegyán község közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
  3. a Kötegyáni székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
  4. a Kötegyáni székhellyel bejegyzett civil szervezet,
  5. a Kötegyáni vallási közösségek.


A partnerségi egyeztetésben részt vevők tájékoztatásának módja és eszközei


2. §


(1) A településfejlesztési, a településrendezési vagy településképi dokumentum fajtájától és az egyeztetési eljárás fajtájától függően e rendelet mellékletben meghatározott egyeztetési szakaszokban a polgármester tölt fel az önkormányzat hivatalos honlapjára tájékoztatásként.


(2) A polgármester előzetes tájékoztatás és véleményeztetés céljából történő tájékoztatást ad az alábbi módokon:

a) a www.kotegyan.hu hivatalos honlapon

b) a Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége épületében lévő hirdetőtáblán

c) a Kötegyáni Hírmondó újságban

d) lakossági fórumon.


(3) A (2) bekezdésben felsorolt tájékoztatási módokat e rendelet mellékletben foglaltak szerint kell alkalmazni.


Az egyeztetésben részt vevők javaslatai és véleményei közlésének módja


3. §     


A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján a partnerek a felhívásban vagy a lakossági fórumon írásos javaslatokat tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.

a) a Kötegyán Község Önkormányzata címére (5725 Kötegyán Kossuth u. 33.) történő megküldéssel vagy,

b) elektronikus levélben történő megküldéssel a kotegyan@kotegyan.hu e-mail címre, vagy felhívásban meghatározott e-mail címre, amennyiben a felhívás ilyet tartalmaz.


Az egyeztetésben részt vevők javaslatainak és véleményeinek kezelése


4. §


(1) A beérkezett javaslatok, vélemények, az ezekre adott válaszok és kapcsolódó iratok dokumentálásáról és nyilvántartásáról gondoskodni kell.


(2) A véleményeztetés céljából történő tájékoztatásra válaszként beérkezett javaslatokra, véleményekre választ kell adni, amely el nem fogadott javaslat vagy vélemény esetén indokolást is tartalmaz.


(3) A vélemények tisztázása érdekében az önkormányzat a partnerekkel további egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az egyeztetés módja lehet (az Önkormányzat döntése alapján) meghívásos tárgyalás.


(4) Az el nem fogadott javaslatokról, véleményekről készített összefoglalást az önkormányzat feltölti a község hivatalos honlapjára, és erről hirdetményt is megjelentet a község hivatalos honlapján.


Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések


5. §


(1) Az önkormányzat az elfogadott koncepciót, stratégiát és településrendezési eszközt, kézikönyvet és településképi rendeletet a kihirdetését követő 10 napon belül teljes terjedelmében feltölti a község hivatalos honlapjára.


(2) A (1) bekezdés szerinti intézkedésről a polgármester hirdetményt tesz közzé

a) a www.kotegyan.hu hivatalos honlapon,

b) a Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége épületében lévő hirdetőtáblán,

c) a Kötegyáni hírmondó újságban.


Záró rendelkezések


6. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.


                            Nemes János                                                     Szokai Dániel

                            polgármester                                                           jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. szeptember hó 27. napján kihirdetésre került.

                                                                                            Szokai Dániel

                                                                                              jegyző