Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(V.24.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetés zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 25- 2022. 05. 27

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(V.24.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetés zárszámadásáról1

2016.05.25.

Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont d) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre.

2. § (1) Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés

zárszámadását

482 520 ezer Ft bevétellel és
395 685 ezer Ft kiadással
jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetési mérlegét az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi bevételeiről és kiadásairól, pénzkészletének alakulásáról az 1.2. melléklet ad tájékoztatást.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét az 2.1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat bevételeit és kiadásait rovatrend szerint a 2.2. melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak feladatonkénti részletezését a 2.3. melléklet tartalmazza. Az egyéb működési kiadások jogcím szerinti részletezését a 2.4. melléklet mutatja be.

(3) Az Önkormányzat működési bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 2.5. melléklet tartalmazza, a működési bevételek feladatonkénti részletezését a 2.6. melléklet mutatja be.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a 2.7. mellékletben, vagyonkimutatását a 2.8. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványát 85 757 ezer Ft-ban, a 2.9. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési mérlegét az 3.1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait rovatrend szerint a 3.2. melléklet mutatja be.

(2) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi működési kiadásainak és létszám alakulásának feladatonkénti részletezését a 3.3. melléklet mutatja be. A hivatal 2015. évi bevételeiről és kiadásairól, pénzkészletének alakulásáról a 3.4. melléklet ad tájékoztatást.

(3) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi vagyonmérlegét a 3.5. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési maradványát 650 ezer Ft-ban, a maradvány kimutatás alapján a 3.6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület a Nagybaracska Óvoda 2015. évi költségvetési mérlegét a 4.1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A Nagybaracska Óvoda bevételeit és kiadásait rovatrend szerinti a 4.2. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a Nagybaracska Óvoda 2015. évi vagyonmérlegét a 4.3. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Nagybaracska Óvoda 2015. évi költségvetési maradványát 428 ezer Ft-ban, a maradvány kimutatás alapján a 4.4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségekkel nem rendelkezik.

(2) Az önkormányzat közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények) tartalmazó kimutatását az 5. melléklet mutatja be.

7. § A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fentiek szerint jóváhagyott maradvány átvezetéséről a költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 9. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 28. napjával.