Kondoros Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(XII.9.) önkormányzati rendelete

Kondoros nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló 2/2005.(I.21.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 10 - 2016. 12. 10

Kondoros város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42.§ (4) a) pontja szerint a 9. mellékletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya, Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,  Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi Vasúti és Hajózási Hivatal, Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Nemzeti Közlekedési Hatóság  Légügyi Hivatal, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztálya, Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, és a Békés Megyei Önkormányzati Közgyűlése véleményének kikérésével Kondoros nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló 2/2005.(I.21.) számú rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1.§


Kondoros Nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló 2/2005.(I.21.) számú rendelet 1.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép:

„ (2)  Jelen rendelet az alább felsorolt mellékleteivel együtt alkalmazandó:

                1. melléklet: Kondoros Város régészeti lelőhelyei

                2. melléklet: Kondoros Város területén lévő műemlékek

                3. melléklet: Helyi jelentőségű védett természeti értékek

                4. melléklet: Kondoros belterület szabályozási terv

                5. melléklet: Szennyvíztisztító telep és környezete szabályozási terv

                6. melléklet: M44-es út és környezete szabályozási terve

                7. melléklet: Komposztáló telep szabályozási terve

            9. melléklet: M44-es út és környezete II. ütem szabályozási terve”

2.§

Kondoros Nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló 2/2005.(I.21.) számú rendelet 33.§.-a helyébe az alábbi 33. § lép:

33. §

Köu-5 jelű övezet

Az övezetben mezőgazdasági rendeltetésű kiszolgáló utak helyezhetők el.”


3.§


Kondoros Nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló 2/2005.(I.21.) számú rendelet új 9. melléklettel egészül ki a rendelet 1. melléklete szerint.


4.§


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.         
Mellékletek