Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016.(III.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat törzsvagyonának átminősítéséről szóló 39/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 03. 31 - 2016. 03. 31

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

10/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat törzsvagyonának átminősítéséről szóló

39/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról


Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglaltak és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, továbbá az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 33/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 5.§-a előírásai alapján az önkormányzat törzsvagyonának átminősítéséről szóló 39/2013. (X. 31.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.


1.§ A Rendelet az alábbi új 4/A §-al egészül ki:


„4/A § Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthely Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező forgalomképtelen törzsvagyonába tartozó alábbi ingatlanokat - az önkormányzati közfeladat átadása miatt - az ingatlan-nyilvántartásban és a vagyonnyilvántartásában megosztja, és a létrejövő új ingatlanokat nyilvántartásba veszi:

(1)Településüzemeltetési feladat átadása miatt, a Kossuth – Deák - Szent Miklós utcai közlekedési csomópont által érintett 939 hrsz-ú „kivett, közterület” megnevezésű, 995/3 hrsz-ú „kivett, közterület” megnevezésű, 995/6 hrsz-ú „kivett, közterület” megnevezésű, 995/7 hrsz-ú „kivett, közterület” megnevezésű, 995/8 hrsz-ú „kivett, közút” megnevezésű, 1162 hrsz-ú „kivett, közterület” megnevezésű, 1214/15 hrsz-ú „kivett, közterület” megnevezésű, 1330/2 hrsz-ú „kivett, közterület” megnevezésű és 3869/1 hrsz-ú „kivett, közterület” megnevezésű ingatlanokat megosztja, és a létrejövő 939/1 hrsz-ú „kivett, közterület” megnevezésű 9 m2 területű, 939/2 hrsz-ú „kivett, közterület” megnevezésű 438 m2 területű, 939/5 hrsz-ú „kivett, közterület” megnevezésű 35 m2 területű és 939/6 hrsz-ú „kivett, közterület” megnevezésű 10 m2 területű ingatlanokat a Magyar Állam javára térítésmentesen felajánlja.”


2.§ Átmeneti és záró rendelkezések

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésének napját követő napon hatályát veszíti.Ruzsics Ferenc

Dr. Horváth Teréz

polgármester

jegyző
Mellékletek